Odluka o dodjeli javnog priznanja “Pečat Grada Pakraca”

Na temelju odredbe članka 11. i 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09),  i članka 17. stavak 1. u svezi sa člankom 9. i 10. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 1/98 i 3/03), a na prijedlog Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, Gradsko vijeće Pakraca na svojoj 16. sjednici održanoj dana 13. ožujka 2012. godine donijelo je

O  D  L  U  K  U
o dodjeli javnog priznanja “Pečat Grada Pakraca”

I

            Javno priznanje “Pečat Grada Pakraca”, za osobit doprinos u duhovnom i materijalnom razvoju Grada, dodjeljuje se:

–          Marija Puškarić iz Lipika,

–          Damir Colosetti iz Velikog Banovca.

II

            Ova Odluka stupa na snagu danom   objave  u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

KLASA: 061-01/12-01/01

URBROJ: 2162-01/01-12-10

U Pakracu, 13. ožujka 2012.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.