Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2011. godini

Na temelju odredbi članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj  26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba o dopuni zakona o komunalnom gospodarstvu,  178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11), te članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09), gradonačelnik Grada Pakraca   Gradskom vijeću Grada Pakraca  na  16. sjednici održanoj dana  13. ožujak 2012.  godine  podnosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2011. godini

I.

Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u Gradu Pakracu izvršen je u  2011. godini  kako slijedi:

I – Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

 1. 1 – redovita čišćenja javnih površina (pješačkih staza, prometnica i trgova):
 • strojno i ručno čišćenje (metenje i pranje) gradskih ulica, skupljanje otpadaka i pražnjenje koševa , održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina u zimskim uvjetima po planu rada Vlastitog pogona

dio od RAZDJEL 007 VLASTITI  POGON

PLANIRANO 331.990,00 kn IZVRŠENO  331.990,00kn RAZLIKA          0,00 kn

 • sanacija divljih deponija i ostalih nelegalnih odlagališta sa javnih površina na

području grada Pakraca (tokom godine)

POZ 455

PLANIRANO 58.000,00kn IZVRŠENO 42.776,25 kn RAZLIKA  15.223,75 kn

–    uklanjanje ruševina

POZ 454

PLANIRANO 35.000,00kn IZVRŠENO          0,00 kn RAZLIKA  35.000,00kn

50.000,00 kn              POZ 462

I. 2 – redovito održavanje zelenih površina po planu rada Vlastitog pogona

 • mehaničko i ručno obrezivanje i potrebno uklanjanje stabala i ukrasnog grmlja

dio od RAZDJEL 007 VLASTITI  POGON

PLANIRANO 141.000,00kn IZVRŠENO  141.000,00kn RAZLIKA  0,00kn
 • redovita košnja trave na javnim gradskim zelenim površinama tokom godine

dio od RAZDJEL 007 VLASTITI  POGON

PLANIRANO 295.990,00kn IZVRŠENO 295.990,00 kn RAZLIKA  0,00kn

 • redovito okopavanje, zalijevanje, prihrana i zamjena sadnica cvjetnih površina

dio od RAZDJEL 007 VLASTITI  POGON

PLANIRANO 89.500,00 kn IZVRŠENO  89.500,00 kn RAZLIKA  0,00 kn

 

 • redovito održavanje živica (orezivanje, kopanje i prihrana)

dio od RAZDJEL 007 VLASTITI  POGON

PLANIRANO 33.200,00 kn IZVRŠENO  33.200,00 kn RAZLIKA  0,00 kn

Sredstva za izvršenje radova u točkama I. 1. i 2. predviđena su u ukupnom iznosu od 984.680,00,00 kn. Utrošeno je 934.456,25  kn što je manje 50.223,75 kn od planiranog.

II – Održavanje i uređivanje  javnih zelenih površina

– Obnova i održavanje cvjetnih nasada, drvoreda i parkova

(kupovina i sadnja novih sadnica)

POZ 438

PLANIRANO 30.000,00 kn IZVRŠENO  25.690,73 kn RAZLIKA  4.309,27 kn

 • Naknada za uređenje voda za javne površine (po rješenju Hrvatskih voda)

POZ 439

PLANIRANO 22.500,00 kn IZVRŠENO  20.580,30 kn RAZLIKA     +80,30 kn

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđena se u iznosu od 52.500,00 kn. Utrošeno je 46.271,03 kn što je manje za 6.228,97 kn od planiranog.

III – Održavanje cesta i drugih javnih površina

U radovima ove točke obuhvaćeni su radovi na održavanju odvodnje atmosferskih voda uz asfaltne kolnike(slivnici i jarci) i uz makadamske ulice i poljske putove (jarci)

 • Održavanje makadamskih ulica i poljskih putova na cijelom području Grada Pakraca  s iskopaju potrebite dužine putnih kanala za odvod oborinske vode.

Materijal za nasipanje cesta

POZ 440

PLANIRANO 40.000,00 kn IZVRŠENO 32.292,68 kn RAZLIKA  7.707,32 kn

Prijevoz i razgrtanje materijala za nasipanje, čišćenje i iskop kanala, sanacija cijevnih propusta i drugi potrebni radovi

POZ 442

PLANIRANO 150.000,00kn IZVRŠENO  137.044,30kn RAZLIKA  12.955,70 kn

Radovi na uređenju i održavanju površina uz nerazvrstane ceste (bankine i cestovni pojas) prema programu rada Vlastitog pogona

dio od RAZDJEL 007 VLASTITI  POGON

PLANIRANO 120.000,00kn IZVRŠENO  120.000,00kn RAZLIKA  0,00kn

 • Održavanje asfaltnih kolnika i nogostupa POZ 443

izvođenje radova na održavanju vertikalne prometne signalizacije na području grada Pakraca (nabavka prometnih znakova).

dio POZ 443

PLANIRANO 26.000,00 kn IZVRŠENO  27.013,92 kn RAZLIKA +1.013,92 kn

(sanacija, ugradnja, održavanje) dio od  RAZDJEL 007 VLASTITI POGON

PLANIRANO 33.200,00 kn IZVRŠENO  33.200,00kn RAZLIKA 0,00 kn

izvođenje radova na održavanju horizontalne prometne signalizacije u gradu Pakracu (sve cestovne oznake jednom u godini)

dio POZ 443

PLANIRANO 67.500,00kn IZVRŠENO 67.453,32 kn RAZLIKA  46,68 kn

sanacija nogostupa i nerazvrstanih cesta (asfaltiranih) u gradu Pakracu – tokom godine

dio POZ 443

PLANIRANO 41.500,00 kn IZVRŠENO  9.446,94 kn RAZLIKA  32.053,06 kn

 • izdaci za zimsku službu u 2011. godini

nabavka soli i agregata  za posipanje

POZ 441

PLANIRANO 40.000,00 kn IZVRŠENO 19.926,00  kn RAZLIKA  20.074,00 kn

rad strojeva

POZ 445

PLANIRANO 150.000,00kn IZVRŠENO 116.107,12 kn RAZLIKA  33.892.88 kn

– Izrada natpisnih ploča ulica  i kućnih brojeva

POZ446

PLANIRANO 45.000,00 kn IZVRŠENO 29.943,12 kn RAZLIKA 15.056,88 kn

Sredstva za izvršenje svih radova na održavanju nerazvrstanih cesta predviđena su u ukupnom iznosu od 713.200,00 kn.  Utrošeno je 592.427,40 kn što je manje za 120.772,60 kn od planiranog

IV – Održavanje groblja

Nabavka  kontejnera za potrebe groblja po Mjesnim odborima

POZ 459

PLANIRANO 6.000,00 kn IZVRŠENO  5.719,50 kn RAZLIKA       280,50 kn

Izdatci za  tekuće održavanje groblja (staze i ograde na grobljima)

POZ 444

PLANIRANO 15.000,00kn IZVRŠENO  12.309,95 kn RAZLIKA  2.690,05 kn

Sredstva za izvršenje radova navedenih iz ove točke predviđena su u iznosu od 21.000,00 kn. Utrošeno je 18.029,45 kn što je 2.970,55 kn manje od planiranog.

V – Javna rasvjeta

Potrošak el. energije za javnu rasvjetu

POZ 447

PLANIRANO 500.000,00kn IZVRŠENO 456.377,03 kn RAZLIKA  43.622,97 kn

Izdatci za tekuće održavanje objekata i opreme javne rasvjete

(obuhvaća  zamjenu dotrajalih rasvjetnih tijela, stupova, kablova i ostale opreme te sve potrebne radove za uredno funkcioniranje javne rasvjete na području Grada Pakraca tokom cijele godine)

POZ 448

PLANIRANO 75.000,00 kn IZVRŠENO 71.281,90 kn RAZLIKA  3.718,10 kn

Sredstva za izvršenje radova iz ove točke predviđena su  iznosu od 575.000,00 kn. Utrošeno je 527.658,93kn što je manje 47.341,07 kn od planiranog.

VI – Ostali  poslovi

Izdaci za higijeničarsku službu (hvatanje i zbrinjavanje pasa lutalica i sakupljanje lešina)

POZ 456

PLANIRANO 41.000,00 kn IZVRŠENO 23.370,00 kn RAZLIKA  17.630,00kn

Sredstva za izvršenje poslova iz ove točke predviđena su u iznosu od 41.00,00 kn. Utrošeno je 23.370,00 kn što je 17.630,00 kn manje od planiranog.

II.

Za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2011. godini  utrošeno je 2.142.213,06  kn . Rebalansom proračuna odnosno Izmjenom i dopunom Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2011. godini planiran je ukupan iznos od  2.387.380,00 kn.  Utrošeno je 245.166,94 kn manje od planiranog. Preostala sredstva rebalansom proračuna preusmjerena su na druge proračunske stavke.

III.

Ovo Izvješće podnosi se Gradskom vijeću Grada Pakraca na usvajanje i objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca”.

KLASA: 361-01/12-01/05

URBROJ: 2162-06/01-12- 01

Pakrac, 13. ožujka 2012. g

Gradonačelnik: mr.sc. Davor Huška mag.oec., v.r.