Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske županije

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj šestoj (6.) sjednici, održanoj 9. ožujka 2018. g. donijelo je

ODLUKU
O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

Članak 1.

Za člana Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske županije imenuje se Tomislav Petrač, kao predstavnik Grada Pakraca.

Članak 2.

Mandat članu Upravnog vijeća iz članka 1. Odluke traje četiri (4) godine .

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 214-01/18-01/2
URBROJ: 2162-04/03-18-1
Pakrac, 9. ožujka 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.