>

Blogs

Rješenje o razrješenju i imenovanju član(a)ice Školskog odbora Osnovne glazbene škole Pakrac

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08), članka 119. stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školstvu (“Narodne novine” br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10), članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09) i članka […]

Rješenje o imenovanju člana Gradskog stožera zaštite i spašavanja Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 9. stavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ br. 174/04 i dalje), članka 4. stavka 2. i 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“br. 40/08 i 44/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca […]

Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića “Maslačak” Pakrac

Na temelju odredbe članka 37. stavak 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (“Narodne novine” br. 10/97 i 107/07) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” 4/09), a sukladno članku 68. stavak 3. Statuta Dječjeg vrtića “Maslačak” Pakrac (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 1/98), Gradsko vijeće Pakrac na svojoj 11. sjednici održanoj […]

Odluka o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u Pakracu, Bolnička br. 1.

Na temelju odredbi članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ br.91/96 i dalje) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 11. sjednici održanoj dana 01. ožujka 2011. godine, donijelo je O D L U K U o uvjetima i postupku natječaja […]

Odluka o dodjeli javnog priznanja “Pečat Grada Pakraca”

Na temelju odredbe članka 11. i 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09), i članka 17. stavak 1. u svezi sa člankom 9. i 10. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 1/98 i 3/03), a na prijedlog Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, Gradsko vijeće […]

Odluka o dodjeli javnog priznanja Zlatna plaketa “Grb Grada Pakraca”

Na temelju odredbe članka 10. i 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09) i članka 17. stavak 1. u svezi sa člankom 7. i 8. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca””br. 1/98 i 3/03), a na prijedlog Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, Gradsko vijeća Pakraca […]

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Na temelju članka 23. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04- Uredba o dopuni zakona o komunalnom gospodarstvu, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 36. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik Grada Pakraca», broj 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 11. sjednici održanoj dana 01. ožujak 2011. godine […]

Odluka o usvajanju zaključne likvidacijske bilance i izvješća likvidatora

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01 i dalje) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca , na 11. sjednici održanoj dana 01. ožujka 2011. godine, donijelo je O D L U K U o usvajanju zaključne […]

Odluka o izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja Grada Pakraca

Na osnovu članka 78. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07 i 38/09) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 11. sjednici održanoj dana 01. ožujka 2011.godine, donosi ODLUKU o izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja Grada Pakraca Predmet odluke […]

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama

Na temelju članka 3. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN, broj: 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09. i 79/09.), članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 33/01. 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.), te članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada […]

Odluka o autotaksi prijevozu na području Grada Pakraca

Na temelju članka 46. stavka 1. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (Narodne novine br. 178/04.,48/05., 116/06., 63/08., 124/09., 91/10. i 112/10.), te članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca, broj: 04/09.) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 11. sjednici, održanoj dana 01.03. 2011. godine, d o n o s i ODLUKU o autotaksi […]

Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Pakraca

Na temelju članka 3. stavka 1. i 13., članka 4. stavka 1. i članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09) te članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09.) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 11. sjednici, održanoj dana […]