Odluka o odabiru ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje javne rasvjete na području Grada Pakraca

Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine». br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11), članka 8. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Pakraca ( Službeni glasnik Grada Pakraca br.1/2011.), Odluke gradonačelnika od 09. siječnja 2012.g. (Klasa: 363-02/12-01/03, Urbroj: 2162-06/01-12-01) provedenog javnog natječaja od 03.02.2012.g. te članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca, broj: 04/09.) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 16. sjednici, održanoj dana 13. ožujka  2012. godine, d o n o s i

ODLUKU

o odabiru  ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje javne rasvjete na području Grada Pakraca

 

  1. Za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje javne rasvjete na području Grada Pakraca, putem ugovora o povjeravanju poslova, u postupku javnog natječaja objavljenog dana 03.02.2012.g. u Pakračkom listu br. 414 od 03.02.2012. g., Oglasnoj ploči Grada Pakraca, službenoj web stranici Grada Pakraca, izabire se tvrtka: Elektroinstalaterska radionica, vl. Zvonko Martinović, Prekopakra

            –  rok ugovornog obavljanja djelatnosti: od dana potpisa ugovora do 31. 12. 2013. godine,

            – vrsta, opseg i dinamika poslova: održavanje uređaj i objekata javne rasvjete na čitavom području Grada Pakraca, kvartalno kroz godinu ili po nalogu naručitelja

– način određivanja cijene za obavljanje poslova: na osnovu  jediničnih cijenu  za svaku

pojedinu   stavku iz ponudbenog troškovnika a  prema  vrsti i kvaliteti materijala navedenim u

opisnom dijelu  troškovnika i uvjetima iz Natječaja

            – način i rok plaćanja: na osnovu ispostavljenog računa u roku od 60 dana od dana ovjere po ovlaštenoj osobi Naručitelja

            – jamstva i/ili odgovarajuće instrumente osiguranja ponuditelja: bjanko zadužnica na iznos 50.000,00 kn ,

            – način prestanka ugovorne obaveze:  nekvalitetno i nepravovremeno  izvršenje poslova daje pravo Naručitelju da  pod uvjetima utvrđenim ugovorom raskine ugovor,

            – ugovorne kazne: aktiviranje zadužnice.

  1. Uvjeti i način obavljanja komunalne djelatnosti iz točke 1. ove odluke određeni su u objavljenom javnom natječaju i natječajnoj dokumentaciji kao sastavnom dijelu istog, te će se kao takovi primijeniti i u ugovoru o povjeravanju komunalne djelatnosti .

Obrazloženje:

           Grad Pakrac objavio je dana 03.02.2012. g. javni natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Pakraca – održavanje javne rasvjete.

            Po objavljenom javnom natječaju za vrstu posla – održavanje javne rasvjete pristigla je jedna ponuda: Elektroinstalaterska radionica, vl. Zvonko Martinović, Prekopakra

            Temeljem točke 11. natječaja kriterij za odabir najpovoljnije ponude je ponuda sposobnog ponuditelja s najmanjim sveukupnim koeficijentom jediničnih cijena a za svaku pojedinu vrstu posla iz točke 2. natječaja.

               Nakon pregleda i ocjene pristigle ponude utvrđeno je da ista ispunjavaju uvjete tražene natječajem. Najpovoljnija ponuda je ponuda tvrtke Elektroinstalaterska radionica, vl. Zvonko Martinović, D. Duchača 46, Prekopakra, s sveukupnim  koeficijentom  jediničnih cijena – 93.091,95.

            Na osnovu iznijetog odlučeno je kao u izreci ove odluke.

            Uvjeti i način obavljanja komunalne djelatnosti određeni su objavljenim javnim natječajem i natječajnoj dokumentaciji kao sastavnom dijelu istog, te će se kao takovi primijeniti i u ugovoru o povjeravanju komunalne djelatnosti iz točke 1. ove odluke, a sve sukladno članka 15. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11)  članaka 6. i 7. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br.1/11) i Odluke gradonačelnika od 09. siječnja 2012.g. (Klasa: 363-02/12-01/03, Urbroj: 2162-06/01-12-01)

Uputa o pravnom lijeku:

Temeljem članka 15. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine». br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11) protiv ove odluke žalba nije dopuštena.

KLASA:   UP/I 363-02/12-01/03

URBROJ: 2162-06/03-12-07

U Pakracu, 13. ožujka 2012. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v.r.