Odluka o gradskim porezima Grada Pakraca

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 20. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ br. 115/16, 101/17 – u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15 1/18) na šestoj sjednici Gradskog vijeća Grada Pakraca, održanoj 9. ožujka 2018. godine donosi

ODLUKU
O GRADSKIM POREZIMA GRADA PAKRACA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuju se gradski porezi koji se uvode za područje Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Grad), stope i visine poreza te način obračuna i plaćanja poreza koji pripadaju Gradu Pakracu.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ove odluke imaju značenja koja su definirana Zakonom.

II. VRSTE POREZA

Članak 3.

Ovom odlukom uvode se sljedeći gradski porezi koji su prihod Grada:
1. prirez porezu na dohodak,
2. porez na potrošnju i
3. porez na kuće za odmor.

Prirez porezu na dohodak

Članak 4.

Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak koji imaju prebivalište ili uobičajeno boravište na području Grada, sukladno odredbama Zakona o porezu na dohodak i podzakonskih akata kojima se uređuje porez na dohodak.
Prirez porezu na dohodak plaća se na porez na dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak od samostalne djelatnosti, porez na dohodak od imovine i imovinskih prava, porez na dohodak od kapitala, porez na dohodak od osiguranja i porez na dohodak od drugog dohotka.

Članak 5.

Obveznik prireza porezu na dohodak je fizička osoba koja je obveznik poreza na dohodak i ima prebivalište ili uobičajeno boravište na području Grada.
Osnovica za obračun prireza porezu na dohodak utvrđen sukladno zakonu i podzakonskom aktu iz čl. 4. ove odluke.

Članak 6.

Prirez porezu na dohodak ne plaća se na primanja koja se ne smatraju dohotkom i koja su oslobođena od plaćanja poreza na dohodak prema odredbama zakona i podzakonskih akata kojima se uređuje porez na dohodak.

Članak 7.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10% od utvrđene osnovice, a uplaćuje se na žiro račun propisan Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba.
Prirez porezu na dohodak prihod je proračuna Grada.

Porez na potrošnju

Članak 8.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Grada.

Članak 9.

Obveznik poreza na potrošnju je svaka pravna i fizička osoba, a koja pruža ugostiteljske usluge na području Grada.
Osnovicu za obračun poreza na potrošnju čini prodajna vrijednost pića prodanih u ugostiteljskim objektima umanjena za iznos poreza na dodanu vrijednost.

Članak 10.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% od utvrđene osnovice u korist proračuna Grada.

Članak 11.

Obveznik plaćanja poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva, prirodnih i specijalnih vina, dužan je obračunati, iskazati i izvršiti plaćanje poreza na potrošnju sukladno odredbama čl. 23. Zakona.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 12.

Porez na kuće za odmor plaćaju sve pravne i fizičke osobe, koje su vlasnici kuća za odmor na području Grada.
Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koristi povremeno ili sezonski.
Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.
Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 7,00 kuna po četvornom metru korisne površine u korist proračuna Grada.
Porez na kuće za odmor utvrđuje se godišnje, a plaća u roku od 15 dana od dostave rješenja o utvrđivanju poreza.

Članak 13.

Obveznici poreza iz čl. 12. ove odluke dužni su nadležnom poreznom tijelu do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez, dostaviti podatke o kući za odmor koji se odnose na mjesto gdje se nalazi taj objekt, korisnu površinu kao i druge podatke potrebne za razrez poreza, a naročito podatke o promjeni vlasništva, uspostavi suvlasništva, te promjenama vezanim za povećanje ili smanjenje površine kuće za odmor.
Ukoliko porezni obveznik ne dostavi podatke za razrez poreza, nadležno porezno tijelo koristiti će podatke iz službenih evidencija Grada i tvrtki u vlasništvu ili suvlasništvu Grada, te će radi utvrđivanja točnosti stvarnog stanja provesti dodatne postupke dokazivanja statusa kuće za odmor.

III. NADLEŽNOST I PRIMJENA PROPISA

Članak 14.

Pod poreznim tijelom u smislu ove odluke smatra se Porezna uprava, Područni ured Požega, Ispostava Požega koja obavlja poslove u vezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom i ovrhom poreza i prireza, propisanih ovom odlukom, a temeljem suglasnosti ministra financija da Porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate županijskih, općinskih ili gradskih poreza sukladno Pravilniku o uvjetima, opsegu i
naknadi za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« br. 1/17).
Poreznoj upravi pripada 5% naplaćenog iznosa gradskih poreza na ime naknade za obavljanje poslova u vezi s utvrđivanjem i naplatom gradskih poreza.
Porezna uprava dužna je Gradu do 15. u mjesecu, za prethodni mjesec dostaviti izvještaj o utvrđenim i naplaćenim porezima.
Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za naplatu javnih prihoda da naknadu Poreznoj upravi obračuna i uplati u Državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

Članak 15.

Za utvrđivanje gradskih poreza, naplatu, žalbe, obnovu postupka, zastaru, ovršni postupak kao i sve ostale radnje primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Do dana stupanja na snagu ove odluke primjenjuju se članci Odluke o gradskim porezima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 9/01, 12/01, 9/04) i Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 1/14, 2/14) koji nisu u suprotnosti sa Zakonom o lokalnim porezima.

Članak 17.

Stupanjem na snagu ove odluke stavlja se izvan snage Odluka o gradskim porezima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 9/01, 12/01, 9/04) i Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 1/14, 2/14).

Članak 18.

Ova odluka objavit će se u „Narodnim novinama“ i „Službenom glasniku Grada Pakraca“, a stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“ osim odredbi članaka 4. do 7. koji stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je ova odluka objavljena u „Narodnim novinama“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 400-01/18-01/2
URBROJ: 2162-05/01-18-1
Pakrac, 9. ožujka 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.