Odluka o načinu i uvjetima sudjelovanja korisnika Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac u cijeni programa vrtića na području Grada Pakraca

Temeljem članka 48. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07 i 94/143), članka 41. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ 63/08 i 90/10) te članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakrac na svojoj šestoj sjednici održanoj 9. ožujka 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
O NAČINU I UVJETIMA SUDJELOVANJA KORISNIKA USLUGA DJEČJEG VRTIĆA „MASLAČAK“ PAKRAC U CIJENI PROGRAMA VRTIĆA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji za stjecanje prava prioriteta, način ostvarivanja pojedinih oblika društvene brige o djeci predškolske dobi i sudjelovanje roditelja i drugih korisnika u troškovima organiziranja i provođenja pojedinih oblika društvene brige o djeci predškolske dobi.

Članak 2.

Osnovni elementi strukture cijene programa predškolske ustanove obuhvaćaju:
1. izdatke za radnike:
– bruto plaća
– naknade i materijalna prava
2. prehranu djece
3. uvjete boravka i to:
– materijalne izdatke
– energiju i komunalne izdatke
– tekuće održavanje objekta i opreme
4. nabavu namještaja, opreme i pomagala potrebna za provođenje i ostvarivanje programa rada
5. nabavu sitnog materijala.

Članak 3.

Cijena programa iz članka 2. ove Odluke, utvrđuje se za svaku proračunsku godinu na temelju podataka ustanove za predškolski odgoj.

Članak 4.

Iz Proračuna Grada Pakraca sufinanciraju se programi dječjeg vrtića čiji je osnivač Grad Pakrac.
Grad Pakrac sufinancirat će boravak djeteta u vrtiću uz uvjet prebivališta kako slijedi:
– da dijete i oba roditelja (skrbnika) imaju prebivalište na području Grada Pakraca,
– da dijete i samohrani roditelj kojim dijete živi imaju prebivalište na području Grada Pakraca.

Članak 5.

Korisnici usluga, za boravak djeteta u vrtiću plaćaju jedinstvenu cijenu u iznosu od 600,00 kuna.
Za nepravovremeno plaćanje obračunava se zakonom propisana zatezna kamata.

Članak 6.

Za drugo i svako slijedeće dijete koji su istovremeno polaznici Vrtića, korisnici plaćaju umanjenu cijenu kako slijedi:
– za drugo dijete u vrtiću cijena se umanjuje za 50%
– treće i svako sljedeće dijete u vrtiću oslobođeni su plaćanja cijene vrtića.

Članak 7.

Sudjelovanje korisnika usluga za skraćeni boravak djeteta u vrtiću ( poludnevni boravak) iznosi 70 % od cijene.

Članak 8.

Predškolska ustanova obvezuje se do 5. u mjesecu dostaviti korisnicima usluga račun o visini cijene usluga u prethodnom mjesecu, a isti se obvezuje izvršiti plaćanje najkasnije do 20. u mjesecu za prethodni mjesec.
U protivnom korisnici usluga podliježu naplati zakonske zatezne kamate sukladno posebnom propisu.

Članak 9.

Korisnici usluga dužni su svoje uplate doznačiti na žiro- račun predškolske ustanove u skladu s ugovorom o pravima i obvezama koji sklapaju sa samom ustanovom.

Članak 10.

Ukoliko dijete ne polazi program u ustanovi za predškolski odgoj djece zbog bolesti ili oporavka nakon bolesti više od 30 dana, korisnici usluga sudjeluju u cijeni programa sa 33% od cijene koju bi plaćali da je dijete redovito polazilo program u koji je upisan.
Za više od pet uzastopnih dana nedolaska djeteta u vrtić, korisnik usluge plaća naknadu režijskih troškova boravka djeteta u vrtiću, odnosno utvrđena mjesečna cijena programa umanjuje se za troškove prehrane čiju visinu utvrđuje predškolska ustanova.
Za vrijeme korištenja godišnjih odmora korisnika usluga, isti su oslobođeni plaćanja naknade programa za jedan mjesec tijekom godine, u pravilu srpanj ili kolovoz, u visini od 70% od cijene programa koji dijete pohađa, što utvrđuje predškolska ustanova svojim aktom ili ugovorom s korisnicima usluga.

Članak 11.

Prilikom upisa djeteta u predškolsku ustanovu korisnik usluge zaključuje ugovor o korištenju usluga sa predškolskom ustanovom kojim se utvrđuju međusobna prava i obveze.
Odredbe iz sklopljenog ugovora moraju biti u skladu s odredbama ove Odluke.

Članak 12.

Predškolska ustanova upisuje djecu za korištenje određenih programa temeljem svojih materijalnih i prostornih mogućnosti uvažavajući pritom odredbe Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe.

Članak 13.

Ukoliko se na upis javi veći broj djece nego što su raspoloživi kapaciteti ustanove, primjenjivat će se prioriteti kod upisa propisani člankom 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne novine br.10/97, 107/07 i 94/13), aktima Vrtića te u skladu s odredbama ove Odluke.
Prednost prilikom upisa imaju djeca kako slijedi:
– djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata
– djeca iz obitelji s troje ili više djece
– djeca čija su oba roditelja zaposlena
– djeca s teškoćama u razvoju
– djeca u udomiteljskim obiteljima i djeca samohranih roditelja
– djeca u godini dana prije polaska u osnovnu školu
– djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu
– djeca roditelja s ispod prosječnim primanjima
– djeca s prebivalištem na području Grada Pakraca.

Članak 14.

Prilikom predaje zahtjeva za upis djeteta u predškolsku ustanovu podnositelj zahtjeva je dužan pozvati se na pravo prednosti te na zahtjev predškolske ustanove dostaviti potrebne dokaze.

Članak 15.

Prigovori i žalbe podnositelja zahtjeva u svezi s upisom djece u predškolsku ustanovu te utvrđenom mjerom za smještaj djeteta, upućuju se Upravnom vijeću predškolske ustanove.
Rješavajući po prigovorima i žalbama iz prethodnog stavka Odluka Upravnog vijeća je konačna.

Članak 16.

Korisnik usluga koji odluči ispisati dijete iz vrtića dužan je:
1. podmiriti sve svoje obveze prema vrtiću zaključno s danom ispisa
2. potpisati ispisnicu u upravi vrtića koju može potpisati tek kada podmiri sva dugovanja prema vrtiću.

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu i uvjetima sudjelovanja korisnika usluga vrtića u cijeni programa vrtića na području Grada Pakraca ( „Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 2/15).

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“, a primjenjuje se od početka pedagoške godine 2018/2019.godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 601-01/18-01/1
URBROJ:2162-01/01-18-1
Pakrac, 9. ožujka 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.