Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Grada Pakraca u 2011. godini

Na temelju odredbi članka 11.  Zakona o otpadu („Narodne novine“, br. 178/04; 153/05; 111/06; 110/07; 60/08; 87/09),  i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09),  Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 16. sjednici održanoj dana 13.03.2012.  godine donosi

O D L U K U

o usvajanju  Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Grada Pakraca u 2011. godini

Članak 1.

Usvaja se Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Grada Pakrac u 2011. godini.

Članak 2.

Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Grada Pakraca u 2011. godini.  sastavni je dio ove odluke.

Članak 3.

Ova Odluka bit će objavljena u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 351-01/12-01/06

URBROJ: 2162-06/01-12- 03

Pakrac,13. 03. 2012. godine

Predsjednik:  Zoran Krejči v.r.