Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Pakraca

Na temelju članka 35. stavak 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 36. stavak 1. alineja 10. Statuta Grada Pakraca (»Službeni glasnik Grada Pakraca« broj 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakrac, na 14. sjednici održanoj 25. listopada 2011. godine, donosi ODLUKU o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Pakraca I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovom Odlukom...

Pročitaj više

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada Pakraca

Temeljem odredbi članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine” br. 67/08, 48/10, 74/11), i članka 36. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik Grada Pakraca», broj 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 14. sjednici održanoj dana 25. listopada 2011. godine donosi, O D L U K U o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada Pakraca Članak 1. U Odluci o uređenju prometa na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 5/09)...

Pročitaj više

Odluka o dodjeli koncesije za prijevoz pokojnika na području Grada Pakraca

Na temelju članka članka 11. stavak 4. i 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba o dopuni zakona o komunalnom gospodarstvu, 178/04, 38/09 i 79/09), na temelju javnog natječaja - obavijesti o namjeri davanja koncesije za prijevoz pokojnika na području Grada Pakraca (»Narodne novine« broj 98/2011) od 29. kolovoz 2011. godine i članka 36. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik Grada Pakraca», broj 4/09), Gradsko...

Pročitaj više

Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi

Na temelju članka 4. stavka 4. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine„ broj 90/11), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca, broj: 04/09.) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 14. sjednici, održanoj dana 25. listopad 2011. godine donosi ODLUKU o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi Članak 1. Ovom se Odlukom utvrđuje broj etaža koje se mogu ozakoniti u postupku koji se provodi na temelju Zakona...

Pročitaj više

Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone

Na temelju članka 17. stavka 7. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ( „Narodne novine „ , broj 90/11), i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca, broj: 04/09.) , Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 14 sjednici , održanoj dana 25. listopad 2011. godine  donosi ODLUKU o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone Članak 1. Ovom se Odlukom utvrđuju vrijednosti jediničnih iznosa NP za položajne zone na području Grada Pakraca , utvrđene...

Pročitaj više

Odluka o davanju suglasnosti za prijenos Ugovora o dodjeli koncesije

Temeljem odredbi članka 127. Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine br. 35/05 i 41/08), članka 11. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03 – pročišćeni tekst i dalje) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09), Gradsko vijeće Grda Pakraca, na 14. sjednici održanoj dana 25. listopada 2011. godine, donosi O D L U K U o davanju suglasnosti za prijenos Ugovora o dodjeli koncesije I. Daje se suglasnost za prijenos Ugovora...

Pročitaj više

Odluka o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske županije

Na temelju odredbi članka 3. stavak 4. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 106/99 i dalje), članka 12. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93 i dalje) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 14. sjednici održanoj dana 25. listopada 2011. godine, donosi O D L U K U o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske županije Članak 1. Prihvaća se Sporazum...

Pročitaj više

Odluka o određivanju postrojbe DVD-a Pakrac za središnju vatrogasnu postrojbu

Temeljem odredbi članka 3. stavak 4. zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 106/99 i dalje(, članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09) i točke 1.1. Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Pakraca, Gradsko vijeće Grada Pakraca, ma 14. sjednici održanoj dana 25, listopada 2011. godine, donosi O D L U K U o određivanju postrojbe DVD-a Pakrac za središnju vatrogasnu postrojbu I. Vatrogasna postrojba DVD-a Pakrac određuje se za središnju...

Pročitaj više

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

Temeljem odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08), članka 36. i 50. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik Grada Pakraca» broj 4/09), te sukladno odredbi točke 3. stavak 2. Odluke o osnivanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 2/98), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 14. sjednici održanoj...

Pročitaj više

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Muzeja Grada Pakraca za 2010. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 14. sjednici, održanoj 25. listopada 2011.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se Izvješće o radu i poslovanju Muzeja Grada Pakraca za 2010. godinu, u dostavljenom tekstu. 2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku...

Pročitaj više

Zaključak o usvajanju Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i izvedbenog programa rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za radnu godinu 2010./2011.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 14. sjednici, održanoj 25. listopada 2011.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i izvedbenog programa Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za pedagošku godinu 2010./2011....

Pročitaj više

Zaključak o usvajanju Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada Osnovne glazbene škole Pakrac za školsku godinu 2010./2011.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 14. sjednici, održanoj 25. listopada 2011.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se Izvješće o radu i poslovanju Osnovne glazbene škole Pakrac za školsku godinu 2010./2011. u dostavljenom tekstu. 2. Izvješće...

Pročitaj više

Zaključak o davanju suglasnosti na zaključenje ugovora o stjecanju nekretnina besteretnim prijenosom od Opće županijske bolnice Pakrac

Temeljem odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 4/09), Gradsko vijeće je na svojoj 14. sjednici, održanoj 25. listopada 2011.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K 1. Daje se suglasnost na zaključenje Ugovora o besteretnom prijenosu nekretnina sklopljenom dana 31. kolovoza 2011. godine između Grada Pakraca i Opće županijske...

Pročitaj više

Odluka o ograničenju korištenja voda radi privremene nestašice

Na temelju odredbe članka 81. stavka 2. Zakona o vodama („Narodne novine“ br. 153/09), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 51. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. i 4/09), donosim O D L U K U o ograničenju korištenja voda radi privremene nestašice I Uvodi se mjera ograničavanja korištenja vode iz javnog vodoopskrbnog sustava...

Pročitaj više

Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Gradskog povjerenstva za provedbu javnog natječaja za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Temeljem odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. i 50. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 4/09), te sukladno odredbi članka 15. stavak 2. i 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 13. sjednici održanoj dana kolovoza 2011. godine donijelo...

Pročitaj više

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za poljoprivredu i seoski turizam

Temeljem odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. i 50. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” 4/09), te sukladno odredbi članka 15. stavak 2. i 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 13. sjednici održanoj dana 17. kolovoza 2011. godine donijelo...

Pročitaj više

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Pakraca za 1. do 6. mjesec 2011. godine

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 13. sjednici, održanoj 17. kolovoza 2011.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se Izvješće o radu gradonačelnika Grada Pakraca za razdoblje 1. siječnja-30. lipnja 2011. godine u dostavljenom tekstu. 2. Izvješće iz točke...

Pročitaj više

Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pakraca za razdoblje 1. siječnja – 30. lipnja 2011.

Temeljem odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 4/09), Gradsko vijeće je na svojoj 8. sjednici, održanoj 17. kolovoza 2011.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se Polugodišnji obračun Proračuna Grada Pakraca za razdoblje 1.1. do 30.6.2011. godine u dostavljenom tekstu. 2. Polugodišnji obračun Proračuna iz točke...

Pročitaj više

Zaključak o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada Pakrac u 2010. godini

Na temelju odredbe članka 20. Statuta grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 1/06-pročišćeni tekst i 2/09) i članka 64. i 101. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Pakrac (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 8/01 i 11/02), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 13. sjednici održanoj dana 17. kolovoza 2011. godine usvojilo je slijedeći Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Proračuna Grada Pakraca za 2010....

Pročitaj više

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o Izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja Grada Pakraca

Na osnovu članka 78. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07 i 38/09) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 13. sjednici održanoj dana 17. kolovoz 2011.godine, donosi ODLUKU o izmjeni i dopuni odluke o Izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja Grada Pakraca Članak 1. U Odluci o izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja Grada Pakraca (»Službeni glasnik Grada Pakraca « br.1/11)...

Pročitaj više

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i poslovanju tvrtke Tržnica Pakrac d.o.o. Pakrac za 2010. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 13. sjednici, održanoj 17. kolovoza 2011.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se Izvješće o radu i poslovanju tvrtke „Tržnica Pakrac“ d.o.o. Pakrac za 2010. godinu, u dostavljenom tekstu. 2. Izvješće iz točke...

Pročitaj više

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i poslovanju tvrtke „Komunalac“ d.o.o. Pakrac za 2010. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 13. sjednici, održanoj 17. kolovoza 2011.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se Izvješće o radu i poslovanju tvrtke „Komunalac“ d.o.o. Pakrac za 2010. godinu, u dostavljenom tekstu. 2. Izvješće iz točke 1. nalazi...

Pročitaj više

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i poslovanju tvrtke Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. Pakrac za 2010. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 13. sjednici, održanoj 17. kolovoza 2011.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se Izvješće o radu i poslovanju tvrtke Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. Pakrac za 2010. godinu, u dostavljenom tekstu. 2. Traži se od direktorice...

Pročitaj više

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca

Temeljem članka 82. stavak 3. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09), a u vezi sa člankom 61. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” br. 33/01), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 12. sjednici održanoj dana 26. svibnja 2011. godine donosi O D L U K U o izmjeni i dopuni Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca Članak 1. U...

Pročitaj više

Zaključak o odabiru najpovoljnijih ponuđača za obavljanje komunalnih djelatnosti putem ugovora

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08), članka 15. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09) i Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti putem ugovora („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 01/11), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 12. sjednici,...

Pročitaj više

Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti od požara za područje Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 13. stavak 1. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01 i dalje) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 12. sjednici održanoj 26. svibnja 2011. godine, donosi O D L U K U o usvajanju Procjene ugroženosti od požara za područje Grada Pakraca Članak 1. Usvaja se Procjena...

Pročitaj više

Odluka o usvajanju Plana zaštite od požara za područje Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 13. stavak 1. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01 i dalje) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 12. sjednici održanoj 26. svibnja 2011. godine, donosi O D L U K U o usvajanju Plana zaštite od požara za područje Grada Pakraca Članak 1. Usvaja se Plan zaštite...

Pročitaj više

Izmjene i dopune Odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Pakraca

Na temelju odredbi članaka 12. i 14. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 152/08 i 21/10) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 4/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 12. sjednici održanoj 26. svibnja 2011. godine donosi I Z M J E N E      I      D O P U N E Odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Pakraca Članak 1. U Odluci...

Pročitaj više

Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Pakraca

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 12. sjednici, održanoj 26. svibnja 2011.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se Izvješće o provedbi Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Pakraca u dostavljenom tekstu. 2....

Pročitaj više

Rješenje o razrješenju i imenovanju predstavnika Grada Pakraca u Skupštinu društva s ograničenom odgovornošću “Pakrački list” Pakrac

Temeljem odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” 4/09), a sukladno članku 20. stavak 4. Ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću “Pakrački list” Pakrac radi obavljanja poslova informiranja, Gradsko vijeće Grada Pakraca Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 12. sjednici održanoj...

Pročitaj više

Odluka o prihvaćanju ponude za stjecanje dijela poslovnog udjela Požeško-slavonske županije u društvu «Pakrački list» d.o.o. Pakrac

Na temelju odredbi članka 64. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik Grada Pakraca» broj 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 12. sjednici 26. svibnja 2011. godine, donosi ODLUKU o prihvaćanju ponude za stjecanje dijela poslovnog udjela Požeško-slavonske županije u društvu «Pakrački list» d.o.o. Pakrac Članak 1. Grad Pakrac prihvaća ponudu za stjecanje dijela poslovnog udijela Požeško-slavonske županije...

Pročitaj više

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu „Pakračkog lista“ d.o.o. Pakrac za 2010. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 12. sjednici, održanoj 26. svibnja 2011.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se Izvješće o radu „Pakračkog lista“ d.o.o. Pakrac za 2010. godinu, u dostavljenom tekstu. 2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku...

Pročitaj više

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik za 2010. godinu

Na temelju odredbe članka 20. Statuta grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 1/06-pročišćeni tekst i 2/09) i članka 64. i 101. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Pakrac (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 8/01 i 11/02), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 12. sjednici održanoj dana 26. svibnja 2011. godine usvojilo je slijedeći Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik za 2010. godinu, te Plan rada za 2011. godinu u dostavljenom...

Pročitaj više

Odluka o kupnji nekretnina u k.o. Prekopakra

Na temelju odredbe članka 43. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01-vjerod. Tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09) dana 7. lipnja 2011. godine donosim slijedeću ODLUKU o kupnji nekretnina u k.o. Prekopakra Članak 1. Utvrđuje se potreba kupnje zemljišta u k.o. Prekopakra i to: - č.k.br. 162, oranica kod kuće u selu, površine 136čhv, -...

Pročitaj više

Rješenje o uporabi grba Grada Pakraca Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Marter

Na temelju odredbe članka 16. stavak 1., a u svezi sa odredbom članka 9. stavak 1. točka 1. Odluke o grbu i zastavi Grada Pakraca («Službeni glasnik grada Pakraca» br. 7/01 – pročišćeni tekst) i članka 51. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik grada Pakraca» br. 4/09) Gradonačelnik Grada Pakraca dana 11. svibnja 2011. godine donosi R J E Š E NJ E I Odobrava se Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Marter iz Pakraca, Prolaz baruna Trenka 22 uporaba grba grada Pakraca pri izradi...

Pročitaj više

Odluka o provedbi projekta izgradnje Doma za ratne veterane u Pakracu

Na temelju odredbe članka 43. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01-vjerod. Tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09) dana 7. lipnja 2011. godine donosim slijedeću ODLUKU o provedbi projekta izgradnje Doma za ratne veterane u Pakracu Članak 1. Pristupa se provedbi projekta izgradnje Doma za ratne veterane u Pakracu, na prostoru „Stare...

Pročitaj više

Odluka o provedbi projekta izgradnje Doma za starije i nemoćne osobe u Pakracu

Na temelju odredbe članka 43. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01-vjerod. Tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09) dana 7. lipnja 2011. godine donosim slijedeću ODLUKU o provedbi projekta izgradnje Doma za starije i nemoćne osobe u Pakracu Članak 1. Pristupa se provedbi projekta izgradnje Doma za starije i nemoćne osobe u Pakracu, na prostoru...

Pročitaj više

Odluka o provedbi projekta izgradnje Školskog športskog bazena u Pakracu

Na temelju odredbe članka 43. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01-vjerod. Tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09) dana 7. lipnja 2011. godine donosim slijedeću ODLUKU o provedbi projekta izgradnje Školskog športskog bazena u Pakracu Članak 1. Pristupa se provedbi projekta izgradnje Školskog športskog bazena u Pakracu, na prostru...

Pročitaj više

Statut Gradske knjižnice Pakrac

Na temelju članka 24. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“ br. 105/97,5/98, 104/00, 69/09), članka 54. st. 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) , članka 4. stavka 2 Odluke o osnivanju Samostalne narodne knjižnice i čitaonice Pakrac, ravnateljica Gradske knjižnice Pakrac, uz suglasnost Gradskog vijeća Grada Pakraca, dana 30. svibnja 2011. godine donosi: S T A T U T GRADSKE KNJIŽNICE PAKRAC OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim statutom Gradske knjižnice...

Pročitaj više

Mišljenje o izmjenama i dopunama Prostornog plana Požeško-slavonske županije

Na osnovu članka 95. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07 i 38/09) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 11. sjednici održanoj dana 01. ožujka 2011.godine, donosi MIŠLJENJE o izmjenama i dopunama Prostornog plana Požeško-slavonske županije Članak 1. Uvidom u dostavljeni Nacrt konačnog prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana Požeško-slavonske županije mišljenja...

Pročitaj više

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Opće županijske bolnice Pakrac

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 11. sjednici, održanoj 1. ožujka 2011.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K 1. Prima se na znanje Izvješće o radu Opće županijske bolnice Pakrac u 2010.godini. 2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini...

Pročitaj više

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Doma zdravlja Požeško-slavonske županije

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 11. sjednici, održanoj 1. ožujka 2011.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K 1. Prima se na znanje Izvješće o radu Doma zdravlja Požeško-slavonske županije u 2010.godini. 2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka...

Pročitaj više

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2010. g.

IZVJEŠĆE Gospodarenje otpadom na području Grada Pakraca u 2010. godini provođeno je sukladno Planu gospodarenja otpadom Grada Pakraca («Službeni glasnik Grada Pakraca» br 5/08) a kroz slijedeće aktivnosti: KOMUNALNI OTPAD: Na području Grada Pakraca u 2010. godini Komunalac d.o.o. provodio je slijedeće aktivnosti iz Plana gospodarenja otpadom a vezano za sustav organiziranog sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada : 1. Deponiranje komunalnog otpada Deponiranje komunalnog...

Pročitaj više

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Grada Pakraca u 2010. godini

Na temelju odredbi članka 11. Zakona o otpadu („Narodne novine“, br. 178/04; 111/06; 60/08; 87/09), i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 11. sjednici održanoj dana 01.03. 2011. godine donijelo je O D L U K U o usvajanju Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Grada Pakraca u 2010. godini Članak 1. Usvaja se Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Grada...

Pročitaj više