Odluka o dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 3. stavka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/05, 49/11, 84/11 i 90/11), te članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 16. sjednici održanoj dana 13. ožujka 2012.  godine,  donosi

ODLUKU
o dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja 
na području Grada Pakraca

Članak 1.

            U članku 19. Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada („Službeni glasnik Grada Pakraca“  br. 9/11) dodaje se stavak 3. koji glasi:

            „Godišnje, mjesečne i ostale povlaštene parkirne karte mogu se izdavati i elektronički te se u tom slučaju ne primjenjuju odredbe članka 20. ove Odluke.“

Članak 2.

            Ostale odredbe Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 9/11) ostaju neizmijenjene.

Članak 3.

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRAC

KLASA: 340-01/12-01/10

URBROJ: 2162-06/01-12-1

U Pakracu, 13. ožujka 2012. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.