Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

Na temelju odredbe članka 10. stavak 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na prijedlog gradonačelnika, na 16. sjednici održanoj dana 13. ožujka  2012. godine donosi

 

ODLUKA

o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

 

 Članak 1.

            U članku 2. stavku 1. točka 15. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 5/11) tekst: „Viši stručni suradnik za gospodarstvo – 2. izvršitelj, 2,40“ mijenja se i glasi: „Viši savjetnik za gospodarstvo, 2,80“.

U istom članku u točki 14. tekst: „- 1. izvršitelj“ briše se.

 

Članak 2.

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“, a primjenjuje se od 1. travnja 2012. godine.

 

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

 

KLASA: 120-01/12-01/05

URBROJ: 2162-04/01-12-01

U Pakracu, 13. ožujka 2012. godine

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.