Odluka o izmjeni Odluke o prihvaćanju ponude za stjecanje dijela poslovnog udjela Požeško-slavonske županije u društvu «Pakrački list» d.o.o. Pakrac

Na temelju odredbe članka 36. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik Grada Pakraca» broj 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 16. sjednici 13. ožujka 2012. godine, donosi

 

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE

o prihvaćanju ponude za stjecanje dijela poslovnog udjela Požeško-slavonske

županije u društvu «Pakrački list» d.o.o. Pakrac

 

Članak 1.

            U članku 1. Odluke o prihvaćanju ponude za stjecanje dijela poslovnog udjela Požeško-slavonske županije u društvu „Pakrački list“ d.o.o. Pakrac („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 2/11)  tekst „nominalne vrijednosti 4.100,00 kuna“ zamjenjuje se tekstom „bez naknade“.

            U istom članku dodaje se stavak 2. koji glasi:

            „Poslovni udjel stečen sukladno prethodnom stavku nominalne je vrijednosti 4.100,00 kuna.“

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom dogovaranja, a objaviti će se u «Službenom glasniku Grada Pakraca».

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 612-10/11-01/2

URBROJ: 2162-06/01-12-6

U Pakracu, 13. ožujka 2012. godine

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.