Odluka o radu i radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09), članka 8, 13. i 27. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti  (“Narodne novine” broj 138/06, 152/08, 43/09, 88/10) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 04/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 16. sjednici održanoj 13. ožujka 2012. godine donosi

ODLUKU

o radu i radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti

 

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se mogućnost produžetka radnog vremena ugostiteljskih objekata iz skupine “Restorani” i “Barovi” na području Grada Pakraca, mjerila za određivanje ranijeg završetka radnog vremena za pojedine objekte, radno vrijeme ugostiteljskih objekata koji se nalaze izvan naseljenih područja naselja, radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupine “Objekti jednostavnih usluga”, prostori na kojima mogu biti ugostiteljski objekti iz skupine “Objekti jednostavnih usluga” te vanjski izgled istih, prostori za kampiranje izvan kampova, uvjete koje ti prostori moraju zadovoljavati i vrijeme trajanja kampiranja.

Članak 2.

Ugostiteljski objekti, s obzirom na vrstu ugostiteljskih usluga koje se u njima pružaju, definirani su člankom 7, stavak 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.

Članak 3.

Ugostitelj određuje radno vrijeme ugostiteljskog objekta u okviru radnog vremena propisanog Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti i ovom Odlukom, odnosno rješenjem gradonačelnika u slučaju propisanom člancima 6. i 7. ove Odluke.

Ugostitelj je dužan na ulazu u ugostiteljski objekt vidno istaknuti obavijest o radnom vremenu, radnim, odnosno neradnim danima te se pridržavati istaknutog radnog vremena.

Članak 4.

Ugostiteljski objekti iz skupine “Restorani” mogu petkom, subotom, na radne dane i nedjelje uoči državnih blagdana i na prvi dan državnog blagdana raditi do 02:00 sata.

Ugostiteljski objekti iz skupine “Barovi” koji ne ispunjavaju uvjete za rad noću; mogu petkom, subotom, na radne dane i nedjelje uoči državnih blagdana i na prvi dan državnog blagdana raditi do 02:00 sata.

Članak 5.

Radno vrijeme na otvorenom prostoru (terase, tende i sl.) uz ugostiteljske objekte definirane člankom 7. stavak 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti završava u 24:00 sata, osim za ugostiteljske objekte iz članka 8. stavka 1. podstavka 2. navedenog Zakona.

Radno vrijeme na otvorenom prostoru (terase, tende i sl.) uz „Objekte jednostavnih usluga“ završava u 23:00 sata sukladno njihovom radno vremenu propisanom člankom 9. stavkom 1. ove Odluke.

Ugostiteljski objekti iz stavka 1. ovog članka ne smiju izvoditi glazbu na otvorenom  prostoru poslije 23.00 sata.

Članak 6.

Gradonačelnik može, po službenoj dužnosti, na osnovu prijave građana ili prijave nadležne inspekcijske službe o nepoštivanju radnog vremena propisanog Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti i ovom Odlukom, prijave nadležne policijske postaje o remećenju javnog reda i mira ili zbog kršenja odredaba o zabrani usluživanja alkoholnih pića osobama mlađima od 18 godina, rješenjem odrediti pojedinom ugostiteljskom objektu do 2 sata raniji završetak radnog vremena od radnog vremena propisanog člankom 8, stavak 1, podstavak 2. i 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti te radnog vremena propisanog člankom 4. ove Odluke.

Mjera iz stavka 1. ovog članka izriče se u trajanju do 6 mjeseci, a ukoliko narušavanje javnog reda i mira te nepridržavanje propisanog i istaknutog radnog vremena bude učestalo, u trajanju do 12 mjeseci.

Članak 7.

Iznimno od odredbi članka 4. ove Odluke, gradonačelnik može na zahtjev ugostitelja za pojedine ugostiteljske objekte iz članka 8, stavak 1. podstavak 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme radi organiziranja prigodnih proslava (dočeka Nove godine, svadbi, maturalnih zabava i sličnih događanja) uz ispunjenje sljedećih uvjeta:

 • da su podmirene sve dospjele porezne obveze te druga nepodmirena dugovanja prema Gradu Pakracu,
 • da ne postoje evidentirane prijave i intervencije Policijske uprave o remećenju javnog reda i mira.

Zahtjev za drugačije radno vrijeme iz stavka 1. ovog članka podnosi vlasnik ugostiteljskog objekta nadležnom upravnom odjelu Grada Pakraca najkasnije 10 dana prije održavanja prigodne proslave.

Vlasnik ugostiteljskog objekta, uz pisani zahtjev za drugačije radno vrijeme prilaže:

 • rješenje o obavljanju ugostiteljske djelatnosti,
 • potvrdu Porezne uprave o podmirenim poreznim obvezama za gradske poreze,
 • potvrdu nadležnog upravnog odjela Grada Pakraca da ne postoje druga nepodmirena dugovanja prema Gradu Pakracu,
 • izvješće Policijske postaje Pakrac o evidentiranim prijavama i intervencijama u objektu u protekla 3 mjeseca (ne starije od 10 dana),
 • dokaz o uplati naknade iz čl. 13. ove Odluke.

Odredbe ovog članka ne odnose se na ugostiteljske objekte kojima je rješenjem gradonačelnika određeno skraćeno radno vrijeme.

 

Ugostiteljski objekti iz skupine “Restorani” i “Barovi” koji se nalaze izvan naseljenih područja naselja (najmanje 300 m od stambenih objekata) mogu raditi od 0:00 do 24:00 sata.

 

Članak 9.

Ugostiteljski objekti iz skupine “Objekti jednostavnih usluga” (u kiosku, u nepokretnom ili priključnom vozilu, u šatoru, na klupi, na kolicima i sličnim napravama) mogu raditi od 06:00 do 23:00 sata, odnosno u vremenu manifestacije na čijem prostoru i u okviru koje se postavljaju i nalaze, a utvrđuje ga pravna ili fizička osoba, vlasnik prostora ili osoba koja upravlja prostorom.

 

Članak 10.

Ugostiteljski objekti iz članka 9. ove Odluke mogu biti na sljedećim prostorima:

 • na izletištima, turističkim, športskim i rekreacijskim područjima,
 • na prostorima na kojima se održavaju sajmovi, skupovi, svečanosti, izložbe, priredbe, športske i druge manifestacije i slično, samo za vrijeme njihova trajanja,
 • na gradskim ulicama, trgovima i drugim javnim površinama.

Prostori iz stavka 1. ovog članka ne mogu biti na udaljenosti manjoj od 100 m od postojećeg ugostiteljskog objekta u građevini, zasebnom dijelu građevine ili poslovnom prostoru u kojem se obavlja druga djelatnost, osim ukoliko se radi o održavanju manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i slično.

Mjesto za usluživanje na javnim površinama iz stavka 1. ovog članka rješenjem određuje tijelo gradske uprave nadležno za komunalne djelatnosti na zahtjev ugostitelja.

Ugostiteljski objekti iz stavka 1. ovog članka moraju se funkcionalno i vizualno održavati u ispravnom stanju.

Iznimno od odredbi stavka 1. i 4. ovog članka, ugostitelj može odrediti prostor i vanjski izgled ugostiteljskog objekta iz stavka 1. ovog članka, bez ograničenja iz stavka 2. ovog članka, ukoliko se on nalazi u sklopu ugostiteljskog objekta iz skupine “Hoteli” koji se kategorizira zvjezdicama i kampova iz skupine “Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj” koji se kategoriziraju i ukoliko takvo određivanje ne podliježe primjeni posebnih propisa.

 

Članak 11.

Iznimno, za vrijeme održavanja sportskih, skautskih, kulturno-umjetničkih i sličnih manifestacija, dozvoljeno je organizirano kampiranje izvan kampova pod šatorom, u kamp kućici, kamp – prikolici, pokretnoj kućici (mobile home), autodomu (kamper) i drugoj odgovarajućoj opremi za smještaj na otvorenom prostoru, na prostorima izletišta “Omanovac” i ŠRC “Matkovac”.

Prostor iz stavka 1. ovog članka treba zadovoljavati sljedeće uvjete:

 • minimalno jedan ulaz i izlaz na prostor kampa,
 • priključak na javnu prometnu infrastrukturu, najmanje postojanje prometnice od utvrđenog nekompaktnog građevinskog gornjeg sloja (šljunak i sl.),
 • uređen prostor za kamp parcelu (očišćen od korijenja, kamenja i sl.),
 • priključak na javni vodovod, a gdje javni vodovod ne postoji, to se mora osigurati na drugi način sukladno posebnim propisima i to najmanje jedna slavina za opskrbu pitkom vodom na svakih započetih 50 sanitarnih jedinica,
 • najmanje 1 zahod na svakih započetih 15 korisnika (kemijski zahod ili u objektu udaljenom najviše 100 m),
 • osigurane posude za otpatke i njihovo redovito pražnjenje,
 • priključak na javnu električnu mrežu ili na drugi odgovarajući način osigurati opskrbu električnom energijom,
 • odvodnja otpadnih voda sa zatvorenim sustavom,
 • uvjete protupožarne zaštite propisane posebnim propisima.

Trajanje kampiranja iz stavka 1. ovog članka dozvoljava se samo za vrijeme održavanja događanja iz istog stavka, ali ne duže od dva dana.

Članak 12.

Upravno tijelo gradske uprave nadležno za komunalne djelatnosti, na zahtjev organizatora manifestacije iz članka 11. ove Odluke rješenjem će odobriti kampiranje na prostorima iz članka 11. ove Odluke ukoliko organizator na navedenom prostoru osigura uvjete propisane člankom 11. ove Odluke.

Članak 13.

Za izdavanje akata po ovoj Odluci naplaćivati će se naknada u visini od 200,00 kn naknade.

Naknada iz stavka 1. ovog članka uplaćuje se izravno na žiro račun Grada Pakraca broj 2340009-1831800008 s pozivom na broj 68 5789-OIB podnositelja zahtjeva.

 

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o radu i radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 2/07).

 

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

 GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 335-01/12-01/1

URBROJ: 2162-05/05-12-01

U Pakracu, 13. ožujka 2012. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.