Suglasnost na cjenik javne usluge sakupljanja miješanog i biorazgradivog otpada

Temeljem čl. 33. st. 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17), čl. 19. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine 50/17) i čl. 51. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15) Gradonačelnica Grada Pakraca daje

SUGLASNOST NA CJENIK JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA MIJEŠANOG I BIORAZGRADIVOG OTPADA

Na cjenik javne usluge, Ur.broj: 16/2018 od 12.01.2018. davatelja javne usluge Komunalac d.o.o. Pakrac, Ulica križnog puta 18, OIB 01617722870.

Cjenik je sukladan Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17), Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine 50/17) i Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca 5/2017).

Cijene utvrđene cjenikom javne usluge, Ur.broj: 16/2018 od 12.01.2018. davatelja javne usluge Komunalac d.o.o. Pakrac, Ulica križnog puta 18, potiču korisnika usluge da odvojeno predaje biorazgradivi komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, glomazni otpad i problematični otpad od miješanog komunalnog otpada te da kompostira biootpad.

Datum početka primjene cjenika je od dana početka pružanja javne usluge sukladno Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca 5/2017) .

KLASA: 363-01/17-01/28

URBROJ: 2162-06/01-18-03

Pakrac, 19. siječnja 2018. g.     

Gradonačelnica:  Anamarija Blažević v. r.