>

Blogs

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

Na temelju odredbe članka 10. stavak 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na prijedlog gradonačelnika, na 16. sjednici održanoj dana 13. ožujka  2012. godine donosi   ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o […]

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije i cijeni obrazovanja u Osnovnoj glazbenoj školi Pakrac za 2012./13. godinu

sukladno članku 24. stavku 6. Zakona o umjetničkom obrazovanju («Narodne novine» br. 130/11) i članku 13. Odluke o osnivanju javne ustanove Osnovne glazbene škole Pakrac (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 5/02), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 16. sjednici održanoj dana 13. ožujka 2012. godine donijelo je slijedeći Z  A  K  LJ  U  Č  A  […]

Izvješće o radu gradonačelnika Grada Pakraca za razdoblje 1. srpnja – 31. prosinca 2011. godine

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 16. sjednici, održanoj 13. ožujka 2012.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K Usvaja se  Izvješće […]

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2011. godini

Na temelju odredbi članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj  26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba o dopuni zakona o komunalnom gospodarstvu,  178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11), te članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09), gradonačelnik Grada Pakraca   Gradskom vijeću Grada Pakraca  […]

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2011. godini

Na temelju odredbi članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu  („Narodne novine“ broj  26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba o dopuni zakona o komunalnom gospodarstvu,  178/04, 38/09 , 79/09, 153/09,49/11,84/11 i 90/11) , te članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09), gradonačelnik Grada Pakraca   Gradskom vijeću Grada Pakraca  […]

Odluka o odabiru ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje javne rasvjete na području Grada Pakraca

Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine». br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11), članka 8. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Pakraca ( Službeni glasnik Grada Pakraca br.1/2011.), Odluke gradonačelnika od […]

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Grada Pakraca u 2011. godini

Na temelju odredbi članka 11.  Zakona o otpadu („Narodne novine“, br. 178/04; 153/05; 111/06; 110/07; 60/08; 87/09),  i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09),  Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 16. sjednici održanoj dana 13.03.2012.  godine donosi O D L U K U o usvajanju  Izvješća o izvršenju plana gospodarenja […]

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine

Na temelju članka 209. Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 153/09), članaka  63. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva („Narodne novine“ broj 153/09) i članka 36  Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“,  broj 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 16. sjednici održanoj 13. ožujka 2012., donosi  ODLUKU o priključenju na komunalne vodne građevine   I. OPĆE ODREDBE […]

Odluka o dodjeli javnog priznanja “Pečat Grada Pakraca”

Na temelju odredbe članka 11. i 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09),  i članka 17. stavak 1. u svezi sa člankom 9. i 10. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 1/98 i 3/03), a na prijedlog Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, Gradsko vijeće […]

Odluka o radu i radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09), članka 8, 13. i 27. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti  (“Narodne novine” broj 138/06, 152/08, 43/09, 88/10) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 04/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na […]

Odluka o dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 3. stavka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/05, 49/11, 84/11 i 90/11), te članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 16. sjednici održanoj dana 13. ožujka 2012.  godine,  donosi ODLUKU o dopuni Odluke […]

Odluka o izmjeni Odluke o prihvaćanju ponude za stjecanje dijela poslovnog udjela Požeško-slavonske županije u društvu «Pakrački list» d.o.o. Pakrac

Na temelju odredbe članka 36. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik Grada Pakraca» broj 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 16. sjednici 13. ožujka 2012. godine, donosi   ODLUKU O IZMJENI ODLUKE o prihvaćanju ponude za stjecanje dijela poslovnog udjela Požeško-slavonske županije u društvu «Pakrački list» d.o.o. Pakrac   Članak 1.             U članku 1. Odluke […]

Odluka o zaključivanju Sporazuma o suradnji u projektu osnivanja Lokalne akcijske grupe za područje Grada Novske, Grada Lipika i Grada Pakraca

Temeljem odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11), članka 16. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik grada Pakraca“ br. 04/09) i članka 69. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pakraca („Službeni glasnik grada Pakraca“ br. 4/09)  Gradsko vijeće Grada Pakraca na […]

Odluka o osnivanju udruge Lokalna akcijska grupa

Temeljem odredbe članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 04/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj  33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 16. sjednici održanoj dana 13. ožujka 2012. godine donosi ODLUKU o osnivanju udruge Lokalna akcijska […]