Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

Na temelju odredbe članka 10. stavak 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na prijedlog gradonačelnika, na 16. sjednici održanoj dana 13. ožujka  2012. godine donosi

 

ODLUKA

o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

 

 Članak 1.

            U članku 2. stavku 1. točka 15. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 5/11) tekst: „Viši stručni suradnik za gospodarstvo – 2. izvršitelj, 2,40“ mijenja se i glasi: „Viši savjetnik za gospodarstvo, 2,80“.

U istom članku u točki 14. tekst: „- 1. izvršitelj“ briše se.

 

Članak 2.

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“, a primjenjuje se od 1. travnja 2012. godine.

 

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

 

KLASA: 120-01/12-01/05

URBROJ: 2162-04/01-12-01

U Pakracu, 13. ožujka 2012. godine

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije i cijeni obrazovanja u Osnovnoj glazbenoj školi Pakrac za 2012./13. godinu

sukladno članku 24. stavku 6. Zakona o umjetničkom obrazovanju («Narodne novine» br. 130/11) i članku 13. Odluke o osnivanju javne ustanove Osnovne glazbene škole Pakrac (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 5/02), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 16. sjednici održanoj dana 13. ožujka 2012. godine donijelo je slijedeći

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K

o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije i cijeni obrazovanja u Osnovnoj glazbenoj školi Pakrac za 2012./13. godinu

  

I

            Daje se suglasnost na Odluku o iznosu participacije i cijeni obrazovanja za školsku godinu 2012./13. Osnovne glazbene škole Pakrac KLASA: 003-05/12-01/05, URBROJ: 2162/06-12-01, koju je Školski odbor donio dana 22. veljače 2012. godine.

II

            Odluka  iz točke l. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.

III

            Ovaj zaključak stupa na snagu osam dana od objave u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

KLASA: 602-02/12-01/01

URBROJ: 2162-04/01-12-03                                                               .

U Pakracu, 13. ožujka 2012.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r

Izvješće o radu gradonačelnika Grada Pakraca za razdoblje 1. srpnja – 31. prosinca 2011. godine

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 16. sjednici, održanoj 13. ožujka 2012.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

 1. Usvaja se  Izvješće o radu gradonačelnika Grada Pakraca za razdoblje 1. srpnja – 31. prosinca 2011. godine u dostavljenom tekstu.
 2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

KLASA: 022-05/12-01/04

URBROJ: 2162-02/1-12-02

U Pakracu, 13. ožujka 2012.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2011. godini

Na temelju odredbi članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj  26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba o dopuni zakona o komunalnom gospodarstvu,  178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11), te članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09), gradonačelnik Grada Pakraca   Gradskom vijeću Grada Pakraca  na  16. sjednici održanoj dana  13. ožujak 2012.  godine  podnosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2011. godini

I.

Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u Gradu Pakracu izvršen je u  2011. godini  kako slijedi:

I – Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

 1. 1 – redovita čišćenja javnih površina (pješačkih staza, prometnica i trgova):
 • strojno i ručno čišćenje (metenje i pranje) gradskih ulica, skupljanje otpadaka i pražnjenje koševa , održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina u zimskim uvjetima po planu rada Vlastitog pogona

dio od RAZDJEL 007 VLASTITI  POGON

PLANIRANO 331.990,00 kn IZVRŠENO  331.990,00kn RAZLIKA          0,00 kn

 • sanacija divljih deponija i ostalih nelegalnih odlagališta sa javnih površina na

području grada Pakraca (tokom godine)

POZ 455

PLANIRANO 58.000,00kn IZVRŠENO 42.776,25 kn RAZLIKA  15.223,75 kn

–    uklanjanje ruševina

POZ 454

PLANIRANO 35.000,00kn IZVRŠENO          0,00 kn RAZLIKA  35.000,00kn

50.000,00 kn              POZ 462

I. 2 – redovito održavanje zelenih površina po planu rada Vlastitog pogona

 • mehaničko i ručno obrezivanje i potrebno uklanjanje stabala i ukrasnog grmlja

dio od RAZDJEL 007 VLASTITI  POGON

PLANIRANO 141.000,00kn IZVRŠENO  141.000,00kn RAZLIKA  0,00kn
 • redovita košnja trave na javnim gradskim zelenim površinama tokom godine

dio od RAZDJEL 007 VLASTITI  POGON

PLANIRANO 295.990,00kn IZVRŠENO 295.990,00 kn RAZLIKA  0,00kn

 • redovito okopavanje, zalijevanje, prihrana i zamjena sadnica cvjetnih površina

dio od RAZDJEL 007 VLASTITI  POGON

PLANIRANO 89.500,00 kn IZVRŠENO  89.500,00 kn RAZLIKA  0,00 kn

 

 • redovito održavanje živica (orezivanje, kopanje i prihrana)

dio od RAZDJEL 007 VLASTITI  POGON

PLANIRANO 33.200,00 kn IZVRŠENO  33.200,00 kn RAZLIKA  0,00 kn

Sredstva za izvršenje radova u točkama I. 1. i 2. predviđena su u ukupnom iznosu od 984.680,00,00 kn. Utrošeno je 934.456,25  kn što je manje 50.223,75 kn od planiranog.

II – Održavanje i uređivanje  javnih zelenih površina

– Obnova i održavanje cvjetnih nasada, drvoreda i parkova

(kupovina i sadnja novih sadnica)

POZ 438

PLANIRANO 30.000,00 kn IZVRŠENO  25.690,73 kn RAZLIKA  4.309,27 kn

 • Naknada za uređenje voda za javne površine (po rješenju Hrvatskih voda)

POZ 439

PLANIRANO 22.500,00 kn IZVRŠENO  20.580,30 kn RAZLIKA     +80,30 kn

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđena se u iznosu od 52.500,00 kn. Utrošeno je 46.271,03 kn što je manje za 6.228,97 kn od planiranog.

III – Održavanje cesta i drugih javnih površina

U radovima ove točke obuhvaćeni su radovi na održavanju odvodnje atmosferskih voda uz asfaltne kolnike(slivnici i jarci) i uz makadamske ulice i poljske putove (jarci)

 • Održavanje makadamskih ulica i poljskih putova na cijelom području Grada Pakraca  s iskopaju potrebite dužine putnih kanala za odvod oborinske vode.

Materijal za nasipanje cesta

POZ 440

PLANIRANO 40.000,00 kn IZVRŠENO 32.292,68 kn RAZLIKA  7.707,32 kn

Prijevoz i razgrtanje materijala za nasipanje, čišćenje i iskop kanala, sanacija cijevnih propusta i drugi potrebni radovi

POZ 442

PLANIRANO 150.000,00kn IZVRŠENO  137.044,30kn RAZLIKA  12.955,70 kn

Radovi na uređenju i održavanju površina uz nerazvrstane ceste (bankine i cestovni pojas) prema programu rada Vlastitog pogona

dio od RAZDJEL 007 VLASTITI  POGON

PLANIRANO 120.000,00kn IZVRŠENO  120.000,00kn RAZLIKA  0,00kn

 • Održavanje asfaltnih kolnika i nogostupa POZ 443

izvođenje radova na održavanju vertikalne prometne signalizacije na području grada Pakraca (nabavka prometnih znakova).

dio POZ 443

PLANIRANO 26.000,00 kn IZVRŠENO  27.013,92 kn RAZLIKA +1.013,92 kn

(sanacija, ugradnja, održavanje) dio od  RAZDJEL 007 VLASTITI POGON

PLANIRANO 33.200,00 kn IZVRŠENO  33.200,00kn RAZLIKA 0,00 kn

izvođenje radova na održavanju horizontalne prometne signalizacije u gradu Pakracu (sve cestovne oznake jednom u godini)

dio POZ 443

PLANIRANO 67.500,00kn IZVRŠENO 67.453,32 kn RAZLIKA  46,68 kn

sanacija nogostupa i nerazvrstanih cesta (asfaltiranih) u gradu Pakracu – tokom godine

dio POZ 443

PLANIRANO 41.500,00 kn IZVRŠENO  9.446,94 kn RAZLIKA  32.053,06 kn

 • izdaci za zimsku službu u 2011. godini

nabavka soli i agregata  za posipanje

POZ 441

PLANIRANO 40.000,00 kn IZVRŠENO 19.926,00  kn RAZLIKA  20.074,00 kn

rad strojeva

POZ 445

PLANIRANO 150.000,00kn IZVRŠENO 116.107,12 kn RAZLIKA  33.892.88 kn

– Izrada natpisnih ploča ulica  i kućnih brojeva

POZ446

PLANIRANO 45.000,00 kn IZVRŠENO 29.943,12 kn RAZLIKA 15.056,88 kn

Sredstva za izvršenje svih radova na održavanju nerazvrstanih cesta predviđena su u ukupnom iznosu od 713.200,00 kn.  Utrošeno je 592.427,40 kn što je manje za 120.772,60 kn od planiranog

IV – Održavanje groblja

Nabavka  kontejnera za potrebe groblja po Mjesnim odborima

POZ 459

PLANIRANO 6.000,00 kn IZVRŠENO  5.719,50 kn RAZLIKA       280,50 kn

Izdatci za  tekuće održavanje groblja (staze i ograde na grobljima)

POZ 444

PLANIRANO 15.000,00kn IZVRŠENO  12.309,95 kn RAZLIKA  2.690,05 kn

Sredstva za izvršenje radova navedenih iz ove točke predviđena su u iznosu od 21.000,00 kn. Utrošeno je 18.029,45 kn što je 2.970,55 kn manje od planiranog.

V – Javna rasvjeta

Potrošak el. energije za javnu rasvjetu

POZ 447

PLANIRANO 500.000,00kn IZVRŠENO 456.377,03 kn RAZLIKA  43.622,97 kn

Izdatci za tekuće održavanje objekata i opreme javne rasvjete

(obuhvaća  zamjenu dotrajalih rasvjetnih tijela, stupova, kablova i ostale opreme te sve potrebne radove za uredno funkcioniranje javne rasvjete na području Grada Pakraca tokom cijele godine)

POZ 448

PLANIRANO 75.000,00 kn IZVRŠENO 71.281,90 kn RAZLIKA  3.718,10 kn

Sredstva za izvršenje radova iz ove točke predviđena su  iznosu od 575.000,00 kn. Utrošeno je 527.658,93kn što je manje 47.341,07 kn od planiranog.

VI – Ostali  poslovi

Izdaci za higijeničarsku službu (hvatanje i zbrinjavanje pasa lutalica i sakupljanje lešina)

POZ 456

PLANIRANO 41.000,00 kn IZVRŠENO 23.370,00 kn RAZLIKA  17.630,00kn

Sredstva za izvršenje poslova iz ove točke predviđena su u iznosu od 41.00,00 kn. Utrošeno je 23.370,00 kn što je 17.630,00 kn manje od planiranog.

II.

Za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2011. godini  utrošeno je 2.142.213,06  kn . Rebalansom proračuna odnosno Izmjenom i dopunom Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2011. godini planiran je ukupan iznos od  2.387.380,00 kn.  Utrošeno je 245.166,94 kn manje od planiranog. Preostala sredstva rebalansom proračuna preusmjerena su na druge proračunske stavke.

III.

Ovo Izvješće podnosi se Gradskom vijeću Grada Pakraca na usvajanje i objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca”.

KLASA: 361-01/12-01/05

URBROJ: 2162-06/01-12- 01

Pakrac, 13. ožujka 2012. g

Gradonačelnik: mr.sc. Davor Huška mag.oec., v.r.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2011. godini

Na temelju odredbi članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu  („Narodne novine“ broj  26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba o dopuni zakona o komunalnom gospodarstvu,  178/04, 38/09 , 79/09, 153/09,49/11,84/11 i 90/11) , te članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09), gradonačelnik Grada Pakraca   Gradskom vijeću Grada Pakraca  na  16. sjednici održanoj dana  13. ožujka 2012.  godine  podnosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU 

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2011. godini

 

 I.

            Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2011. godini  na području Grada Pakraca  izvršen je kako slijedi:

 PROGRAMI

OPIS PLANIRANO U 2011.g.

IZVRŠENO U 2011.g.

Izgradnja objekata prometne infrastrukture

Konto 411; 421; 451

Nogostupi U 2011. godini izrađen  je glavni projekt za spoj nogostupa I.Gundulića – kapela Kusonje POZ 462

20.000,00 kn

 

19.926,00 kn

Potrebna financijska sredstva osigurana su iz sredstava komunalnog doprinosa i drugih sredstava proračuna Grada Pakraca
Izgradnja i rekonstrukcija cesta, parkirališta i slično U 2011. godini  izvedeno je:

– sanacija Ulice prilaz na mali most (128.255,55 kn),

– sanacija ceste za naselje Kričke (309.724,46 kn),

– nastavak radova na uređenju trga u Prekopakri

(86.222,27kn),

– izgradnja mostova za naselja Tisovac i Prgomelje-

(201.233,54 kn)

 

POZ 461

200.000,00 kn

POZ 461.1

310.000,00 kn

POZ 463

90.000,00 kn

POZ 464

201.300,00 kn

 

 

 

128.255,55 kn

 

309.724,46 kn

 

86.222,27 kn

 

201.233,54 kn

 

Potrebna financijska sredstva osigurana su  iz kapitalne pomoći Min. RRŠiVG, donacija Japanske vlade te iz sredstava komunalnog doprinosa i drugih sredstava proračuna Grada Pakraca.
Sportski,rekreacijski i slični tereni U 2011. godini izgrađeno je:

– dječje igralište u Gornjoj Šumetlici

– dovršeni radovi na igralištu u ulici Obala kralja P. Krešimira IV u Pakracu

POZ 493

29.500,00 kn

 

29.357,76 kn

Potrebna financijska sredstva osigurana su iz sredstava komunalnog doprinosa i Zaklade za razvoj lokalne zajednice „Slagalica“

 

Prikupljanje i odvodnja otpadnih voda

Konto 386

 

 

 

 

 

 

 

 

U 2011.g. planirano je:

Kapitalna pomoć „Komunalcu“ – izgradnja kanalizacije u naselju Badljevina.Ugovorena vrijednost radova:7.127.773,76kn i nadzor: 85.731,00kn.

– u 2011 g. – sufinanciranje Grad Pakrac za revalorizaciju projekta i izradu natječajne dokumentacije: 9.225,00 kn

 

POZ 510.1

100.000,00 kn

 

9.225,00 kn

Potrebna financijska sredstva osigurana su  iz sredstava komunalnog doprinosa.
Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe

Konto 386;421;451

Vodoopskrba U 2011. godini  doznačeno je :

– Kapitalna pomoć „Komunalac“ – projekt vodoopskrbe II   Faza

( 17.136,00 kn)

 

POZ 484

50.000,00 kn

POZ 485

17.500,00 kn

POZ 488.1

60.000,00 kn

POZ 489

50.000,00 kn

POZ 490

50.000,00 kn

POZ 491

10.000,00 kn

 

 

17.136,00kn

 

 

 

 

Potrebna financijska sredstva osigurana su  iz sredstava komunalnog doprinosa i naknade za priključenje na KVG Grada Pakraca
Izgradnja groblja

Konto 421

  U 2011. godini  izvedeno je:

– oproštajni prostori na grobljima (Ploštine – 3.429,24 kn)

-ostala ulaganja na seoskim grobljima (Branešci-2.760,12 kn)

POZ 508

4.000,00kn

POZ 509

3.500,00 kn

 

 

3.429,24 kn

 

2.760,12 kn

 

Potrebna financijska sredstva osigurana  su iz sredstava komunalnog doprinosa i drugih sredstava proračuna Grada Pakraca.
Izgradnja javne rasvjete

Konto 421

U 2011. godini izvedeno je :

– Izgradnja javne rasvjete u Dragoviću (85.945,02 kn),

– Nadogradnja javne rasvjete u Badljevini (8.780,23 kn),

–  Nadogradnja javne rasvjete u ulici D. Duhača (1.785,96 kn),

– Nadogradnja javne rasvjete u ulici Prilaz na mali Most (12.521,52 kn)

– Nadogradnja javne rasvjete u ulici Kalvarija

(3.836,37 kn)

 

 

 

 

POZ 482

120.000,00

 

 

 

 

 

112.869,10 kn

Potrebna financijska sredstva osigurana su   iz sredstava komunalnog doprinosa, Ministarstva RRŠIVG i drugih sredstava proračuna Grada Pakraca
Program sakupljanja i odlaganja otpada

Konto 386

Odlagalište komunalnog otpada „Crkvište“ U 2011. godini  doznačeno je :

– Kapitalna pomoć- „Komunalcu“ za izradu projektne dokumentacije za  sanaciju i  uređenje odlagališta  „Crkvište“

 

POZ 457

70.000,00 kn

 

 

36.341,90 kn

 

Potrebna financijska sredstva osigurana se   iz sredstava proračuna Grada Pakraca i Fonda za EU.

II.

Za realizaciju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2011. godini  utrošeno je 956.480,94  kn. Rebalansom proračuna odnosno Izmjenom i dopunom Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2011. godini planiran je ukupan iznos od 1.385.800,00 kn.  Utrošeno je 429.319,06 kn manje od planiranog Programom Programom uglavnom zbog nerealiziranih planiranih kapitalnih pomoći iz državnog proračuna.

III.

            Ovo Izvješće podnosi se Gradskom vijeću Grada Pakraca na usvajanje i objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca”.

KLASA: 361-01/12-01/04

URBROJ: 2162-06/01-12-01

Pakrac, 13. ožujka 2012. g.

Gradonačelnik: mr.sc. Davor Huška, dipl.oec., v.r.

Odluka o odabiru ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje javne rasvjete na području Grada Pakraca

Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine». br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11), članka 8. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Pakraca ( Službeni glasnik Grada Pakraca br.1/2011.), Odluke gradonačelnika od 09. siječnja 2012.g. (Klasa: 363-02/12-01/03, Urbroj: 2162-06/01-12-01) provedenog javnog natječaja od 03.02.2012.g. te članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca, broj: 04/09.) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 16. sjednici, održanoj dana 13. ožujka  2012. godine, d o n o s i

ODLUKU

o odabiru  ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje javne rasvjete na području Grada Pakraca

 

 1. Za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje javne rasvjete na području Grada Pakraca, putem ugovora o povjeravanju poslova, u postupku javnog natječaja objavljenog dana 03.02.2012.g. u Pakračkom listu br. 414 od 03.02.2012. g., Oglasnoj ploči Grada Pakraca, službenoj web stranici Grada Pakraca, izabire se tvrtka: Elektroinstalaterska radionica, vl. Zvonko Martinović, Prekopakra

            –  rok ugovornog obavljanja djelatnosti: od dana potpisa ugovora do 31. 12. 2013. godine,

            – vrsta, opseg i dinamika poslova: održavanje uređaj i objekata javne rasvjete na čitavom području Grada Pakraca, kvartalno kroz godinu ili po nalogu naručitelja

– način određivanja cijene za obavljanje poslova: na osnovu  jediničnih cijenu  za svaku

pojedinu   stavku iz ponudbenog troškovnika a  prema  vrsti i kvaliteti materijala navedenim u

opisnom dijelu  troškovnika i uvjetima iz Natječaja

            – način i rok plaćanja: na osnovu ispostavljenog računa u roku od 60 dana od dana ovjere po ovlaštenoj osobi Naručitelja

            – jamstva i/ili odgovarajuće instrumente osiguranja ponuditelja: bjanko zadužnica na iznos 50.000,00 kn ,

            – način prestanka ugovorne obaveze:  nekvalitetno i nepravovremeno  izvršenje poslova daje pravo Naručitelju da  pod uvjetima utvrđenim ugovorom raskine ugovor,

            – ugovorne kazne: aktiviranje zadužnice.

 1. Uvjeti i način obavljanja komunalne djelatnosti iz točke 1. ove odluke određeni su u objavljenom javnom natječaju i natječajnoj dokumentaciji kao sastavnom dijelu istog, te će se kao takovi primijeniti i u ugovoru o povjeravanju komunalne djelatnosti .

Obrazloženje:

           Grad Pakrac objavio je dana 03.02.2012. g. javni natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Pakraca – održavanje javne rasvjete.

            Po objavljenom javnom natječaju za vrstu posla – održavanje javne rasvjete pristigla je jedna ponuda: Elektroinstalaterska radionica, vl. Zvonko Martinović, Prekopakra

            Temeljem točke 11. natječaja kriterij za odabir najpovoljnije ponude je ponuda sposobnog ponuditelja s najmanjim sveukupnim koeficijentom jediničnih cijena a za svaku pojedinu vrstu posla iz točke 2. natječaja.

               Nakon pregleda i ocjene pristigle ponude utvrđeno je da ista ispunjavaju uvjete tražene natječajem. Najpovoljnija ponuda je ponuda tvrtke Elektroinstalaterska radionica, vl. Zvonko Martinović, D. Duchača 46, Prekopakra, s sveukupnim  koeficijentom  jediničnih cijena – 93.091,95.

            Na osnovu iznijetog odlučeno je kao u izreci ove odluke.

            Uvjeti i način obavljanja komunalne djelatnosti određeni su objavljenim javnim natječajem i natječajnoj dokumentaciji kao sastavnom dijelu istog, te će se kao takovi primijeniti i u ugovoru o povjeravanju komunalne djelatnosti iz točke 1. ove odluke, a sve sukladno članka 15. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11)  članaka 6. i 7. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br.1/11) i Odluke gradonačelnika od 09. siječnja 2012.g. (Klasa: 363-02/12-01/03, Urbroj: 2162-06/01-12-01)

Uputa o pravnom lijeku:

Temeljem članka 15. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine». br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11) protiv ove odluke žalba nije dopuštena.

KLASA:   UP/I 363-02/12-01/03

URBROJ: 2162-06/03-12-07

U Pakracu, 13. ožujka 2012. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v.r.

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Grada Pakraca u 2011. godini

Na temelju odredbi članka 11.  Zakona o otpadu („Narodne novine“, br. 178/04; 153/05; 111/06; 110/07; 60/08; 87/09),  i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09),  Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 16. sjednici održanoj dana 13.03.2012.  godine donosi

O D L U K U

o usvajanju  Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Grada Pakraca u 2011. godini

Članak 1.

Usvaja se Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Grada Pakrac u 2011. godini.

Članak 2.

Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Grada Pakraca u 2011. godini.  sastavni je dio ove odluke.

Članak 3.

Ova Odluka bit će objavljena u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 351-01/12-01/06

URBROJ: 2162-06/01-12- 03

Pakrac,13. 03. 2012. godine

Predsjednik:  Zoran Krejči v.r.

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine

Na temelju članka 209. Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 153/09), članaka  63. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva („Narodne novine“ broj 153/09) i članka 36  Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“,  broj 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 16. sjednici održanoj 13. ožujka 2012., donosi

 ODLUKU

o priključenju na komunalne vodne građevine

  I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se odlukom utvrđuje se uvjeti za priključenje objekata na komunalne vodne građevine, a posebno: obveza, postupak i rokovi priključenja, visina i način plaćanja naknade za priključenje, način i uvjeti financiranja gradnje komunalnih vodnih građevina od strane budućnih korisnika, izuzeće plaćanja naknade za priključenje, izuzeće obveze priključenja na komunalne vodne građevine i  prekršajne odredbe.

 

Članak 2.

Komunalne vodne građevine na koje se, u skladu s ovom odlukom, priključuje su:

– građevine za javnu vodoopskrbu,

– građevine za javnu odvodnju.

Članak 3.

Priključenjem na komunalne vodne građevine, u smislu odredaba ove odluke, smatra se izgradnja priključaka kojima se omogućuje stanje funkcionalne sposobnosti za nesmetano korištenje vodnih usluga.

Priključkom na građevine za javnu vodoopskrbu smatra se cjevovod pitke vode od spoja na uličnoj mreži do glavnog vodomjera smještenog u vodomjernom oknu izvan građevine ili iznimno u građevini, uključivo i zaporni uređaj neposredno iza glavnog vodomjera.

Glavnim vodomjerom, u smislu ove odluke, smatra se uređaj za mjerenje ukupne potrošnje pitke vode u zgradi, neovisno o posebnim dijelovima zgrade, a koji se nalazi u prostoru za smještaj vodomjera.

Vodomjerno okno je dio unutarnje vodoopskrbne mreže u kojem se nalazi vodomjer i zaporni uređaj.

Priključkom na građevine za javnu odvodnju smatra se dio odvodnog cjevovoda od spoja na uličnoj mreži do kontrolnog okna koje se nalazi na parceli  građevine koja se priključuje ili izvan nje.

Kontrolno okno je dio unutarnje kanalizacijske mreže u kojem se skupljaju sve otpadne vode iz posebnih dijelova građevine (stan, poslovni prostor, garaža i sl.).

 

Članak 4.

Vlasnik odnosno korisnik građevine ili druge nekretnine dužan je održavati vodomjerno okno kao i kontrolno okno, dok su ostali dijelovi priključka u nadležnosti javnog isporučitelja vodne usluge te ih je dužan održavati u stanju funkcionalne sposobnosti.

Korisnik vodne usluge dužan je javnom isporučitelju vodne usluge omogućiti slobodan pristup do vodomjernog okna, kontrolnog okna i instalacija priključka radi očitanja vodomjera, uzimanja uzoraka vode, odnosno zamjene i popravka vodomjera i instalacija priključka, u svakom trenutku.

II. OBVEZA I ROKOVI PRIKLJUČENJA

 Članak 5.

Priključenje na komunalne vodne građevine nije dopušteno suprotno načinu i postupku predviđenom ovom odlukom i propisima o gradnji.

Članak 6.

Vlasnik građevine, odnosno druge nekretnine, obvezan je priključiti svoju nekretninu na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu odnosno javnu odvodnju, kada su takvi sustavi izgrađeni u području na kojem se nalazi nekretnina, te su osigurani uvjeti za priključenje.

Članak 7.

Na područjima na kojima nisu izgrađene komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu odnosno javnu odvodnju, vlasnik građevine odnosno vlasnik druge nekretnine može, privremeno, riješiti opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda na temelju Zakona o vodama i podzakonskih propisa koji uređuju javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju.

Vlasnik građevine odnosno druge nekretnine gradi, održava i koristi, o svom trošku, objekte i uređaje kojima privremeno rješava opskrbu pitkom vodom, odnosno odvodnju otpadnih voda.

III. POSTUPAK PRIKLJUČENJA

Članak 8.

Priključenje na komunalne vodne građevine izvodi se tako da se na svaku nekretninu u pravilu uvodi jedan vodoopskrbni priključak i jedan priključak odvodnje.

Građevine se projektiraju i grade tako da svaki posebni  dio zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu u kojoj se koristi voda (stan, poslovni prostor, garaža i sl.) ima ugrađen vodomjer.

 

Članak 9.

Priključak se izvodi na zahtjev vlasnika ili drugoga zakonitog posjednika građevine odnosno druge nekretnine, u vrijeme ili poslije gradnje komunalnih vodnih građevina.

Zahtjev za priključak podnosi se javnom isporučitelju vodne usluge.

Članak 10.

Vlasnik odnosno drugi zakoniti posjednik uz zahtjev prilaže:

–  dokaz o vlasništvu građevine, odnosno druge nekretnine za koju se traži priključak,

– drugi zakoniti posjednik prilaže punomoć ili pisanu suglasnost vlasnika nekretnine ovjerenu po javnom bilježniku za nekretninu za koju se traži priključak,

– akt na temelju kojega je dopuštena gradnja građevine, odnosno uvjerenje da je građevina sagrađena prije 15. veljače 1968.,

– kopiju katastarskog plana.

            Uz zahtjev za priključenje poljoprivrednog zemljišta prilaže se dokaz o vlasništvu nad zemljištem, preslika katastarskog plana i dokaz nadležnog tijela da je vlasnik  ili zakoniti posjednik predmetne čestice registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i da se na parceli za koju se traži priključak obavlja poljoprivredna djelatnost

Članak 11.

Javni isporučitelj vodne usluge utvrđuje postojanje tehničko-tehnoloških uvjeta za priključenje nekretnine na komunalne vodne građevine te odbija zahtjev ako ti uvjeti nisu ispunjeni.

Ako su ispunjeni tehničko-tehnološki uvjeti iz stavka 1. ovoga članka, tijelo nadležno za komunalne djelatnosti Grada Pakraca donosi rješenje o obračunu naknade za priključenje, a koje se izdaje na temelju pisanog zahtjeva vlasnika ili zakonitog posjednika nekretnine .

 Članak 12.

Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine dužan je s javnim isporučiteljom vodne usluge sklopiti ugovor o gradnji priključka.

Ugovor obvezno sadrži: naziv ugovornih strana, vrstu priključka, troškove gradnje, rok za uplatu iznosa troškova gradnje, posebne uvjete priključenja, te odredbu o predaji priključka u vlasništvo isporučitelja vodne usluge bez naknade.

Članak 13.

Priključak na komunalne vodne građevine izvodi javni isporučitelj vodne usluge na teret, vlasnika ili drugoga zakonitog posjednika nekretnine koja se priključuje.

Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine plaća cijenu stvarnih troškova rada i utrošenog materijala na izvedbi priključka javnom isporučitelju vodne usluge prema računu za obavljeni posao sukladno Cjeniku ne standardnih usluga.

Članak 14.

Javni isporučitelj vodne usluge izvodi radove priključenja samostalno ili preko ovlaštene fizičke ili pravne osobe.

Izvođač radova dužan je pridržavati se tehničko-tehnoloških uvjeta koje određuje javni isporučitelj vodne usluge, ako posebnim propisima nije određeno drugačije.

Gradnju priključka stručno nadzire ovlaštena osoba javnog isporučitelja vodne usluge.

Članak 15.

            Građevine izgrađene bez akta o dopuštenju gradnje, kao i građevine za koje se vodi postupak obustave gradnje ili uklanjanja građevine prema posebnom zakonu ne smiju se priključiti na komunalne vodne građevine.

IV. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI UVJETI ZA PRIKLJUČENJE

 

Članak 16.

Tehničko-tehnološke uvjete priključenja na komunalne vodne građevine određuje javni isporučitelj vodne usluge aktom kojim utvrđuje opće i tehničke uvjete isporuke vodnih usluga.

Akt iz stavka 1. ovog članka javni isporučitelj vodne usluge objavljuje na internetu i na drugi prikladan način i dužan ga je učiniti dostupnim javnosti dok god važi.

Članak 17.

Priključivanje na komunalne vodne građevine mora se u tehničko-tehnološkom smislu izvesti prema pravilima struke, vodeći računa da se obavi uz najmanje troškove, da se osigura funkcioniranje priključka te da se priključenjem novog korisnika ne naruši odgovarajući standard vodne usluge ranije priključenih korisnika.

 

Članak 18.

Vlasnici građevine odnosno druge nekretnine dužni su priključiti građevinu odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine:

– novoizgrađena građevina, u naseljima gdje je javni sustav vodoopskrbe odnosno javni sustav odvodnje izgrađen, mora se priključiti na komunalne vodne građevine prije korištenja građevine,

– postojeće građevine, u naseljima u kojima još nije izgrađen javni sustav vodoopskrbe odnosno javni sustav odvodnje, moraju se priključiti na komunalne vodne građevine u roku od 6 mjeseci od obavijesti javnog isporučitelja o mogućnosti priključenja,

– postojeće građevine, u naseljima gdje je već izgrađen javni sustav vodoopskrbe odnosno javni sustav odvodnje, moraju se priključiti na komunalne vodne građevine najkasnije u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu ove odluke.

 

Članak 19.

Ako vlasnik nekretnine ne postupi po odredbama prethodnog članka, na prijedlog javnog isporučitelja vodne usluge, tijelo nadležno za komunalne djelatnosti Grada Pakraca donijet će rješenje o obvezi priključenja na teret vlasnika nekretnine.

Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka dopuštena je žalba tijelu Požeško-slavonske županije nadležnom za gospodarstvo.

Ako vlasnik nekretnine ne postupi po rješenju iz stavka 1. ovog članka, tijelo nadležno za komunalne djelatnosti   koje je donijelo Rješenje, provest će protiv njega postupak izvršenja  novčanih obveza u skladu sa propisima koji se primjenjuju na sudsko izvršenje.

Rješenjem iz stavka 1. članka 19. ove Odluke osim obveze priključenja utvrđuju se i podaci o vlasniku građevine te građevini koja se priključuje na komunalne vodne građevine, visina naknade za priključenje, rok za priključenje, rok plaćanja stvarnih troškova priključenja javnom isporučitelju vodne usluge te mogućnost prisilne naplate ako vlasnik, odnosno drugi zakoniti posjednik građevine u određenom roku ne uplati troškove izgradnje priključka.

V. NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE

Članak 21.

Vlasnik građevine ili druge nekretnine, pored troškova izgradnje priključka iz članka 13. stavka 2., dužan je platiti i naknadu za priključenje na komunalne vodne građevine za pojedini vodoopskrbni priključak, odnosno priključak odvodnje.

Ako građevina ima više posebnih dijelova nekretnine, naknada za priključenje plaća se na svaki posebni dio nekretnine zasebno.

Površina garaža, garažnih mjesta, ostave i spremišta kao posebnih dijelova nekretnine pribraja se površini posebnih dijelova nekretnine iz stavka 2. ovoga članka, osim ako se ti posebni dijelovi nekretnine priključuju na komunalne vodne građevine pa se naknada za priključenje plaća zasebno od posebnih dijelova nekretnine iz stavka 2. ovog članka.

Članak 22.

Utvrđuje se jednaka visina naknade za priključenje građevine na javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju i pojedinačno iznosi:

– za stambenu zgradu površine do 200 m2 građevinske (bruto) površine, bez stanova kao posebnih dijelova nekretnine, u iznosu od 2000,00 kn;

– za stan kao posebni dio nekretnine površine do 200 m2 građevinske (bruto) površine, u iznosu od  1600,00 kn;

– za stambenu zgradu površine od 200 do 400 m2 građevinske (bruto) površine, bez stanova kao posebnih dijelova nekretnine, u iznosu od 3200,00 kn;

– za stan kao posebni dio nekretnine površine veće od 200 m2 građevinske (bruto) površine u iznosu od 2400,00 kn;

– za stambenu zgradu površine preko 400 m2 građevinske (bruto) površine, bez stanova kao posebnih dijelova nekretnine, u iznosu od 4800,00 kn;

– za poslovne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za poslovne prostore kao posebne dijelove nekretnine, osim proizvodnih građevina, površine do 500 m2 građevinske (bruto) površine, u iznosu od 4800,00 kn;

– za poslovne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za poslovne prostore kao posebne dijelove nekretnine, osim proizvodnih građevina, površine preko 500 m2 građevinske (bruto) površine, u iznosu od 8000,00 kn;

– za proizvodne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za proizvodne prostore kao posebne dijelove nekretnine bez obzira na površinu, u iznosu od 2400,00 kn;

– za objekte koji služe djelatnosti kulture, znanosti, obrazovanja, predškolskog odgoja, zdravstva, socijalne skrbi, religijske objekte, druge socijalne ustanove i ostale građevine društvene namjene, u iznosu 2000,00 kn;

– za zgrade/građevine športsko-rekreacijske namjene (stadioni, športske dvorane, bazeni i sl.), u iznosu 2400,00 kn;

– za objekte koji služe isključivo za poljoprivrednu djelatnost (plastenici, staklenici i sl.) ili za poljoprivredno zemljište neovisno o površini, u iznosu od 1600,00 kn;

– za jednostavne građevine koje u smislu posebnog propisa o prostornom uređenju i gradnji mogu graditi bez akta kojim se odobrava gradnja a prikladne su za priključenje, u iznosu od 1600,00 kn;

– za neizgrađeno građevno zemljište, u iznosu od 1600,00 kn.

Vlasnik građevine koja je priključena na komunalnu vodnu građevinu za javnu vodoopskrbu odnosno javnu odvodnju, u slučaju dogradnje građevine, dužan je za površinu koju dograđuje podmiriti naknadu za priključenje, po kriterijima iz prethodnog stavka ovog članka.

Članak 23.

Naknada za priključenje na komunalne vodne građevine prihod je proračuna Grada  Pakraca.

Prihodi od naknade za priključenje koriste se za gradnju, odnosno financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada  Pakraca.

Članak 24.

Obvezu i način plaćanja naknade za priključenje utvrđuje rješenjem tijelo nadležno za komunalne djelatnosti Grada Pakraca.

Plaćanje naknade za priključenje je u pravilu jednokratno u roku od osam dana od dana primitka  rješenja.

Iznos naknade za priključenje može se uplatiti i obročno, najviše do deset mjesečnih obroka, uz uvjet da prvi obrok ne može biti manji od 10% ukupne obveze plaćanja naknade za priključenje.

U slučaju obročne otplate naknade za priključenje obračunava se kamata u visini eskontne stope HNB-a, a na zakašnjele uplate obroka obračunava se zakonska zatezna kamata.

Zatezna kamata se obračunava za razdoblje od dana dospijeća svakog pojedinog obroka do dana plaćanja.

Obvezniku plaćanja odobriti će se obročno plaćanje naknade za priključenje ukoliko kao osiguranje plaćanja dostavi jedno od slijedećih instrumenata osiguranja plaćanja (sukladno članku 121. Općeg poreznog Zakona, NN RH 127/00, 86/01 i 150/02 – pročišćeni tekst):

– bjanko zadužnicu obveznika ovjerenu kod javnog bilježnika,

– neopozivu garanciju banke ili druge financijske organizacije ovlaštene za obavljanje platnog prometa.

            Potvrdu o uplati naknade za priključenje, odnosno prve rate naknade za priključenje prilikom utvrđivanja obveze plaćanja naknade za priključenje obročnim plaćanjem, izdaje nadležno tijelo Grada Pakraca.

Članak 25.

Obveznici plaćanja naknade za priključenje po ovoj Odluci, oslobađaju se plaćanja naknade za priključenje ili dijela naknade za onu građevinu za koju se pravovaljanim dokazima može dokumentirati da su te obveze već plaćene u potpunosti ili djelomično.

Članak 26.

            Oslobađa se Grad Pakrac obveze plaćanja naknade za priključenje za objekte u svom potpunom ili pretežitom vlasništvu.

VI. FINANCIRANJE GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA OD STRANE BUDUĆIH KORISNIKA

Članak 27.

            U slučaju kada gradnja određene komunalne vodne građevine nije predviđena planom gradnje komunalnih vodnih građevina budući korisnici vodnih usluga koji bi se priključili na te građevine mogu sudjelovati u financiranju njihove gradnje, uz povrat uloženih sredstava u određenom roku, pod uvjetima utvrđenim ugovorom s Gradom Pakrac.

            Ugovor iz stavka 1. ovog članka potpisuje gradonačelnik uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada.

            Visina učešća građana u pojedinim investicijama iz ovog članka ne može biti manja od visine naknade za priključke propisane u članku 22. ove Odluke.

            Pravne ili fizičke osobe koje su učestvovali u sufinanciranju pojedine komunalne vodne građevine oslobođeni su plaćanja naknade za priključak na te građevine što se utvrđuje ugovorom iz stavka 1. ovog članka.

VII. IZUZEĆE OBVEZE PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE

 

Članak 28.

Nadležno tijelo za komunalne djelatnosti Grada Pakraca može svojim rješenjem izuzeti vlasnike nekretnina ili druge zakonite posjednike obveze priključenja na komunalne vodne građevine ukoliko su isti na odgovarajući način pojedinačno riješili vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda u skladu s odredbama Zakona o vodama.

 

VIII. NADZOR

Članak 29.

Ovlaštena osoba tijela nadležnog za komunalne djelatnosti Grada Pakraca u provođenju ove odluke može poduzeti sljedeće mjere:

– izdati obvezni prekršajni nalog i izreći novčanu kaznu,

– pokrenuti prekršajni postupak.

IX. NOVČANE KAZNE

Članak 30.

Novčanom kaznom od 2.000,00 kn do 10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

 1. postupi suprotno odredbi članka 4. Odluke,
 2. priključenje na sustav javne vodoopskrbe i javne odvodnje ne obavi prema postupku i načinu propisanom ovom odlukom (članak 5. Odluke),
 3. postupi suprotno odredbi članka 6. Odluke,
 4. postupi suprotno odredbi članka 7. Odluke,
 5. ne priključi svoju građevinu na sustav javne vodoopskrbe, odnosno javne odvodnje, u rokovima određenim člankom 18. ove Odluke.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kn do 2.000,00 kn kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kn do 5.000,00 kn kaznit će se fizička osoba obrtnik i fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kn do 2.000,00 kn kaznit će se fizička osoba koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području Grada Pakraca i uvjetima priključenja na objekte odvodnje („Službeni glasnik Grada Pakraca“, broj 5/09) i Odluka o visini naknade i uvjetima priključenja na komunalnu infrastrukturu („Službeni glasnik Grada Pakraca“, broj 12/01).

Članak 32.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada  Pakraca”.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 363-03/11-01/02

URBROJ: 2162-06/01-12-01

Pakrac,  13.03.2012. godine

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.                                                                                                            

Odluka o dodjeli javnog priznanja Zlatna plaketa “Grb Grada Pakraca”

Na temelju odredbe članka 10. i 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09) i članka 17. stavak 1. u svezi sa člankom 7. i 8. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca””br. 1/98 i 3/03), a na prijedlog Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, Gradsko vijeća Pakraca na svojoj 16. sjednici održanoj dana 13. ožujka 2012. godine donijelo je

O  D  L  U  K  U

o dodjeli javnog priznanja Zlatna plaketa “Grb Grada Pakraca”

I

Zlatna plaketa “Grb Grada Pakraca” dodjeljuje se za izuzetna ostvarenja na svim područjima gospodarskog i društvenog života Grada slijedećim osobama:

 • Dušku Kličeku iz Pakraca, za područje kulture,
 • Hrvatski centar za razminiranje Sisak, za područje obrane i sigurnosti,
 • Veleposlanstvu Japan u RH, za područje donatorstva.

 

II

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

 

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

 

KLASA: 061-01/12-01/01

URBROJ: 2162-01/01-12-11

U Pakracu, 13. ožujka 2012.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

Odluka o dodjeli javnog priznanja “Pečat Grada Pakraca”

Na temelju odredbe članka 11. i 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09),  i članka 17. stavak 1. u svezi sa člankom 9. i 10. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 1/98 i 3/03), a na prijedlog Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, Gradsko vijeće Pakraca na svojoj 16. sjednici održanoj dana 13. ožujka 2012. godine donijelo je

O  D  L  U  K  U
o dodjeli javnog priznanja “Pečat Grada Pakraca”

I

            Javno priznanje “Pečat Grada Pakraca”, za osobit doprinos u duhovnom i materijalnom razvoju Grada, dodjeljuje se:

–          Marija Puškarić iz Lipika,

–          Damir Colosetti iz Velikog Banovca.

II

            Ova Odluka stupa na snagu danom   objave  u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

KLASA: 061-01/12-01/01

URBROJ: 2162-01/01-12-10

U Pakracu, 13. ožujka 2012.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

Odluka o radu i radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09), članka 8, 13. i 27. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti  (“Narodne novine” broj 138/06, 152/08, 43/09, 88/10) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 04/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 16. sjednici održanoj 13. ožujka 2012. godine donosi

ODLUKU

o radu i radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti

 

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se mogućnost produžetka radnog vremena ugostiteljskih objekata iz skupine “Restorani” i “Barovi” na području Grada Pakraca, mjerila za određivanje ranijeg završetka radnog vremena za pojedine objekte, radno vrijeme ugostiteljskih objekata koji se nalaze izvan naseljenih područja naselja, radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupine “Objekti jednostavnih usluga”, prostori na kojima mogu biti ugostiteljski objekti iz skupine “Objekti jednostavnih usluga” te vanjski izgled istih, prostori za kampiranje izvan kampova, uvjete koje ti prostori moraju zadovoljavati i vrijeme trajanja kampiranja.

Članak 2.

Ugostiteljski objekti, s obzirom na vrstu ugostiteljskih usluga koje se u njima pružaju, definirani su člankom 7, stavak 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.

Članak 3.

Ugostitelj određuje radno vrijeme ugostiteljskog objekta u okviru radnog vremena propisanog Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti i ovom Odlukom, odnosno rješenjem gradonačelnika u slučaju propisanom člancima 6. i 7. ove Odluke.

Ugostitelj je dužan na ulazu u ugostiteljski objekt vidno istaknuti obavijest o radnom vremenu, radnim, odnosno neradnim danima te se pridržavati istaknutog radnog vremena.

Članak 4.

Ugostiteljski objekti iz skupine “Restorani” mogu petkom, subotom, na radne dane i nedjelje uoči državnih blagdana i na prvi dan državnog blagdana raditi do 02:00 sata.

Ugostiteljski objekti iz skupine “Barovi” koji ne ispunjavaju uvjete za rad noću; mogu petkom, subotom, na radne dane i nedjelje uoči državnih blagdana i na prvi dan državnog blagdana raditi do 02:00 sata.

Članak 5.

Radno vrijeme na otvorenom prostoru (terase, tende i sl.) uz ugostiteljske objekte definirane člankom 7. stavak 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti završava u 24:00 sata, osim za ugostiteljske objekte iz članka 8. stavka 1. podstavka 2. navedenog Zakona.

Radno vrijeme na otvorenom prostoru (terase, tende i sl.) uz „Objekte jednostavnih usluga“ završava u 23:00 sata sukladno njihovom radno vremenu propisanom člankom 9. stavkom 1. ove Odluke.

Ugostiteljski objekti iz stavka 1. ovog članka ne smiju izvoditi glazbu na otvorenom  prostoru poslije 23.00 sata.

Članak 6.

Gradonačelnik može, po službenoj dužnosti, na osnovu prijave građana ili prijave nadležne inspekcijske službe o nepoštivanju radnog vremena propisanog Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti i ovom Odlukom, prijave nadležne policijske postaje o remećenju javnog reda i mira ili zbog kršenja odredaba o zabrani usluživanja alkoholnih pića osobama mlađima od 18 godina, rješenjem odrediti pojedinom ugostiteljskom objektu do 2 sata raniji završetak radnog vremena od radnog vremena propisanog člankom 8, stavak 1, podstavak 2. i 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti te radnog vremena propisanog člankom 4. ove Odluke.

Mjera iz stavka 1. ovog članka izriče se u trajanju do 6 mjeseci, a ukoliko narušavanje javnog reda i mira te nepridržavanje propisanog i istaknutog radnog vremena bude učestalo, u trajanju do 12 mjeseci.

Članak 7.

Iznimno od odredbi članka 4. ove Odluke, gradonačelnik može na zahtjev ugostitelja za pojedine ugostiteljske objekte iz članka 8, stavak 1. podstavak 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme radi organiziranja prigodnih proslava (dočeka Nove godine, svadbi, maturalnih zabava i sličnih događanja) uz ispunjenje sljedećih uvjeta:

 • da su podmirene sve dospjele porezne obveze te druga nepodmirena dugovanja prema Gradu Pakracu,
 • da ne postoje evidentirane prijave i intervencije Policijske uprave o remećenju javnog reda i mira.

Zahtjev za drugačije radno vrijeme iz stavka 1. ovog članka podnosi vlasnik ugostiteljskog objekta nadležnom upravnom odjelu Grada Pakraca najkasnije 10 dana prije održavanja prigodne proslave.

Vlasnik ugostiteljskog objekta, uz pisani zahtjev za drugačije radno vrijeme prilaže:

 • rješenje o obavljanju ugostiteljske djelatnosti,
 • potvrdu Porezne uprave o podmirenim poreznim obvezama za gradske poreze,
 • potvrdu nadležnog upravnog odjela Grada Pakraca da ne postoje druga nepodmirena dugovanja prema Gradu Pakracu,
 • izvješće Policijske postaje Pakrac o evidentiranim prijavama i intervencijama u objektu u protekla 3 mjeseca (ne starije od 10 dana),
 • dokaz o uplati naknade iz čl. 13. ove Odluke.

Odredbe ovog članka ne odnose se na ugostiteljske objekte kojima je rješenjem gradonačelnika određeno skraćeno radno vrijeme.

 

Ugostiteljski objekti iz skupine “Restorani” i “Barovi” koji se nalaze izvan naseljenih područja naselja (najmanje 300 m od stambenih objekata) mogu raditi od 0:00 do 24:00 sata.

 

Članak 9.

Ugostiteljski objekti iz skupine “Objekti jednostavnih usluga” (u kiosku, u nepokretnom ili priključnom vozilu, u šatoru, na klupi, na kolicima i sličnim napravama) mogu raditi od 06:00 do 23:00 sata, odnosno u vremenu manifestacije na čijem prostoru i u okviru koje se postavljaju i nalaze, a utvrđuje ga pravna ili fizička osoba, vlasnik prostora ili osoba koja upravlja prostorom.

 

Članak 10.

Ugostiteljski objekti iz članka 9. ove Odluke mogu biti na sljedećim prostorima:

 • na izletištima, turističkim, športskim i rekreacijskim područjima,
 • na prostorima na kojima se održavaju sajmovi, skupovi, svečanosti, izložbe, priredbe, športske i druge manifestacije i slično, samo za vrijeme njihova trajanja,
 • na gradskim ulicama, trgovima i drugim javnim površinama.

Prostori iz stavka 1. ovog članka ne mogu biti na udaljenosti manjoj od 100 m od postojećeg ugostiteljskog objekta u građevini, zasebnom dijelu građevine ili poslovnom prostoru u kojem se obavlja druga djelatnost, osim ukoliko se radi o održavanju manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i slično.

Mjesto za usluživanje na javnim površinama iz stavka 1. ovog članka rješenjem određuje tijelo gradske uprave nadležno za komunalne djelatnosti na zahtjev ugostitelja.

Ugostiteljski objekti iz stavka 1. ovog članka moraju se funkcionalno i vizualno održavati u ispravnom stanju.

Iznimno od odredbi stavka 1. i 4. ovog članka, ugostitelj može odrediti prostor i vanjski izgled ugostiteljskog objekta iz stavka 1. ovog članka, bez ograničenja iz stavka 2. ovog članka, ukoliko se on nalazi u sklopu ugostiteljskog objekta iz skupine “Hoteli” koji se kategorizira zvjezdicama i kampova iz skupine “Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj” koji se kategoriziraju i ukoliko takvo određivanje ne podliježe primjeni posebnih propisa.

 

Članak 11.

Iznimno, za vrijeme održavanja sportskih, skautskih, kulturno-umjetničkih i sličnih manifestacija, dozvoljeno je organizirano kampiranje izvan kampova pod šatorom, u kamp kućici, kamp – prikolici, pokretnoj kućici (mobile home), autodomu (kamper) i drugoj odgovarajućoj opremi za smještaj na otvorenom prostoru, na prostorima izletišta “Omanovac” i ŠRC “Matkovac”.

Prostor iz stavka 1. ovog članka treba zadovoljavati sljedeće uvjete:

 • minimalno jedan ulaz i izlaz na prostor kampa,
 • priključak na javnu prometnu infrastrukturu, najmanje postojanje prometnice od utvrđenog nekompaktnog građevinskog gornjeg sloja (šljunak i sl.),
 • uređen prostor za kamp parcelu (očišćen od korijenja, kamenja i sl.),
 • priključak na javni vodovod, a gdje javni vodovod ne postoji, to se mora osigurati na drugi način sukladno posebnim propisima i to najmanje jedna slavina za opskrbu pitkom vodom na svakih započetih 50 sanitarnih jedinica,
 • najmanje 1 zahod na svakih započetih 15 korisnika (kemijski zahod ili u objektu udaljenom najviše 100 m),
 • osigurane posude za otpatke i njihovo redovito pražnjenje,
 • priključak na javnu električnu mrežu ili na drugi odgovarajući način osigurati opskrbu električnom energijom,
 • odvodnja otpadnih voda sa zatvorenim sustavom,
 • uvjete protupožarne zaštite propisane posebnim propisima.

Trajanje kampiranja iz stavka 1. ovog članka dozvoljava se samo za vrijeme održavanja događanja iz istog stavka, ali ne duže od dva dana.

Članak 12.

Upravno tijelo gradske uprave nadležno za komunalne djelatnosti, na zahtjev organizatora manifestacije iz članka 11. ove Odluke rješenjem će odobriti kampiranje na prostorima iz članka 11. ove Odluke ukoliko organizator na navedenom prostoru osigura uvjete propisane člankom 11. ove Odluke.

Članak 13.

Za izdavanje akata po ovoj Odluci naplaćivati će se naknada u visini od 200,00 kn naknade.

Naknada iz stavka 1. ovog članka uplaćuje se izravno na žiro račun Grada Pakraca broj 2340009-1831800008 s pozivom na broj 68 5789-OIB podnositelja zahtjeva.

 

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o radu i radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 2/07).

 

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

 GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 335-01/12-01/1

URBROJ: 2162-05/05-12-01

U Pakracu, 13. ožujka 2012. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

Odluka o uvjetima i mjestima za pružanje ostalih turističkih usluga

Temeljem članka 55. stavaka 3. Zakona o pružanju usluga u turizmu (“Narodne novine” broj 68/07; dalje: Zakon) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 04/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 16. sjednici održanoj 13. ožujka 2012. godine donosi

ODLUKU

o uvjetima i mjestima za pružanje ostalih turističkih usluga

 

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se uvjeti i mjesta za pružanje ostalih turističkih usluga.

Ostale turističke usluge, prema članku 55, stavak 1. Zakona su iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju kao što su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodi, suncobrani, ležaljke i sl.

Članak 2.

Ostale turističke usluge iz članka 1. stavak 2. ove Odluke mogu pružati pravne ili fizičke osobe iz članka 3. stavak 1. Zakona.

Članak 3.

Pravna ili fizička osoba koja pruža usluge iz članka 1. ove Odluke dužna je korisnike usluga osigurati od posljedica nesretnog slučaja.

Članak 4.

Usluge iz članka 1. ove Odluke mogu se pružati na području Grada Pakraca uz uvjet da se time ne ugrožava javni promet te javni red i mir, da se pruženom uslugom ne ometa normalan život i rad te da se ne ometa pristup privatnom vlasništvu i da se isto ne oštećuje; a posebno na:

– mjestima koje konfiguracijom terena odgovaraju pojedinim uslugama, ako za te usluge pružatelj usluga ima dozvolu vlasnika zemljišta,

– površinama koje su Prostornim planom Grada Pakraca određene ili planirane za formiranje turističko-rekreativnih zona.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 334-01/12-01/2

URBROJ: 2162-05/05-12-01

Pakrac, 13. ožujka 2012. godine

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

Odluka o dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 3. stavka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/05, 49/11, 84/11 i 90/11), te članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 16. sjednici održanoj dana 13. ožujka 2012.  godine,  donosi

ODLUKU
o dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja 
na području Grada Pakraca

Članak 1.

            U članku 19. Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada („Službeni glasnik Grada Pakraca“  br. 9/11) dodaje se stavak 3. koji glasi:

            „Godišnje, mjesečne i ostale povlaštene parkirne karte mogu se izdavati i elektronički te se u tom slučaju ne primjenjuju odredbe članka 20. ove Odluke.“

Članak 2.

            Ostale odredbe Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 9/11) ostaju neizmijenjene.

Članak 3.

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRAC

KLASA: 340-01/12-01/10

URBROJ: 2162-06/01-12-1

U Pakracu, 13. ožujka 2012. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

Odluka o izmjeni Odluke o prihvaćanju ponude za stjecanje dijela poslovnog udjela Požeško-slavonske županije u društvu «Pakrački list» d.o.o. Pakrac

Na temelju odredbe članka 36. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik Grada Pakraca» broj 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 16. sjednici 13. ožujka 2012. godine, donosi

 

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE

o prihvaćanju ponude za stjecanje dijela poslovnog udjela Požeško-slavonske

županije u društvu «Pakrački list» d.o.o. Pakrac

 

Članak 1.

            U članku 1. Odluke o prihvaćanju ponude za stjecanje dijela poslovnog udjela Požeško-slavonske županije u društvu „Pakrački list“ d.o.o. Pakrac („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 2/11)  tekst „nominalne vrijednosti 4.100,00 kuna“ zamjenjuje se tekstom „bez naknade“.

            U istom članku dodaje se stavak 2. koji glasi:

            „Poslovni udjel stečen sukladno prethodnom stavku nominalne je vrijednosti 4.100,00 kuna.“

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom dogovaranja, a objaviti će se u «Službenom glasniku Grada Pakraca».

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 612-10/11-01/2

URBROJ: 2162-06/01-12-6

U Pakracu, 13. ožujka 2012. godine

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

Odluka o zaključivanju Sporazuma o suradnji u projektu osnivanja Lokalne akcijske grupe za područje Grada Novske, Grada Lipika i Grada Pakraca

Temeljem odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11), članka 16. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik grada Pakraca“ br. 04/09) i članka 69. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pakraca („Službeni glasnik grada Pakraca“ br. 4/09)  Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 16. sjednici održanoj dana 13. ožujka 2012. godine donosi

O D L U K U

o zaključivanju Sporazuma o suradnji u projektu osnivanja Lokalne akcijske grupe za područje Grada Novske, Grada Lipika i Grada Pakraca

 

Članak 1.

            Donosi se Odluka o zaključivanju Sporazuma o suradnji u projektu osnivanja Lokalne akcijske grupe za područje Grada Novske, Grada Lipika i Grada Pakraca.

            Daje se suglasnost na tekst Sporazuma iz prethodnog stavka koji se nalazi u privitku ove Odluke i čini njen sastavni dio.

Članak 2.

            Sporazum iz točke 1. ove odluke, u ime Grada pakraca, potpisati će gradonačelnik Grada Pakraca.

Članak 3.

            Ova odluka objaviti će se u „Službenom glasniku grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 303-01/11-01/02                                                                               :

UR.BROJ: 2162-05/06-12-03

U Pakracu, 13. ožujka 2012.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

Odluka o osnivanju udruge Lokalna akcijska grupa

Temeljem odredbe članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 04/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj  33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 16. sjednici održanoj dana 13. ožujka 2012. godine donosi

ODLUKU

o osnivanju udruge Lokalna akcijska grupa

 

Članak 1.

            U cilju poboljšanja uvjeta života u ruralnom području kroz sveukupni razvoj materijalnih, gospodarskih, društvenih, kulturnih, sportskih i drugih uvjeta, Grad Pakrac u suradnji sa Gradom Lipik, Gradom Novska i drugim pravnim i fizičkim osobama koje su iskazale interes, pristupa osnivanju Lokalne akcijske grupe (nastavno: LAG) za područje pod nadležnosti navedenih jedinica lokalne samouprave.

            Osnivanjem LAG-a osigurava se jedinstveno zagovaranje interesa članova razvijanjem sinergije i umrežavanjem između svih dionika, a u cilju razvoja ruralnih područja implementacijom LEADER pristupa.

Članak 2.

Predstavnik Grada Pakraca u LAG-u je Krunoslav Kelemen, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca koji se ovlašćuje da zastupa interese Grada Pakraca u svim poslovima vezanim uz LAG, te donosi odluke o pravima i obvezama koje proizlaze iz sudjelovanja u LAG-u.

Članak 3.

            Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA303-01/11-01/02

UR.BROJ:2162-05/06-12-02

U Pakracu, 13. ožujka 2012.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.