Izvješće o radu gradonačelnika Grada Pakraca za razdoblje 1. srpnja – 31. prosinca 2011. godine

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 16. sjednici, održanoj 13. ožujka 2012.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

  1. Usvaja se  Izvješće o radu gradonačelnika Grada Pakraca za razdoblje 1. srpnja – 31. prosinca 2011. godine u dostavljenom tekstu.
  2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
  3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

KLASA: 022-05/12-01/04

URBROJ: 2162-02/1-12-02

U Pakracu, 13. ožujka 2012.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.