Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije i cijeni obrazovanja u Osnovnoj glazbenoj školi Pakrac za 2012./13. godinu

sukladno članku 24. stavku 6. Zakona o umjetničkom obrazovanju («Narodne novine» br. 130/11) i članku 13. Odluke o osnivanju javne ustanove Osnovne glazbene škole Pakrac (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 5/02), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 16. sjednici održanoj dana 13. ožujka 2012. godine donijelo je slijedeći

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K

o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije i cijeni obrazovanja u Osnovnoj glazbenoj školi Pakrac za 2012./13. godinu

  

I

            Daje se suglasnost na Odluku o iznosu participacije i cijeni obrazovanja za školsku godinu 2012./13. Osnovne glazbene škole Pakrac KLASA: 003-05/12-01/05, URBROJ: 2162/06-12-01, koju je Školski odbor donio dana 22. veljače 2012. godine.

II

            Odluka  iz točke l. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.

III

            Ovaj zaključak stupa na snagu osam dana od objave u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

KLASA: 602-02/12-01/01

URBROJ: 2162-04/01-12-03                                                               .

U Pakracu, 13. ožujka 2012.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r