Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o  lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 5. sjednici održanoj dana 11. veljače 2018. godine donijelo je sljedeću

STATUTARNU ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA PAKRACA

Članak 1.

U Statutu Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15) u članku 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

„Izrazi u ovom Statutu koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.“

Članak 2.

U članku 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

„Pri svakoj promjeni područja Grada prethodno će se tražiti mišljenje stanovnika koje nije obvezujuće.“

Članak 3.

U članku 4. dodaje se stavak 4. koji glasi:

„Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne Ustavu Republike Hrvatske i drugim propisima.“

Članak 4.

U članku 6. dodaje se stavak 3. koji glasi:

„Na temelju mjerila koja općim aktom utvrdi Gradsko vijeće, gradonačelnik može odobriti uporabu grba i zastave pravnim osobama radi promicanja interesa Grada.“

Članak 5.

U članku 20. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Grad može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 19. ovog Statuta zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom, osobito u svrhu pripreme projekata za povlačenje novčanih sredstava iz fondova Europske unije.“

Članak 6.

Članak 23. stavak 3. mijenja se i glasi:

„Ako je raspisivanje referenduma zatražila najmanje jedna trećina članova predstavničkog tijela, gradonačelnik ili većina vijeća mjesnih odbora, predstavničko tijelo dužno je izjasniti te se o prijedlogu, te ako ga prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga, većinom glasova svih članova. Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača sa područja Grada Pakraca, predsjednik predstavničkog tijela dostaviti će zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan, Gradsko vijeće raspisati će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke.“

Članak 7.

Članak 24. mijenja se i glasi:

„Gradonačelnik i njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim mogu se opozvati putem referenduma.

Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti:

– 20% ukupnog broja birača Grada Pakraca,

– 2/3 članova Gradskog vijeća.

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20% ukupnog broja birača, Gradsko vijeće raspisat će referendum za opoziv gradonačelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim u skladu s člankom 23. Statuta, u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u jedinici.

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 članova Gradskog vijeća, odluku o raspisivanju referenduma za opoziv gradonačelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim Gradsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova.

Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika gradonačelnika.

Referendum za opoziv gradonačelnika i njegovog zamjenika ne smije se raspisati prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za gradonačelnika.“

Članak 8.

U članku 36. stavak 1. alineja 8. mijenja se i glasi:

„ – odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada te drugom raspolaganju imovinom čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te drugom raspolaganju imovinom, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća  od 1.000.000 kuna,“

Članak 9.

Članak 40. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Mandat člana Gradskog vijeća izabranog na redovnim izborima traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Gradskog vijeća.“

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

„Mandat člana Gradskog vijeća izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Gradskog vijeća izabranog na redovnim izborima koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Gradskog vijeća.“

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

Članak 10.

U članku 43. dodaje se stavci 5., 6. i 7. koji glase:

„Član Gradskog vijeća ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu predstavničkog tijela i njegovih radnih tijela.

Članovi Gradskog vijeća imaju pravo uvida u registar birača za vrijeme dok obavljaju dužnost.

Ostala prava i dužnosti članova Gradskog vijeća utvrđuju se zakonom, Statutom i Poslovnikom o radu Gradskog vijeća.“

Članak 11.

U članku 44. dodaje se stavak 2. koji glasi:

„Statut, proračun i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna donose se većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.“

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 12.

U članku 51. stavku 3. alineji 3. iza zareza dodaje se tekst: „te ih podnosi Gradskom vijeću u zakonom utvrđenom roku,“

Alineja 5. mijenja se i glasi:

„ – odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina, nekretnina i drugom raspolaganju imovinom Grada čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno drugom raspolaganju imovinom Grada, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, gradonačelnik može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna.“

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

„Odluku o imenovanju i razrješenju predstavnika Grada u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojima je Grad osnivač, gradonačelnik je dužan objaviti u prvom broju službenoga glasila jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji slijedi nakon donošenja te odluke.“

Članak 13.

U članku 57. dodaje se stavak 2. koji glasi:

„Osobe koje dužnost obavljaju volonterski ne mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u godini održavanja redovnih lokalnih izbora.“

Članak 14.

U članku 59. stavak 2. briše se.

Članak 15.

Članak 70. mijenja se i glasi:

„Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, utvrđenih zakonom i ovim Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Grad, ustrojavaju se upravna tijela Grada.

Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Upravna tijela se ustrojavaju kao upravni odjeli i službe (u daljnjem tekstu: upravna tijela).

Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje gradonačelnik.“

Članak 16.

Članak 71. mijenja se i glasi:

„Upravna tijela osnovana za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada neposredno izvršavaju provođenje općih akata Gradskog vijeća.“

Članak 17.

Članak 78. mijenja se i glasi:

„Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnih odbora mogu dati građani, gradonačelnik i Gradsko vijeće.“

Članak 18.

Članak 93. mijenja se i glasi:

„Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja gradonačelnik te na njegov prijedlog Gradsko vijeće može raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši statut jedinice, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.“

Članak 19.

U članku 95. stavku 1. riječ „domaćina“ zamjenjuje se riječju „gospodara“.

Članak 20.

U članku 96. stavku 2. alineja 6. mijenja se i glasi:

„- udio u zajedničkom porezu,“

U alineji 7. riječ „dotacije“ briše se.

Članak 21.

Članak 99. mijenja se i glasi:

„Gradsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.

Ako gradonačelnik ne predloži proračun Gradskom vijeću ili povuče prijedlog prije glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji omogućuje njegovo donošenje, Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu razriješiti gradonačelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti gradonačelnika i raspisati prijevremene izbore za gradonačelnika sukladno posebnom zakonu.

Novoizabrani gradonačelnik dužan je predložiti Gradskom vijeću proračun u roku od 45 dana od dana stupanja na dužnost.

Gradsko vijeće mora donijeti proračun iz stavka 3. ovog članka u roku od 45 dana od dana kada ga je gradonačelnik predložio.

Rješenje Vlade Republike Hrvatske o razrješenju gradonačelnika iz stavka 1. ovoga članka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama“.

Protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske iz stavka 5. ovoga članka razriješeni gradonačelnik može podnijeti tužbu Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 8 dana od dana objave rješenja.

Ako je tužba odbačena ili odbijena, Vlada Republike Hrvatske će raspisati prijevremene izbore za gradonačelnika u roku od 90 dana od dana objave odluke Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u »Narodnim novinama«.

Ako Gradsko vijeće ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela Grada i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika u skladu s posebnim zakonom.

Odluku o privremenom financiranju iz stavka 1. ovoga članka donosi do 31. prosinca Gradsko vijeće u skladu s posebnim zakonom na prijedlog gradonačelnika ili povjerenika Vlade Republike Hrvatske.

U slučaju kada je raspušteno samo Gradsko vijeće, a gradonačelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi gradonačelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, gradonačelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika.

Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka iz stavaka 11., 12. i 13. ovoga članka sadržajno odgovara odluci o privremenom financiranju propisanoj posebnim zakonom, ali razmjerno razdoblju za koje se donosi.“

Članak 22.

U članku 105. riječi „obavlja nadzor nad zakonitošću“ zamjenjuju se riječima „nadzire zakonitost“.

Članak 23.

U članku 110. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Opći akti stupaju na snagu osmog  dan od dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu prvog dana od dana objave.“

Članak 24.

Zadužuje se Komisija za Statut i Poslovnik da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta Grada Pakraca.

Članak 25.

Ova Statutarna odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 012-03/18-01/1  

URBROJ: 2162-04/01-18-1

Pakrac, 11. veljače 2018. g.

 Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.