Odluka o uvjetima i mjestima za pružanje ostalih turističkih usluga

Temeljem članka 55. stavaka 3. Zakona o pružanju usluga u turizmu (“Narodne novine” broj 68/07; dalje: Zakon) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 04/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 16. sjednici održanoj 13. ožujka 2012. godine donosi

ODLUKU

o uvjetima i mjestima za pružanje ostalih turističkih usluga

 

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se uvjeti i mjesta za pružanje ostalih turističkih usluga.

Ostale turističke usluge, prema članku 55, stavak 1. Zakona su iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju kao što su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodi, suncobrani, ležaljke i sl.

Članak 2.

Ostale turističke usluge iz članka 1. stavak 2. ove Odluke mogu pružati pravne ili fizičke osobe iz članka 3. stavak 1. Zakona.

Članak 3.

Pravna ili fizička osoba koja pruža usluge iz članka 1. ove Odluke dužna je korisnike usluga osigurati od posljedica nesretnog slučaja.

Članak 4.

Usluge iz članka 1. ove Odluke mogu se pružati na području Grada Pakraca uz uvjet da se time ne ugrožava javni promet te javni red i mir, da se pruženom uslugom ne ometa normalan život i rad te da se ne ometa pristup privatnom vlasništvu i da se isto ne oštećuje; a posebno na:

– mjestima koje konfiguracijom terena odgovaraju pojedinim uslugama, ako za te usluge pružatelj usluga ima dozvolu vlasnika zemljišta,

– površinama koje su Prostornim planom Grada Pakraca određene ili planirane za formiranje turističko-rekreativnih zona.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 334-01/12-01/2

URBROJ: 2162-05/05-12-01

Pakrac, 13. ožujka 2012. godine

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.