Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2011. godini

Na temelju odredbi članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu  („Narodne novine“ broj  26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba o dopuni zakona o komunalnom gospodarstvu,  178/04, 38/09 , 79/09, 153/09,49/11,84/11 i 90/11) , te članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09), gradonačelnik Grada Pakraca   Gradskom vijeću Grada Pakraca  na  16. sjednici održanoj dana  13. ožujka 2012.  godine  podnosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU 

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2011. godini

 

 I.

            Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2011. godini  na području Grada Pakraca  izvršen je kako slijedi:

 PROGRAMI

OPIS PLANIRANO U 2011.g.

IZVRŠENO U 2011.g.

Izgradnja objekata prometne infrastrukture

Konto 411; 421; 451

Nogostupi U 2011. godini izrađen  je glavni projekt za spoj nogostupa I.Gundulića – kapela Kusonje POZ 462

20.000,00 kn

 

19.926,00 kn

Potrebna financijska sredstva osigurana su iz sredstava komunalnog doprinosa i drugih sredstava proračuna Grada Pakraca
Izgradnja i rekonstrukcija cesta, parkirališta i slično U 2011. godini  izvedeno je:

– sanacija Ulice prilaz na mali most (128.255,55 kn),

– sanacija ceste za naselje Kričke (309.724,46 kn),

– nastavak radova na uređenju trga u Prekopakri

(86.222,27kn),

– izgradnja mostova za naselja Tisovac i Prgomelje-

(201.233,54 kn)

 

POZ 461

200.000,00 kn

POZ 461.1

310.000,00 kn

POZ 463

90.000,00 kn

POZ 464

201.300,00 kn

 

 

 

128.255,55 kn

 

309.724,46 kn

 

86.222,27 kn

 

201.233,54 kn

 

Potrebna financijska sredstva osigurana su  iz kapitalne pomoći Min. RRŠiVG, donacija Japanske vlade te iz sredstava komunalnog doprinosa i drugih sredstava proračuna Grada Pakraca.
Sportski,rekreacijski i slični tereni U 2011. godini izgrađeno je:

– dječje igralište u Gornjoj Šumetlici

– dovršeni radovi na igralištu u ulici Obala kralja P. Krešimira IV u Pakracu

POZ 493

29.500,00 kn

 

29.357,76 kn

Potrebna financijska sredstva osigurana su iz sredstava komunalnog doprinosa i Zaklade za razvoj lokalne zajednice „Slagalica“

 

Prikupljanje i odvodnja otpadnih voda

Konto 386

 

 

 

 

 

 

 

 

U 2011.g. planirano je:

Kapitalna pomoć „Komunalcu“ – izgradnja kanalizacije u naselju Badljevina.Ugovorena vrijednost radova:7.127.773,76kn i nadzor: 85.731,00kn.

– u 2011 g. – sufinanciranje Grad Pakrac za revalorizaciju projekta i izradu natječajne dokumentacije: 9.225,00 kn

 

POZ 510.1

100.000,00 kn

 

9.225,00 kn

Potrebna financijska sredstva osigurana su  iz sredstava komunalnog doprinosa.
Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe

Konto 386;421;451

Vodoopskrba U 2011. godini  doznačeno je :

– Kapitalna pomoć „Komunalac“ – projekt vodoopskrbe II   Faza

( 17.136,00 kn)

 

POZ 484

50.000,00 kn

POZ 485

17.500,00 kn

POZ 488.1

60.000,00 kn

POZ 489

50.000,00 kn

POZ 490

50.000,00 kn

POZ 491

10.000,00 kn

 

 

17.136,00kn

 

 

 

 

Potrebna financijska sredstva osigurana su  iz sredstava komunalnog doprinosa i naknade za priključenje na KVG Grada Pakraca
Izgradnja groblja

Konto 421

  U 2011. godini  izvedeno je:

– oproštajni prostori na grobljima (Ploštine – 3.429,24 kn)

-ostala ulaganja na seoskim grobljima (Branešci-2.760,12 kn)

POZ 508

4.000,00kn

POZ 509

3.500,00 kn

 

 

3.429,24 kn

 

2.760,12 kn

 

Potrebna financijska sredstva osigurana  su iz sredstava komunalnog doprinosa i drugih sredstava proračuna Grada Pakraca.
Izgradnja javne rasvjete

Konto 421

U 2011. godini izvedeno je :

– Izgradnja javne rasvjete u Dragoviću (85.945,02 kn),

– Nadogradnja javne rasvjete u Badljevini (8.780,23 kn),

–  Nadogradnja javne rasvjete u ulici D. Duhača (1.785,96 kn),

– Nadogradnja javne rasvjete u ulici Prilaz na mali Most (12.521,52 kn)

– Nadogradnja javne rasvjete u ulici Kalvarija

(3.836,37 kn)

 

 

 

 

POZ 482

120.000,00

 

 

 

 

 

112.869,10 kn

Potrebna financijska sredstva osigurana su   iz sredstava komunalnog doprinosa, Ministarstva RRŠIVG i drugih sredstava proračuna Grada Pakraca
Program sakupljanja i odlaganja otpada

Konto 386

Odlagalište komunalnog otpada „Crkvište“ U 2011. godini  doznačeno je :

– Kapitalna pomoć- „Komunalcu“ za izradu projektne dokumentacije za  sanaciju i  uređenje odlagališta  „Crkvište“

 

POZ 457

70.000,00 kn

 

 

36.341,90 kn

 

Potrebna financijska sredstva osigurana se   iz sredstava proračuna Grada Pakraca i Fonda za EU.

II.

Za realizaciju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2011. godini  utrošeno je 956.480,94  kn. Rebalansom proračuna odnosno Izmjenom i dopunom Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2011. godini planiran je ukupan iznos od 1.385.800,00 kn.  Utrošeno je 429.319,06 kn manje od planiranog Programom Programom uglavnom zbog nerealiziranih planiranih kapitalnih pomoći iz državnog proračuna.

III.

            Ovo Izvješće podnosi se Gradskom vijeću Grada Pakraca na usvajanje i objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca”.

KLASA: 361-01/12-01/04

URBROJ: 2162-06/01-12-01

Pakrac, 13. ožujka 2012. g.

Gradonačelnik: mr.sc. Davor Huška, dipl.oec., v.r.