Odluka o dodjeli javnog priznanja Zlatna plaketa “Grb Grada Pakraca”

Na temelju odredbe članka 10. i 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09) i članka 17. stavak 1. u svezi sa člankom 7. i 8. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca””br. 1/98 i 3/03), a na prijedlog Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, Gradsko vijeća Pakraca na svojoj 16. sjednici održanoj dana 13. ožujka 2012. godine donijelo je

O  D  L  U  K  U

o dodjeli javnog priznanja Zlatna plaketa “Grb Grada Pakraca”

I

Zlatna plaketa “Grb Grada Pakraca” dodjeljuje se za izuzetna ostvarenja na svim područjima gospodarskog i društvenog života Grada slijedećim osobama:

  • Dušku Kličeku iz Pakraca, za područje kulture,
  • Hrvatski centar za razminiranje Sisak, za područje obrane i sigurnosti,
  • Veleposlanstvu Japan u RH, za područje donatorstva.

 

II

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

 

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

 

KLASA: 061-01/12-01/01

URBROJ: 2162-01/01-12-11

U Pakracu, 13. ožujka 2012.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.