Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine

Na temelju članka 209. Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 153/09), članaka  63. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva („Narodne novine“ broj 153/09) i članka 36  Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“,  broj 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 16. sjednici održanoj 13. ožujka 2012., donosi

 ODLUKU

o priključenju na komunalne vodne građevine

  I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se odlukom utvrđuje se uvjeti za priključenje objekata na komunalne vodne građevine, a posebno: obveza, postupak i rokovi priključenja, visina i način plaćanja naknade za priključenje, način i uvjeti financiranja gradnje komunalnih vodnih građevina od strane budućnih korisnika, izuzeće plaćanja naknade za priključenje, izuzeće obveze priključenja na komunalne vodne građevine i  prekršajne odredbe.

 

Članak 2.

Komunalne vodne građevine na koje se, u skladu s ovom odlukom, priključuje su:

– građevine za javnu vodoopskrbu,

– građevine za javnu odvodnju.

Članak 3.

Priključenjem na komunalne vodne građevine, u smislu odredaba ove odluke, smatra se izgradnja priključaka kojima se omogućuje stanje funkcionalne sposobnosti za nesmetano korištenje vodnih usluga.

Priključkom na građevine za javnu vodoopskrbu smatra se cjevovod pitke vode od spoja na uličnoj mreži do glavnog vodomjera smještenog u vodomjernom oknu izvan građevine ili iznimno u građevini, uključivo i zaporni uređaj neposredno iza glavnog vodomjera.

Glavnim vodomjerom, u smislu ove odluke, smatra se uređaj za mjerenje ukupne potrošnje pitke vode u zgradi, neovisno o posebnim dijelovima zgrade, a koji se nalazi u prostoru za smještaj vodomjera.

Vodomjerno okno je dio unutarnje vodoopskrbne mreže u kojem se nalazi vodomjer i zaporni uređaj.

Priključkom na građevine za javnu odvodnju smatra se dio odvodnog cjevovoda od spoja na uličnoj mreži do kontrolnog okna koje se nalazi na parceli  građevine koja se priključuje ili izvan nje.

Kontrolno okno je dio unutarnje kanalizacijske mreže u kojem se skupljaju sve otpadne vode iz posebnih dijelova građevine (stan, poslovni prostor, garaža i sl.).

 

Članak 4.

Vlasnik odnosno korisnik građevine ili druge nekretnine dužan je održavati vodomjerno okno kao i kontrolno okno, dok su ostali dijelovi priključka u nadležnosti javnog isporučitelja vodne usluge te ih je dužan održavati u stanju funkcionalne sposobnosti.

Korisnik vodne usluge dužan je javnom isporučitelju vodne usluge omogućiti slobodan pristup do vodomjernog okna, kontrolnog okna i instalacija priključka radi očitanja vodomjera, uzimanja uzoraka vode, odnosno zamjene i popravka vodomjera i instalacija priključka, u svakom trenutku.

II. OBVEZA I ROKOVI PRIKLJUČENJA

 Članak 5.

Priključenje na komunalne vodne građevine nije dopušteno suprotno načinu i postupku predviđenom ovom odlukom i propisima o gradnji.

Članak 6.

Vlasnik građevine, odnosno druge nekretnine, obvezan je priključiti svoju nekretninu na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu odnosno javnu odvodnju, kada su takvi sustavi izgrađeni u području na kojem se nalazi nekretnina, te su osigurani uvjeti za priključenje.

Članak 7.

Na područjima na kojima nisu izgrađene komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu odnosno javnu odvodnju, vlasnik građevine odnosno vlasnik druge nekretnine može, privremeno, riješiti opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda na temelju Zakona o vodama i podzakonskih propisa koji uređuju javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju.

Vlasnik građevine odnosno druge nekretnine gradi, održava i koristi, o svom trošku, objekte i uređaje kojima privremeno rješava opskrbu pitkom vodom, odnosno odvodnju otpadnih voda.

III. POSTUPAK PRIKLJUČENJA

Članak 8.

Priključenje na komunalne vodne građevine izvodi se tako da se na svaku nekretninu u pravilu uvodi jedan vodoopskrbni priključak i jedan priključak odvodnje.

Građevine se projektiraju i grade tako da svaki posebni  dio zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu u kojoj se koristi voda (stan, poslovni prostor, garaža i sl.) ima ugrađen vodomjer.

 

Članak 9.

Priključak se izvodi na zahtjev vlasnika ili drugoga zakonitog posjednika građevine odnosno druge nekretnine, u vrijeme ili poslije gradnje komunalnih vodnih građevina.

Zahtjev za priključak podnosi se javnom isporučitelju vodne usluge.

Članak 10.

Vlasnik odnosno drugi zakoniti posjednik uz zahtjev prilaže:

–  dokaz o vlasništvu građevine, odnosno druge nekretnine za koju se traži priključak,

– drugi zakoniti posjednik prilaže punomoć ili pisanu suglasnost vlasnika nekretnine ovjerenu po javnom bilježniku za nekretninu za koju se traži priključak,

– akt na temelju kojega je dopuštena gradnja građevine, odnosno uvjerenje da je građevina sagrađena prije 15. veljače 1968.,

– kopiju katastarskog plana.

            Uz zahtjev za priključenje poljoprivrednog zemljišta prilaže se dokaz o vlasništvu nad zemljištem, preslika katastarskog plana i dokaz nadležnog tijela da je vlasnik  ili zakoniti posjednik predmetne čestice registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i da se na parceli za koju se traži priključak obavlja poljoprivredna djelatnost

Članak 11.

Javni isporučitelj vodne usluge utvrđuje postojanje tehničko-tehnoloških uvjeta za priključenje nekretnine na komunalne vodne građevine te odbija zahtjev ako ti uvjeti nisu ispunjeni.

Ako su ispunjeni tehničko-tehnološki uvjeti iz stavka 1. ovoga članka, tijelo nadležno za komunalne djelatnosti Grada Pakraca donosi rješenje o obračunu naknade za priključenje, a koje se izdaje na temelju pisanog zahtjeva vlasnika ili zakonitog posjednika nekretnine .

 Članak 12.

Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine dužan je s javnim isporučiteljom vodne usluge sklopiti ugovor o gradnji priključka.

Ugovor obvezno sadrži: naziv ugovornih strana, vrstu priključka, troškove gradnje, rok za uplatu iznosa troškova gradnje, posebne uvjete priključenja, te odredbu o predaji priključka u vlasništvo isporučitelja vodne usluge bez naknade.

Članak 13.

Priključak na komunalne vodne građevine izvodi javni isporučitelj vodne usluge na teret, vlasnika ili drugoga zakonitog posjednika nekretnine koja se priključuje.

Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine plaća cijenu stvarnih troškova rada i utrošenog materijala na izvedbi priključka javnom isporučitelju vodne usluge prema računu za obavljeni posao sukladno Cjeniku ne standardnih usluga.

Članak 14.

Javni isporučitelj vodne usluge izvodi radove priključenja samostalno ili preko ovlaštene fizičke ili pravne osobe.

Izvođač radova dužan je pridržavati se tehničko-tehnoloških uvjeta koje određuje javni isporučitelj vodne usluge, ako posebnim propisima nije određeno drugačije.

Gradnju priključka stručno nadzire ovlaštena osoba javnog isporučitelja vodne usluge.

Članak 15.

            Građevine izgrađene bez akta o dopuštenju gradnje, kao i građevine za koje se vodi postupak obustave gradnje ili uklanjanja građevine prema posebnom zakonu ne smiju se priključiti na komunalne vodne građevine.

IV. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI UVJETI ZA PRIKLJUČENJE

 

Članak 16.

Tehničko-tehnološke uvjete priključenja na komunalne vodne građevine određuje javni isporučitelj vodne usluge aktom kojim utvrđuje opće i tehničke uvjete isporuke vodnih usluga.

Akt iz stavka 1. ovog članka javni isporučitelj vodne usluge objavljuje na internetu i na drugi prikladan način i dužan ga je učiniti dostupnim javnosti dok god važi.

Članak 17.

Priključivanje na komunalne vodne građevine mora se u tehničko-tehnološkom smislu izvesti prema pravilima struke, vodeći računa da se obavi uz najmanje troškove, da se osigura funkcioniranje priključka te da se priključenjem novog korisnika ne naruši odgovarajući standard vodne usluge ranije priključenih korisnika.

 

Članak 18.

Vlasnici građevine odnosno druge nekretnine dužni su priključiti građevinu odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine:

– novoizgrađena građevina, u naseljima gdje je javni sustav vodoopskrbe odnosno javni sustav odvodnje izgrađen, mora se priključiti na komunalne vodne građevine prije korištenja građevine,

– postojeće građevine, u naseljima u kojima još nije izgrađen javni sustav vodoopskrbe odnosno javni sustav odvodnje, moraju se priključiti na komunalne vodne građevine u roku od 6 mjeseci od obavijesti javnog isporučitelja o mogućnosti priključenja,

– postojeće građevine, u naseljima gdje je već izgrađen javni sustav vodoopskrbe odnosno javni sustav odvodnje, moraju se priključiti na komunalne vodne građevine najkasnije u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu ove odluke.

 

Članak 19.

Ako vlasnik nekretnine ne postupi po odredbama prethodnog članka, na prijedlog javnog isporučitelja vodne usluge, tijelo nadležno za komunalne djelatnosti Grada Pakraca donijet će rješenje o obvezi priključenja na teret vlasnika nekretnine.

Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka dopuštena je žalba tijelu Požeško-slavonske županije nadležnom za gospodarstvo.

Ako vlasnik nekretnine ne postupi po rješenju iz stavka 1. ovog članka, tijelo nadležno za komunalne djelatnosti   koje je donijelo Rješenje, provest će protiv njega postupak izvršenja  novčanih obveza u skladu sa propisima koji se primjenjuju na sudsko izvršenje.

Rješenjem iz stavka 1. članka 19. ove Odluke osim obveze priključenja utvrđuju se i podaci o vlasniku građevine te građevini koja se priključuje na komunalne vodne građevine, visina naknade za priključenje, rok za priključenje, rok plaćanja stvarnih troškova priključenja javnom isporučitelju vodne usluge te mogućnost prisilne naplate ako vlasnik, odnosno drugi zakoniti posjednik građevine u određenom roku ne uplati troškove izgradnje priključka.

V. NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE

Članak 21.

Vlasnik građevine ili druge nekretnine, pored troškova izgradnje priključka iz članka 13. stavka 2., dužan je platiti i naknadu za priključenje na komunalne vodne građevine za pojedini vodoopskrbni priključak, odnosno priključak odvodnje.

Ako građevina ima više posebnih dijelova nekretnine, naknada za priključenje plaća se na svaki posebni dio nekretnine zasebno.

Površina garaža, garažnih mjesta, ostave i spremišta kao posebnih dijelova nekretnine pribraja se površini posebnih dijelova nekretnine iz stavka 2. ovoga članka, osim ako se ti posebni dijelovi nekretnine priključuju na komunalne vodne građevine pa se naknada za priključenje plaća zasebno od posebnih dijelova nekretnine iz stavka 2. ovog članka.

Članak 22.

Utvrđuje se jednaka visina naknade za priključenje građevine na javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju i pojedinačno iznosi:

– za stambenu zgradu površine do 200 m2 građevinske (bruto) površine, bez stanova kao posebnih dijelova nekretnine, u iznosu od 2000,00 kn;

– za stan kao posebni dio nekretnine površine do 200 m2 građevinske (bruto) površine, u iznosu od  1600,00 kn;

– za stambenu zgradu površine od 200 do 400 m2 građevinske (bruto) površine, bez stanova kao posebnih dijelova nekretnine, u iznosu od 3200,00 kn;

– za stan kao posebni dio nekretnine površine veće od 200 m2 građevinske (bruto) površine u iznosu od 2400,00 kn;

– za stambenu zgradu površine preko 400 m2 građevinske (bruto) površine, bez stanova kao posebnih dijelova nekretnine, u iznosu od 4800,00 kn;

– za poslovne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za poslovne prostore kao posebne dijelove nekretnine, osim proizvodnih građevina, površine do 500 m2 građevinske (bruto) površine, u iznosu od 4800,00 kn;

– za poslovne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za poslovne prostore kao posebne dijelove nekretnine, osim proizvodnih građevina, površine preko 500 m2 građevinske (bruto) površine, u iznosu od 8000,00 kn;

– za proizvodne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za proizvodne prostore kao posebne dijelove nekretnine bez obzira na površinu, u iznosu od 2400,00 kn;

– za objekte koji služe djelatnosti kulture, znanosti, obrazovanja, predškolskog odgoja, zdravstva, socijalne skrbi, religijske objekte, druge socijalne ustanove i ostale građevine društvene namjene, u iznosu 2000,00 kn;

– za zgrade/građevine športsko-rekreacijske namjene (stadioni, športske dvorane, bazeni i sl.), u iznosu 2400,00 kn;

– za objekte koji služe isključivo za poljoprivrednu djelatnost (plastenici, staklenici i sl.) ili za poljoprivredno zemljište neovisno o površini, u iznosu od 1600,00 kn;

– za jednostavne građevine koje u smislu posebnog propisa o prostornom uređenju i gradnji mogu graditi bez akta kojim se odobrava gradnja a prikladne su za priključenje, u iznosu od 1600,00 kn;

– za neizgrađeno građevno zemljište, u iznosu od 1600,00 kn.

Vlasnik građevine koja je priključena na komunalnu vodnu građevinu za javnu vodoopskrbu odnosno javnu odvodnju, u slučaju dogradnje građevine, dužan je za površinu koju dograđuje podmiriti naknadu za priključenje, po kriterijima iz prethodnog stavka ovog članka.

Članak 23.

Naknada za priključenje na komunalne vodne građevine prihod je proračuna Grada  Pakraca.

Prihodi od naknade za priključenje koriste se za gradnju, odnosno financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada  Pakraca.

Članak 24.

Obvezu i način plaćanja naknade za priključenje utvrđuje rješenjem tijelo nadležno za komunalne djelatnosti Grada Pakraca.

Plaćanje naknade za priključenje je u pravilu jednokratno u roku od osam dana od dana primitka  rješenja.

Iznos naknade za priključenje može se uplatiti i obročno, najviše do deset mjesečnih obroka, uz uvjet da prvi obrok ne može biti manji od 10% ukupne obveze plaćanja naknade za priključenje.

U slučaju obročne otplate naknade za priključenje obračunava se kamata u visini eskontne stope HNB-a, a na zakašnjele uplate obroka obračunava se zakonska zatezna kamata.

Zatezna kamata se obračunava za razdoblje od dana dospijeća svakog pojedinog obroka do dana plaćanja.

Obvezniku plaćanja odobriti će se obročno plaćanje naknade za priključenje ukoliko kao osiguranje plaćanja dostavi jedno od slijedećih instrumenata osiguranja plaćanja (sukladno članku 121. Općeg poreznog Zakona, NN RH 127/00, 86/01 i 150/02 – pročišćeni tekst):

– bjanko zadužnicu obveznika ovjerenu kod javnog bilježnika,

– neopozivu garanciju banke ili druge financijske organizacije ovlaštene za obavljanje platnog prometa.

            Potvrdu o uplati naknade za priključenje, odnosno prve rate naknade za priključenje prilikom utvrđivanja obveze plaćanja naknade za priključenje obročnim plaćanjem, izdaje nadležno tijelo Grada Pakraca.

Članak 25.

Obveznici plaćanja naknade za priključenje po ovoj Odluci, oslobađaju se plaćanja naknade za priključenje ili dijela naknade za onu građevinu za koju se pravovaljanim dokazima može dokumentirati da su te obveze već plaćene u potpunosti ili djelomično.

Članak 26.

            Oslobađa se Grad Pakrac obveze plaćanja naknade za priključenje za objekte u svom potpunom ili pretežitom vlasništvu.

VI. FINANCIRANJE GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA OD STRANE BUDUĆIH KORISNIKA

Članak 27.

            U slučaju kada gradnja određene komunalne vodne građevine nije predviđena planom gradnje komunalnih vodnih građevina budući korisnici vodnih usluga koji bi se priključili na te građevine mogu sudjelovati u financiranju njihove gradnje, uz povrat uloženih sredstava u određenom roku, pod uvjetima utvrđenim ugovorom s Gradom Pakrac.

            Ugovor iz stavka 1. ovog članka potpisuje gradonačelnik uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada.

            Visina učešća građana u pojedinim investicijama iz ovog članka ne može biti manja od visine naknade za priključke propisane u članku 22. ove Odluke.

            Pravne ili fizičke osobe koje su učestvovali u sufinanciranju pojedine komunalne vodne građevine oslobođeni su plaćanja naknade za priključak na te građevine što se utvrđuje ugovorom iz stavka 1. ovog članka.

VII. IZUZEĆE OBVEZE PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE

 

Članak 28.

Nadležno tijelo za komunalne djelatnosti Grada Pakraca može svojim rješenjem izuzeti vlasnike nekretnina ili druge zakonite posjednike obveze priključenja na komunalne vodne građevine ukoliko su isti na odgovarajući način pojedinačno riješili vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda u skladu s odredbama Zakona o vodama.

 

VIII. NADZOR

Članak 29.

Ovlaštena osoba tijela nadležnog za komunalne djelatnosti Grada Pakraca u provođenju ove odluke može poduzeti sljedeće mjere:

– izdati obvezni prekršajni nalog i izreći novčanu kaznu,

– pokrenuti prekršajni postupak.

IX. NOVČANE KAZNE

Članak 30.

Novčanom kaznom od 2.000,00 kn do 10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

  1. postupi suprotno odredbi članka 4. Odluke,
  2. priključenje na sustav javne vodoopskrbe i javne odvodnje ne obavi prema postupku i načinu propisanom ovom odlukom (članak 5. Odluke),
  3. postupi suprotno odredbi članka 6. Odluke,
  4. postupi suprotno odredbi članka 7. Odluke,
  5. ne priključi svoju građevinu na sustav javne vodoopskrbe, odnosno javne odvodnje, u rokovima određenim člankom 18. ove Odluke.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kn do 2.000,00 kn kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kn do 5.000,00 kn kaznit će se fizička osoba obrtnik i fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kn do 2.000,00 kn kaznit će se fizička osoba koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području Grada Pakraca i uvjetima priključenja na objekte odvodnje („Službeni glasnik Grada Pakraca“, broj 5/09) i Odluka o visini naknade i uvjetima priključenja na komunalnu infrastrukturu („Službeni glasnik Grada Pakraca“, broj 12/01).

Članak 32.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada  Pakraca”.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 363-03/11-01/02

URBROJ: 2162-06/01-12-01

Pakrac,  13.03.2012. godine

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.