Odluka o osnivanju udruge Lokalna akcijska grupa

Temeljem odredbe članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 04/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj  33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 16. sjednici održanoj dana 13. ožujka 2012. godine donosi

ODLUKU

o osnivanju udruge Lokalna akcijska grupa

 

Članak 1.

            U cilju poboljšanja uvjeta života u ruralnom području kroz sveukupni razvoj materijalnih, gospodarskih, društvenih, kulturnih, sportskih i drugih uvjeta, Grad Pakrac u suradnji sa Gradom Lipik, Gradom Novska i drugim pravnim i fizičkim osobama koje su iskazale interes, pristupa osnivanju Lokalne akcijske grupe (nastavno: LAG) za područje pod nadležnosti navedenih jedinica lokalne samouprave.

            Osnivanjem LAG-a osigurava se jedinstveno zagovaranje interesa članova razvijanjem sinergije i umrežavanjem između svih dionika, a u cilju razvoja ruralnih područja implementacijom LEADER pristupa.

Članak 2.

Predstavnik Grada Pakraca u LAG-u je Krunoslav Kelemen, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca koji se ovlašćuje da zastupa interese Grada Pakraca u svim poslovima vezanim uz LAG, te donosi odluke o pravima i obvezama koje proizlaze iz sudjelovanja u LAG-u.

Članak 3.

            Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA303-01/11-01/02

UR.BROJ:2162-05/06-12-02

U Pakracu, 13. ožujka 2012.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.