Odluka o zaključivanju Sporazuma o suradnji u projektu osnivanja Lokalne akcijske grupe za područje Grada Novske, Grada Lipika i Grada Pakraca

Temeljem odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11), članka 16. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik grada Pakraca“ br. 04/09) i članka 69. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pakraca („Službeni glasnik grada Pakraca“ br. 4/09)  Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 16. sjednici održanoj dana 13. ožujka 2012. godine donosi

O D L U K U

o zaključivanju Sporazuma o suradnji u projektu osnivanja Lokalne akcijske grupe za područje Grada Novske, Grada Lipika i Grada Pakraca

 

Članak 1.

            Donosi se Odluka o zaključivanju Sporazuma o suradnji u projektu osnivanja Lokalne akcijske grupe za područje Grada Novske, Grada Lipika i Grada Pakraca.

            Daje se suglasnost na tekst Sporazuma iz prethodnog stavka koji se nalazi u privitku ove Odluke i čini njen sastavni dio.

Članak 2.

            Sporazum iz točke 1. ove odluke, u ime Grada pakraca, potpisati će gradonačelnik Grada Pakraca.

Članak 3.

            Ova odluka objaviti će se u „Službenom glasniku grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 303-01/11-01/02                                                                               :

UR.BROJ: 2162-05/06-12-03

U Pakracu, 13. ožujka 2012.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.