Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pakraca

Na temelju članka 35. stavak 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 36. stavak 1. alineja 10. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/16) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 6. sjednici održanoj 09. ožujka 2018. godine donosi

ODLUKU
O USTROJSTVU I DLELOKRUGU UPRAVNIH TIJELA GRADA PAKRACA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Grada Pakraca (dalje u tekstu: Grad), organiziranih kao Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca (dalje u tekstu: Jedinstveni upravni odjel) i Vlastiti pogon Grada Pakraca (dalje u tekstu: Vlastiti pogon).
Izrazi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i na ženski rod.

Članak 2.

Jedinstveni upravni odjel ustrojava se za obavljanje upravnih, stručnih i drugih poslova iz samoupravnog djelokruga Grada.
Jedinstveni upravni odjel u okviru svog djelokruga neposredno izvršava i nadzire provedbu općih akata Grada te obavlja druge poslove u skladu s propisima.
Ustrojstvo i djelokrug Vlastitog pogona uređuje se posebnom odlukom o osnivanju Vlastitog pogona te detaljnije razrađuje Pravilnikom o poslovanju Vlastitog pogona.

Članak 3.

Jedinstveni upravni odjel smješten je u zgradi sjedišta Grada Pakraca, Trg bana Jelačića 18.
Na zgradi u kojoj je smješten Jedinstveni upravni odjel mora biti istaknuta ploča koja sadrži grb Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, Požeško-slavonska županija, te naziv upravnog tijela – Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca.
Jedinstveni upravni odjel ima svoj pečat koji sadrži: grb Republike Hrvatske u sredini pečata, oko kojeg je tekst: Republika Hrvatska, Požeško-slavonska županija, Grad Pakrac, Jedinstveni upravni odjel.
Zaglavlje akta Jedinstvenog upravno odjela sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, Požeško-slavonska županija, Grad Pakrac, Jedinstveni upravni odjel, klasifikacijsku oznaku, te mjesto i datum izrade akta.

Članak 4.

Gradonačelnik usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju poslova iz njegovog samoupravnog djelokruga i nadzire njegov rad.

Članak 5.

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u Proračunu Grada Pakraca i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO I DJELOKRUG RADA

Članak 6.

Jedinstveni upravni odjel ustrojava se u skladu s rasporedom i opsegom poslova te prema srodnosti, organizacijskoj povezanosti i potrebi učinkovitog obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, učinkovitog rukovođenja njegovim radom i odgovornosti u radu.
Unutarnje ustrojstvo odjela uređuje se ovisno o djelokrugu, opsegu poslova i nadležnosti utvrđenoj zakonom, Statutom Grada, te drugim propisima i općim aktima Grada.
Poslovi Jedinstvenog upravnog odjela obavljaju se u užim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama koje se ustrojavaju kao odsjeci, pododsjeci i odjeljci.
Odsjek se ustrojava, u pravilu, za višestruko obavljanje istih ili srodnih odnosno međusobno povezanih upravnih i stručnih poslova, te općih, tehničkih i pomoćnih poslova čije obavljanje zahtjeva određenu samostalnost i povezanost u radu u okviru djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela.

III. DJELOKRUG JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Članak 7.

Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Grada, sukladno zakonima i drugim propisima i to naročito:
stručni i administrativni poslovi vezani uz rad Gradskog vijeća, gradonačelnika, zamjenike gradonačelnika i mjesne odbore,
poslovi zastupanja Grada,
poslovi izrade strateških dokumenata,
poslovi uredskog poslovanja,
kadrovski poslovi,
poslovi suradnje s gradovima prijateljima grada i ostalim međunarodnim subjektima,
protokolarne aktivnosti i odnosi s javnošću,
poslovi organizacije manifestacija,
poslovi iz područja socijalne skrbi i zdravstva,
poslovi vezani uz osiguravanje javnih potreba na području predškolskog odgoja i naobrazbe, kulture, sporta i tehničke kulture, te drugih javnih potreba iz samoupravnog djelokruga Grada,
poslovi planiranja, izrade i praćenja izvršenja proračuna,
organizacija i provedba poslova iz sustava financijskog upravljanja i kontrola,
vođenje knjigovodstvenih poslova i platnog prometa,
poslovi vezani za provedbu projekata financiranih iz EU i drugih izvora,
sastavljanje financijskih izvještaja,
poslovi obračuna i isplate plaća i drugih naknada,
vođenja financijskih i drugih evidencija imovine Grada,
poslovi osiguranja imovine i djelatnika,
poslovi naplate prihoda Grada,
poslovi vezani za zaduživanje Grada i pravnih osoba u vlasništvu Grada,
poslovi iz područja poljoprivrede,
poslovi iz područja zaštite i spašavanja,
poslovi vezani za suradnju s civilnim sektorom,
poslovi razvoja turističke i gospodarske djelatnosti na razini grada,
poslovi građenja i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih objekata,
uređenje prometa na području Grada,
poslovi obračuna komunalnog doprinosa i drugih naknada,
poslovi komunalnog i poljoprivrednog redarstva,
poslovi izrade projektne dokumentacije te ishođenje akata za građenje,
poslovi iz područja prostornog planiranja,
poslovi nabave roba, radova i usluga za potrebe Grada,
imovinsko pravni poslovi,
poslovi održavanja čistoće zgrada.

IV. NAČIN RADA I UPRAVLJANJA

Članak 8.

Jedinstvenim upravnim odjelom rukovodi pročelnik, koji se imenuje i razrješuje na način propisan zakonom.
U razdoblju duže odsutnosti pročelnika, a najduže do njegova povratka na posao, gradonačelnik može iz redova službenika gradske uprave koji ispunjavaju uvjete za raspored na odnosno radno mjesto privremeno imenovati vršitelja dužnosti pročelnika.
Gradonačelnik može u svako doba opozvati imenovanje vršitelja dužnosti pročelnika.
U odnosu na službenike i namještenike raspoređene u upravnom tijelu pročelnik ima položaj čelnika tijela određen propisima o službeničkim i radnim odnosima.

Članak 9.

Unutarnje ustrojstvo, sistematizacija radnih mjesta i druga organizacijska pitanja djelovanja Jedinstvenog upravnog odjela uređuju se Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela.
Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela donosi gradonačelnik, na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.
Opće akte iz nadležnosti Grada kojima se uređuju prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika jedinstvenog upravnog odjela donosi gradonačelnik.

Članak 10.

Jedinstveni upravni odjel u svom djelokrugu rada izvršava opće i pojedinačne akte Gradskog vijeća, predlaže mjere i radnje za provedbu istih, predlaže mjere za poboljšanje stanja u pojedinim oblastima samoupravnog djelokruga te obavlja druge poslove koji su temeljem zakonskih propisa stavljeni u djelokrug rada.

Članak 11.

Jedinstveni upravni odjel u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća može donositi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.
Na postupak donošenja akata iz stavka 1. ovoga članka shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano.
Protiv akata iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba nadležnom županijskom upravnom odjelu, odnosno drugom nadležnom tijelu kad je to propisano.

Članak 12.

Upravne, stručne i ostale poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju službenici i namještenici.
Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela, a namještenici obavljaju prateće i pomoćne poslove.

Članak 13.

Za raspored na radna mjesta službenici moraju ispunjavati opće i posebne uvjete propisane Zakonom o lokalnim službenicima i namještenicima i posebne uvjete koji se propisuju Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela.
Ovisno o vrsti poslova koji se obavljaju na radnim mjestima namještenici moraju imati odgovarajuću stručnu spremu i struku, te radni staž, sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 14.

Za obavljanje vježbeničke prakse u Jedinstveni upravni odjel Grada primaju se u službu osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog staža ili s radnim stažem kraćim od vremena određenog za vježbenički staž.
Vježbenici se primaju u službu putem natječaja na određeno vrijeme za obavljanje vježbeničke prakse, odnosno služba im se može produžiti na neodređeno vrijeme ako u Jedinstvenom upravnom odjelu postoji slobodno radno mjesto na koje se može rasporediti nakon položenog državnog stručnog ispita.

V. ODGOVORNOST JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Članak 15.

Jedinstveni upravni odjel je samostalan u obavljanju poslova iz svog djelokruga i za svoj rad odgovoran je gradonačelniku Grada Pakraca za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova.
Rad Jedinstvenog upravnog odjela usmjerava i neposredno nadzire gradonačelnik Grada.
Radi unapređenja rada Jedinstvenog upravnog odjela, gradonačelnik može davati smjernice, upute i preporuke.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela, odnosno Pravilnik o poslovanju Vlastitog pogona uskladit će se s odredbama ove Odluke u roku od 30 dana od stupanja ove Odluke na snagu.
Službenici i namještenici zatečeni u službi odnosno na radu u upravnim tijelima na dan stupanja na snagu ove Odluke nastavljaju s radom na svojim dosadašnjim radnim mjestima, do rasporeda na radna mjesta utvrđena Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela, odnosno Pravilnikom o poslovanju Vlastitog pogona.
Rješenja o rasporedu iz stavka 2. ovoga članka bit će donesena u zakonom propisanom roku.

Članak 17.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 5/11).

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 023-01/18-01/1
URBROJ: 2162-04/01-18-1
Pakrac, 9. ožujka 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.