Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

Na temelju odredbe članka 10. stavak 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na prijedlog gradonačelnika, na 14. sjednici održanoj dana 25. listopada  2011. godine donosi

 

O D L U K U

o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

 

Članak 1.

            Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Pakraca.

 

Članak 2.

            Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznose:

R.B. Radno mjesto Koeficijent
1. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 3,40
2. Voditelj Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti 2,90
3. Referent za poslove Gradskog vijeća 1,70
4. Stručni suradnik za društvene djelatnosti 1,81
5. Viši stručni suradnik za javnu nabavu i upravljanje nekretninama 2,30
6. Referent za društvene djelatnosti 1,70
7. Referent općih poslova 1,60
8. Domar – portir 1,40
9. Voditelj Odsjeka za gospodarstvo, proračun i financije 2,90
10. Viši savjetnik za proračun, financije i unutarnju reviziju 2,70
11. Referent za financijsko poslovanje 1,79
12. Referent računovodstveno-financijskih poslova 1,79
13. Viši stručni suradnik za europske integracije i međunarodnu suradnju 2,60
14. Viši stručni suradnik za gospodarstvo – 1. izvršitelj 2,40
15. Viši stručni suradnik za gospodarstvo – 2. izvršitelj 2,40
16. Referent – poljoprivredni redar 1,55
17. Voditelj odsjeka za graditeljstvo i komunalne djelatnosti 2,90
18. Viši stručni suradnik za graditeljstvo 2,30
19. Stručni suradnik za infrastrukturu 2,00
20. Referent – komunalni redar 1,70
21. Referent za naplatu gradskih prihoda 1,65
22. Referent za graditeljstvo 1,65
23. Upravitelj Vlastitog pogona 1,80
24. Pomoćni radnik – 5 izvršitelja 1,30

 

 

Članak 3.

            Danom primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/10).

 

Članak 4.

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2011. godine.

 

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

 

KLASA: 120-01/11-01/21

URBROJ: 2162-04/01-11-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

U Pakracu, 25. listopada 2011. godine

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Pakraca

Na temelju članka 35. stavak 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 36. stavak 1. alineja 10. Statuta Grada Pakraca (»Službeni glasnik Grada Pakraca« broj 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakrac, na 14. sjednici održanoj 25. listopada 2011. godine, donosi

ODLUKU
o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Pakraca

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se ustrojstvo i djelokrug Gradske uprave Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Grad), organizirane kao Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel).

Članak 2.
Jedinstveni upravni odjel ustrojava se za obavljanje upravnih, stručnih i drugih poslova iz samoupravnog djelokruga Grada. Vlastiti pogon Grada Pakraca sastavni je dio Jedinstvenog upravnog odjela.
Jedinstveni upravni odjel u okviru svog djelokruga neposredno izvršava i nadzire provedbu općih akata Grada te obavlja druge poslove u skladu s propisima.

Članak 3.
Jedinstveni upravni odjel smješten je u zgradi sjedišta Grada Pakraca, Trg bana Jelačića 18.
Na zgradi u kojoj je smješten Jedinstveni upravni odjel mora biti istaknuta ploča koja sadrži grb Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, Požeško-slavonska županija, te naziv upravnog tijela – Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca.
Jedinstveni upravni odjel ima svoj pečat koji sadrži: grb Republike Hrvatske u sredini pečata, oko kojeg je tekst: Republika Hrvatska, Požeško-slavonska županija, Grad Pakrac, Jedinstveni upravni odjel.
Zaglavlje akta Jedinstvenog upravno odjela sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, Požeško-slavonska županija, Grad Pakrac, Jedinstveni upravni odjel, klasifikacijsku oznaku, te mjesto i datum izrade akta.

Članak 4.
Gradonačelnik usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju poslova iz njegovog samoupravnog djelokruga i nadzire njegov rad.

Članak 5.
Sredstva za rad Upravnog odjela osiguravaju se u Proračunu Grada Pakraca i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO I DJELOKRUG RADA

Članak 6.
Jedinstveni upravni odjel ustrojava se u skladu s rasporedom i opsegom poslova te prema srodnosti, organizacijskoj povezanosti i potrebi učinkovitog obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, učinkovitog rukovođenja njegovim radom i odgovornosti u radu.
Unutarnje ustrojstvo odjela uređuje se ovisno o djelokrugu, opsegu poslova i nadležnosti utvrđenoj zakonom, Statutom Grada, te drugim propisima i općim aktima Grada.
Poslovi Jedinstvenog upravnog odjela obavljaju se u užim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama koje se ustrojavaju kao odsjeci, pododsjeci i odjeljci.
Odsjek se ustrojava, u pravilu, za višestruko obavljanje istih ili srodnih odnosno međusobno povezanih upravnih i stručnih poslova, te općih, tehničkih i pomoćnih poslova čije obavljanje zahtjeva određenu samostalnost i povezanost u radu u okviru djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela.
Vlastiti pogon Grada Pakraca, kao posebna organizaciona jedinica, ustrojava se u obliku pododsjeka u okviru Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti. Na ustroj i djelokrug rada Vlastitog pogona primjenjuju se odredbe ove Odluke, koje nisu u suprotnosti sa odredbama Odluke o osnivanju Vlastitog pogona Grada Pakraca („Službeni glasnik grada Pakraca“ br. 1/05), izuzev odredbe članka 3.

III. DJELOKRUG JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Članak 7.
Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Grada, sukladno zakonima i drugim propisima i to naročito:

1. Opći poslovi, poslove za potrebe gradonačelnika, gradskog vijeća, mjesne samouprave i društvenih djelatnosti, javnu nabavu i imovinsko-pravni poslovi:
(Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti)
– poslovi vezani uz rad gradonačelnika,
– poslovi vezani uz funkcioniranje političkog sustava Grada, a s tim u vezi poslovi koji se odnose na rad Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela,
– poslovi vezani za rad vijeća mjesnih odbora,
– poslovi vezani za unutarnje ustrojstvo gradske uprave,
– poslovi prijemne kancelarije i otpreme pošte,
– zaštita i čuvanje arhivskog gradiva,
– analiziranje i predlaganje djelatnosti i akata u cilju podizanja kvalitete rada, modernizacije metoda rada i bolje usklađenosti djelovanja gradske uprave,
– upravljanje informacijama (odnosi s javnošću, komunikacija s korisnicima upravnih usluga, upravljanje zapisima – spisovodstvo, informacijski i komunikacijski sustav Grada, zaštita podataka),
– tekuće održavanje i čišćenje poslovnih prostora koje koristi Grad te održavanje službenih vozila Grada,
– upravljanje ljudskim potencijalima (kadrovska služba, briga o stručnom osposobljavanju i usavršavanju i karijernom razvitku službenika, radni odnosi službenika i namještenika gradske uprave, zaštita na radu isl.),
– razvijanje socijalnog partnerstva Grada i sindikata koji djeluju u gradskoj upravi,
– zastupanje po punomoći i praćenje sudjelovanja Grada u sudskim postupcima te imovinsko-pravnim upravnim postupcima,
– poslovi vezani uz evidenciju gradske imovine i imovinsko-pravni poslovi,
– provedba postupka javne nabave uz suradnju sa drugim odsjecima,
– poslovi vezani uz osiguravanje javnih potreba na području predškolskog odgoja i naobrazbe,
– poslovi vezani uz osiguravanje javnih potreba na području kulture,
– poslovi vezani uz osiguravanje javnih potreba na području sporta i tehničke kulture,
– poslovi vezani uz osiguravanje javnih potreba na području socijalne skrbi i zdravstva, sukladno socijalnom i zdravstvenom programu Grada,
– poslovi vezani uz osiguravanje javnih potreba na području obrazovanja i znanosti,
– poslovi vezani uz osiguranje drugih javnih potreba iz samoupravnog djelokruga Grada,
– poslovi vezani uz praćenje rada udruga građana i zaštita potrošača.
– ostale opće poslove gradske uprave, koji nisu u djelokrugu drugih ustrojstvenih jedinica,
– vođenje poslova osiguranja imovine,
– suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnima za poslove navedene u ovom članku.
U okviru pododsjeka Vlastiti pogon, obavljaju se u poslovi koji se odnose na: održavanja javnih površina na području Grada Pakraca, a naročito: čišćenje prometnica u naselju, održavanje zelenih površina, održavanje uređaja za odvodnju oborinskih voda, održavanje fontana, nabava urbane opreme i sadnog materijala, izvršavanje jednostavnih građevinskih radova, te obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u djelokrug Zakonom o komunalnom gospodarstvu, odnosno općim aktima vijeća i gradonačelnika.

2. Poslove vođenja financijskog, materijalnog poslovanja i unutarnje revizije:
(Odsjek za gospodarstvo, proračun i financije)
– poslovi pripreme i praćenja izvršenja proračuna Grada,
– poslovi vođenje knjigovodstva, te vođenje platnog prometa putem računa Grada,
– izrada polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna,
– izrada ostalih zakonom propisanih izvještaja,
– nadzor proračunskih korisnika,
– izrada nacrta proračuna i ostalih općih akata vezanih uz donošenje proračuna i njegovo izvršenje,
– izrada nacrta općih akata Grada u svezi razreza i naplate gradskih prihoda,
– utvrđivanje obveznika i razrez lokalnih poreza koji su prihod proračuna Grada,
– materijalno poslovanje Grada,
– vođenje knjigovodstvenih evidencija gradske imovine,
– poslovi prisilne naplate poreza koji su prihod proračuna Grada,
– poslovi prisilne naplate komunalne naknade i komunalnog doprinosa,
– poslovi unutarnje revizije,
– provedba gradskih programa poticanja poduzetništva i gospodarstva,
– izrada elaborata za osiguravanje osnova za razvitak svih gospodarskih djelatnosti na području Grada,
– poslovi vezani uz praćenje razvoja i unapređenja turizma,
– poslovi vezani uz neposredno učešće Grada vezani za korištenje europskih i drugih fondova,
– potpora drugim odsjecima na poslovima povezanima s kandidiranjem projekata za financiranje od strane europskih i drugih fondova,
– poslovi vezani uz raspolaganje poljoprivrednim zemljištem, ruralni turizam i razvoj,
– suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnima za poslove navedene u ovom članku.

3. Poslove komunalnog gospodarstva:
(Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti )
– funkcioniranje i razvitak komunalnog gospodarstva (obavljanje komunalnih djelatnosti te održavanje i izgradnju komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne ispravnosti, koordinacija rada pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju pojedine komunalne djelatnosti,
– vrši pripremu i provodi programe održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture),
– utvrđivanje obveznika i razrez komunalne naknade, komunalnog doprinosa, poreza na korištenje javne površine i spomeničke rente,
– provođenje komunalnog reda,
– uređenje prometa na području Grada, organizaciju prijevoza u lokalnome cestovnom prometu i autotaksi prijevoz,
– investicijsko održavanje imovine Grada,
– koordinaciju sa javnim tijelima i pravnim osobama u čijoj nadležnosti je izgradnja i održavanje infrastrukture i drugih javnih prostora od interesa za Grad (telekomunikacije, elektrodistributivna mreža, državne i županijske ceste,
– kupališta, i dr.),
– poslovi pripreme te praćenje izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja,
– geodetski poslovi osnivanja i vođenja katastra vodova, izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva te određivanje kućnih brojeva,
– poslovi pripreme i praćenja izrade dokumenata potrebnih za realizaciju izgradnje gradskih razvojnih projekata, osim projekata obuhvaćenih programom izgradnje komunalne infrastrukture (ishođenje lokacijske dozvole, odnosno drugoga odgovarajućeg akta),
– poslovi pripreme i praćenja izrade stručnih podloga, studija i drugih dokumenata potrebnih za izradu prostornih planova i drugih pripadajućih akata,
– poslovi vezani uz izradu programa smanjenja potrošnje energije i korištenja obnovljivih izvora energije,
– poslovi suradnje sa susjednim jedinicama lokalne samouprave u vezi s namjenom prostora na kontaktnim područjima Grada i susjednih jedinica lokalne samouprave te na zajedničkoj infrastrukturi Grada i susjednih jedinica lokalne samouprave.

IV. NAČIN RADA I UPRAVLJANJA

Članak 8.
Jedinstvenim upravnim odjelom rukovodi pročelnik, koji se imenuje i razrješuje na način propisan zakonom.
U razdoblju duže odsutnosti pročelnika, a najduže do njegova povratka na posao, Gradonačelnik može iz redova službenika gradske uprave koji ispunjavaju uvjete za raspored na odnosno radno mjesto privremeno imenovati vršitelja dužnosti pročelnika.
Gradonačelnik može u svako doba opozvati imenovanje vršitelja dužnosti pročelnika.
U odnosu na službenike i namještenike raspoređene u upravnom tijelu pročelnik ima položaj čelnika tijela određen propisima o službeničkim i radnim odnosima.

Članak 9.
Unutarnje ustrojstvo, sistematizacija radnih mjesta i druga organizacijska pitanja djelovanja Jedinstvenog upravnog odjela uređuju se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela.
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela donosi Gradonačelnik, na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.
Opće akte iz nadležnosti Grada kojima se uređuju prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika jedinstvenog upravnog odjela donosi Gradonačelnik.

Članak 10.
Jedinstveni upravni odjel u svom djelokrugu rada izvršava opće i pojedinačne akte Gradskog vijeća, predlaže mjere i radnje za provedbu istih, predlaže mjere za poboljšanje stanja u pojedinim oblastima samoupravnog djelokruga te obavlja druge poslove koji su temeljem zakonskih propisa stavljeni u djelokrug rada.

Članak 11.
Jedinstveni upravni odjel u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća može donositi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.
Na postupak donošenja akata iz stavka 1. ovoga članka shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano.
Protiv akata iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba nadležnom županijskom upravnom odjelu ili drugom nadležnom tijelu ako je to propisano relevantnim propisima.

Članak 12.
Upravne, stručne i ostale poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju službenici i namještenici.
Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela, a namještenici obavljaju prateće i pomoćne poslove.

Članak 13.
Za raspored na radna mjesta službenici moraju ispunjavati opće i posebne uvjete propisane Zakonom o lokalnim službenicima i namještenicima i posebne uvjete koji se propisuju Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela.
Ovisno o vrsti poslova koji se obavljaju na radnim mjestima namještenici moraju imati odgovarajuću stručnu spremu i struku, te radni staž, sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 14.
Za obavljanje vježbeničke prakse u Jedinstveni upravni odjel Grada primaju se u službu osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog staža ili s radnim stažem kraćim od vremena određenog za vježbenički staž.
Vježbenici se primaju u službu putem natječaja na određeno vrijeme za obavljanje vježbeničke prakse, odnosno služba im se može produžiti na neodređeno vrijeme ako u Jedinstvenom upravnom odjelu postoji slobodno radno mjesto na koje se može rasporediti nakon položenog državnog stručnog ispita.

V. ODGOVORNOST JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Članak 15.
Jedinstveni upravni odjel je samostalan u obavljanju poslova iz svog djelokruga i za svoj rad odgovoran je Gradonačelniku Grada Pakrac za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova.
Rad Jedinstvenog upravnog odjela usmjerava i neposredno nadzire Gradonačelnik Grada.
Radi unapređenja rada Jedinstvenog upravnog odjela, Gradonačelnik može davati smjernice, upute i preporuke.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.
Danom stupanja na snagu ove Odluke upravna tijela ustrojena na temelju Odluke o ustroju Upravnih odjela Grada Pakraca (»Službeni glasnik Grada Pakraca« broj 12/03, 4/05 i 4/10) nastavljaju radom s djelomice izmijenjenim djelokrugom, propisanim ovom Odlukom, do donošenja Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 17.
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela donijet će se u roku od 30 dana od stupanja na snagu ove Odluke. Do njegova donošenja na snazi ostaje Pravilnik o unutarnjem redu gradske uprave koji je gradonačelnika Grada Pakraca donio dana 12. kolovoza 2010. godine, KLASA: 023-05/10-01/01, URBROJ: 2162-04/01-10-01.
Službenici i namještenici zatečeni u službi odnosno na radu u upravnim tijelima na dan stupanja na snagu ove Odluke nastavljaju radom na svojim dosadašnjim radnim mjestima, do rasporeda na radna mjesta utvrđena Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela.
Rješenja o rasporedu iz stavka 2. ovoga članka bit će donesena u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca, a rješenje o imenovanju i rasporedu pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, nakon provedenog javnog natječaja.

Članak 18.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o ustroju Upravnih odjela Grada Pakraca (»Službeni glasnik Grada Pakraca« broj 12/03, 4/05 i 4/10).
Službena uporaba naziva Jedinstvenog upravnog odjela iz članka 1. ove Odluke započinje nakon stupanja na snagu Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela i rasporeda pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela. Do tada u službenoj uporabi ostaju nazivi upravnih tijela određeni Odlukom o ustroju Upravnih odjela Grada Pakraca (»Službeni glasnik Grada Pakraca« broj 12/03, 4/05 i 4/10).
Opći akti doneseni na temelju Odluke o ustroju Upravnih odjela Grada Pakraca (»Službeni glasnik Grada Pakraca« broj 12/03, 4/05 i 4/10) te opći akti kojima je Gradsko poglavarstvo i Gradonačelnik uredili
prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika upravnih tijela ostaju na snazi, ako nisu u suprotnosti s zakonom, Statutom Grada i ovom Odlukom.

Članak 19.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenom glasniku Grada Pakraca«.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 023-01/11-01/02
URBROJ: 2162-04/01-11-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
Pakrac, 25. listopada 2011. godine

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada Pakraca

Temeljem odredbi članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine” br. 67/08, 48/10, 74/11), i članka 36. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik Grada Pakraca», broj 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 14. sjednici održanoj dana 25. listopada 2011. godine donosi,

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada Pakraca

Članak 1.

U Odluci o uređenju prometa na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 5/09) članak 23. stavak 1. mijenja se i glasi:

1. javne ceste (prema odredbama Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11)

Članak 2.

U članku 32. :
– stavak 1. iza riječi Gaja briše se točka i dodaje:
– Ulici Nikole Šubića Zrinskog,
– Ulici Marina Držića,
– Ulici Mate Lovraka,
– Ulici Ruđera Boškovića.
– stavk 2. riječi:
svakim radnim danom brišu se.

Članak 3.

U članku 44 briše se točka iza riječi Rehaka i dodaje:
– u Ulici Augusta Šenoe.
Članak6.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 340-01/11-01/07
URBROJ: 2162-07/01-11-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
Pakrac, 25. listopada 2011. godine

Odluka o dodjeli koncesije za prijevoz pokojnika na području Grada Pakraca

Na temelju članka članka 11. stavak 4. i 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba o dopuni zakona o komunalnom gospodarstvu, 178/04, 38/09 i 79/09), na temelju javnog natječaja – obavijesti o namjeri davanja koncesije za prijevoz pokojnika na području Grada Pakraca (»Narodne novine« broj 98/2011) od 29. kolovoz 2011. godine i članka 36. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik Grada Pakraca», broj 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 14. sjednici održanoj dana 25. listopada 2011. godine donosi

ODLUKU
o dodjeli koncesije za prijevoz pokojnika
na području Grada Pakraca

I.
Na temelju javnog natječaja – obavijesti o namjeri davanja koncesije, objavljenog u »Narodnim novinama« broj 98/2011 od 29. kolovoz 2011. godine , Gradsko vijeće Grada Pakraca (u nastavku teksta: davatelj koncesije) utvrđuje prihvatljivom i prihvaća ponudu tvrtke „JAKOVIĆ“ d.o.o. Pakrac, zastupane po direktoru Alanu Jaković , sa sjedištem u Pakracu, Matije Gupca 16 (u nastavku teksta: korisnik koncesije), te daje korisniku koncesiju za prijevoz pokojnika na području Grada Pakraca.

II.
Koncesija za obavljanje prijevoza pokojnika na području Grada Pakraca daje se na rok od 5 (pet) godina.

III.
Visina naknade za koncesiju za obavljanje pogrebnih poslova određuje se u iznosu od 10.000,00 kuna (slovima: desettisuća kuna) godišnje i plaća se najkasnije do 30.06. za tekuću godinu koncesije.
Naknada za koncesiju iz stavka 1. ove točke Odluke, plaća se u korist Proračuna Grada Pakraca.

IV.
Korisnik koncesije dužan je naplaćivati pružene usluge prema cijenama iz ponude (cjenika) koja čini sastavni dio ove Odluke.
Korisnik koncesije ne može bez prethodnog odobrenja davatelja koncesije izvršiti promjenu cijena za obavljanje pogrebnih poslova iz ponude (cjenika).
Korisnik koncesije pružene usluge naplaćuje nakon što iste izvrši i na temelju ispostavljenog, pisanog računa.

V.
Korisnik koncesije dužan je pogrebne poslove obavljati u skladu s posebnim zakonom i propisima za tu vrstu djelatnosti, tehničkim sredstvima koja su prihvatljiva i na način kojim se štiti okoliš.

VI.
Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Pakraca da na temelju ove Odluke s korisnikom koncesije zaključi Ugovor o koncesiji, kojim će se utvrditi prava i obveze davatelja i korisnika koncesije.
Ugovor o koncesiji mora sadržavati sve elemente propisane člankom 14. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

VII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom glasniku Grada Pakraca«.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-02/11-01/13
URBROJ: 2162-07/01-11-8

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
Pakrac, 25. listopada 2011.g.

Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi

Na temelju članka 4. stavka 4. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine„ broj 90/11), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca, broj: 04/09.) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 14. sjednici, održanoj dana 25. listopad 2011. godine donosi

ODLUKU
o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi

Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuje broj etaža koje se mogu ozakoniti u postupku koji se provodi na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama .

Članak 2.
Na nezakonito izgrađenoj zgradi izgrađenoj protivno Prostornom planu uređenja Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca, broj: 08/07). može se, protivno prostornom planu, prema odredbi članka 4. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, osim dvije etaže od kojih je druga potkrovlje, ozakoniti još jedna etaža(e)², ako se takva zgrada nalazi unutar i izvan građevinskog područja.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Pakraca.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 361-01/11-01/19
URBROJ: 2162- 07/01-11-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
Pakrac 25.10. 2011. godine

Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone

Na temelju članka 17. stavka 7. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ( „Narodne novine „ , broj 90/11), i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca, broj: 04/09.) , Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 14 sjednici , održanoj dana 25. listopad 2011. godine  donosi

ODLUKU

o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju vrijednosti jediničnih iznosa NP za položajne zone na području Grada Pakraca , utvrđene odredbom članka 8. Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Grada Pakraca, broj: 01/11) u svrhu obračuna naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na temelju Uredbe o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru („Narodne novine“ , broj 101/11-u daljnjem tekstu : Uredba).

Članak 2.

Vrijednost jediničnog iznosa NP za položajne zone utvrđuje se u kunama sukladno odredbi članka 5. stavka 2. Uredbe i to:

Vrijednost jediničnih iznosa I.ZONA II. ZONA III. ZONA IV. ZONA
NP 20 kn 15 kn 10 kn 5 kn

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu  danom  objave u Službenom glasniku Grada Pakraca.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 361-01/11-01/16

URBROJ: 2162- 07/01-11-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

Pakrac 25.10. 2011. godine

Odluka o davanju suglasnosti za prijenos Ugovora o dodjeli koncesije

Temeljem odredbi članka 127. Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine br. 35/05 i 41/08), članka 11. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03 – pročišćeni tekst i dalje) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09), Gradsko vijeće Grda Pakraca, na 14. sjednici održanoj dana 25. listopada 2011. godine, donosi

O D L U K U
o davanju suglasnosti za prijenos Ugovora o dodjeli koncesije

I.
Daje se suglasnost za prijenos Ugovora o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti organizacije i naplate parkiranja na području Grada Pakraca Klasa: 363-02707-01701, Urbroj: 2162-02/01-07-10, od 28. kolovoza 2007. godine, sa trgovačkog društva PARKCOM d.o.o. Zagreb, Medvedgradska 47 (Koncesionar) na društvo COMGROUP d.o.o., Zagreb, Medvedgradska 47 (Preuzimatelj koncesije).

II.
Grad Pakrac, kao davatelj koncesije, Koncesionar i Preuzimatelj koncesije će u roku od 30 dana od donošenja ove Odluke sklopiti ugovor o prijenosu Ugovora iz točke 1 ove Odluke.

III.
Preuzimatelj koncesije preuzima koncesiju s pravima i obvezama utvrđenim Odlukom o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br.4/07) i Ugovora o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti organizacije i naplate parkiranja na području Grada Pakraca od 28. kolovoza 2007. godine, u istom opsegu i pod istim uvjetima pod kojima je i dana, na preostalo vremensko razdoblje trajanja koncesije.

IV.
Preuzimatelj koncesije preuzima obvezu izmiriti dospjeli dug Koncesionara prema Davatelju koncesije, u iznosu od 72.826,00 kuna, prije sklapanja ugovora o prijenosu Ugovora o dodjeli koncesije, što je neizostavan uvjet za sklapanje predmetnog ugovora.

V.
Preuzimatelj koncesije stječe prva i obveze iz koncesije danom sklapanja ugovora o prijenosu Ugovora o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti organizacije i naplate parkiranja na području Grada Pakraca.
VI.
Ukoliko u roku od 30 dana od donošenja ove Odluke ne sklope ugovor o prijenosu ugovora o dodjeli koncesije, smatrat će se da su Koncesionar i Preuzimatelj koncesije odustali od prijenosa.

VII.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Pakraca sklopiti ugovor iz točke II. ove Odluke.

VIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 340-01/11-01/6
URBROJ: 2162-06/01-11-4

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
Pakrac, 25. listopada 2011.

Odluka o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske županije

Na temelju odredbi članka 3. stavak 4. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 106/99 i dalje), članka 12. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93 i dalje) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 14. sjednici održanoj dana 25. listopada 2011. godine, donosi

O D L U K U
o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe
Požeško-slavonske županije

Članak 1.
Prihvaća se Sporazum o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske županije.

Članak 2.
Prijedlog Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske županije sastavni je dio ove Odluke.
Članak 3.
Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Pakraca potpisati Sporazum o osnivanju javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske županije u ime Grada Pakraca.

Članak 4.
Ova Odluke stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 214-01/11-01/7
URBROJ: 2162-06/01-11-1

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
Pakrac, 25.listopada 2011.

Odluka o određivanju postrojbe DVD-a Pakrac za središnju vatrogasnu postrojbu

Temeljem odredbi članka 3. stavak 4. zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 106/99 i dalje(, članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09) i točke 1.1. Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Pakraca, Gradsko vijeće Grada Pakraca, ma 14. sjednici održanoj dana 25, listopada 2011. godine, donosi

O D L U K U
o određivanju postrojbe DVD-a Pakrac za središnju vatrogasnu postrojbu

I.
Vatrogasna postrojba DVD-a Pakrac određuje se za središnju vatrogasnu postrojbu s područjem odgovornosti za cijeli Grad Pakrac.

II.
Postrojba iz točke I ove Odluke broji 20 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca i 3 profesionalna vatrogasca javne vatrogasne postrojbe kojoj je Grad Pakrac jedan od suosnivača.

III.
Pripadnici postrojbe iz točke I. ove Odluke moraju ispunjavati uvjete propisane odredbom članka 21. i 22. zakona o vatrogastvu.

IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 214/01/11-01/3
URBROJ: 2162-06/01-11-4

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
Pakrac, 25. listopada 2011. godine

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

Temeljem odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08), članka 36. i 50. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik Grada Pakraca» broj 4/09), te sukladno odredbi točke 3. stavak 2. Odluke o osnivanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 2/98), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 14. sjednici održanoj dana 25. listopada 2011. godine donijelo je

R J E Š E NJ E
o imenovanju predsjednika i članova
Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

I
U Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda imenuju se:
– Milan Nakić, na dužnost predsjednika,
– Igor Matek, na dužnost tajnika,
– Damir Colosetti, na dužnost člana,
– Drago Marter, na dužnost člana,
– Josip Bartoluci, na dužnost člana,
– Dalibor Grašar, na dužnost člana.

Mandat izabranih članova Povjerenstva traje 4 godine.
Predsjednik, tajnik i članovi Povjerenstva za svoj rad imaju pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci Gradskog vijeća.

II
Ovo Rješenje stupa na snagu osam dana nakon objave u „Službenom glasniku grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA:361-07/11-01/03
UR.BROJ:2162-06/03-11-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 25. listopada 2011. godine

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Muzeja Grada Pakraca za 2010. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 14. sjednici, održanoj 25. listopada 2011.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu i poslovanju Muzeja Grada Pakraca za 2010. godinu, u dostavljenom tekstu.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 612-05/11-01/02
URBROJ: 2162-04/1-11-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 25. listopada 2011.g.

Zaključak o usvajanju Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i izvedbenog programa rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za radnu godinu 2010./2011.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 14. sjednici, održanoj 25. listopada 2011.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i izvedbenog programa Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za pedagošku godinu 2010./2011. u dostavljenom tekstu.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 601-01/11-01/2
URBROJ: 2162-04/1-11-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 25. listopada 2011.g.

Zaključak o usvajanju Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada Osnovne glazbene škole Pakrac za školsku godinu 2010./2011.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 14. sjednici, održanoj 25. listopada 2011.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu i poslovanju Osnovne glazbene škole Pakrac za školsku godinu 2010./2011. u dostavljenom tekstu.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 602-02/11-01/05
URBROJ: 2162-04/1-11-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 25. listopada 2011.g.

Zaključak o davanju suglasnosti na zaključenje ugovora o stjecanju nekretnina besteretnim prijenosom od Opće županijske bolnice Pakrac

Temeljem odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 4/09), Gradsko vijeće je na svojoj 14. sjednici, održanoj 25. listopada 2011.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Daje se suglasnost na zaključenje Ugovora o besteretnom prijenosu nekretnina sklopljenom dana 31. kolovoza 2011. godine između Grada Pakraca i Opće županijske bolnice Pakrac.
2. Ugovor iz točke l. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u «Službenom glasniku grada Pakraca».

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 943-01/11-01/10
URBROJ: 2162-04/01-11-08

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 25. listopada 2011.g.

Odluka o ograničenju korištenja voda radi privremene nestašice

Na temelju odredbe članka 81. stavka 2. Zakona o vodama („Narodne novine“ br. 153/09), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 51. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. i 4/09), donosim

O D L U K U
o ograničenju korištenja voda radi privremene nestašice

I
Uvodi se mjera ograničavanja korištenja vode iz javnog vodoopskrbnog sustava na području Grada Pakraca, počevši od 13. rujna 2011. godine, a sve iz razloga dugotrajne suše, odnosno smanjenog dotoka vode na vodozahvatu „Šumetlica“.

II
Mjeru ograničavanja iz točke 1. ove Odluke provesti će isporučitelj vode „Komunalac“ d.o.o. Pakrac sukladno tehničkim mogućnostima vodoopskrbnog sustava, vodeći računa o ravnomjernom rasporedu, te ako je moguće da nitko ne ostane konstantno bez vode duže od 24 sata.

III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ostaje na snazi do normalizacije stanja u javnom vodoopskrbnom sustavu, o čemu će građani biti pravovremeno obaviješteni.

IV
Ova Odluka objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

G R A D O N A Č E L N I K

KLASA: 363-02/11-01/14
URBROJ: 2162-04/01-11-02

Gradonačelnik: mr.sc. Davor Huška mag.oec.
U Pakracu, 12. rujna 2011. godine

Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Gradskog povjerenstva za provedbu javnog natječaja za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Temeljem odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. i 50. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 4/09), te sukladno odredbi članka 15. stavak 2. i 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 13. sjednici održanoj dana kolovoza 2011. godine donijelo je

O D L U K U
o izmjenama Odluke o osnivanju Gradskog povjerenstva za provedbu javnog natječaja za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Članak 1.
U Odluci o osnivanju Gradskog povjerenstva za provedbu javnog natječaja za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 1/10) u članku 3. riječi:

„Stjepan Nezić, za člana“ mijenjaju se i glasi:
Josip Bartoluci, za člana“.

Članak 2.
Ostale odredbe Odluke ostaju neizmijenjene.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA:945-01/10-01/01
UR.BROJ:2162-06/03-11-02

Predsjednik Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 17. kolovoza 2011. godine

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za poljoprivredu i seoski turizam

Temeljem odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. i 50. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” 4/09), te sukladno odredbi članka 15. stavak 2. i 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 13. sjednici održanoj dana 17. kolovoza 2011. godine donijelo je

R J E Š E NJ E
o razrješenju i imenovanju člana
Odbora za poljoprivredu i seoski turizam

Članak 1.
Razrješuje se dužnosti člana Odbora za poljoprivredu i seoski turizam Gordana Kurjak, na vlastiti zahtjev.

Članak 2.
Za člana Odbora za poljoprivredu i seoski turizam imenuje se Dalibor Grašar iz Dragovića.

Članak 3.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-05/11-01/03
URBROJ: 2162-04/01-11-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 17. kolovoza 2011. godine

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Pakraca za 1. do 6. mjesec 2011. godine

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 13. sjednici, održanoj 17. kolovoza 2011.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu gradonačelnika Grada Pakraca za razdoblje 1. siječnja-30. lipnja 2011. godine u dostavljenom tekstu.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
Raspravu o predmetnom Izvješću Gradsko vijeće provelo je u okviru cjelokupne rasprave o Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Pakraca za prvih šest mjeseci 2011. godine.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 022-05/11-01/05
URBROJ: 2162-04/1-11-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 17. kolovoza 2011.g.

Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pakraca za razdoblje 1. siječnja – 30. lipnja 2011.

Temeljem odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 4/09), Gradsko vijeće je na svojoj 8. sjednici, održanoj 17. kolovoza 2011.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Polugodišnji obračun Proračuna Grada Pakraca za razdoblje 1.1. do 30.6.2011. godine u dostavljenom tekstu.
2. Polugodišnji obračun Proračuna iz točke l. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u «Službenom glasniku grada Pakraca».

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 400-04/11-01/10
URBROJ: 2162-04/01-11-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 17. kolovoza 2011.g.

Zaključak o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada Pakrac u 2010. godini

Na temelju odredbe članka 20. Statuta grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 1/06-pročišćeni tekst i 2/09) i članka 64. i 101. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Pakrac (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 8/01 i 11/02), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 13. sjednici održanoj dana 17. kolovoza 2011. godine usvojilo je slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Proračuna Grada Pakraca za 2010. godinu u dostavljenom tekstu.
2. Izvješće iz točke l. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u «Službenom glasniku grada Pakraca».

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 041-01/11-01/01
URBROJ: 2162-04/01-11-05

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 17. kolovoza 2011. godine

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o Izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja Grada Pakraca

Na osnovu članka 78. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07 i 38/09) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 13. sjednici održanoj dana 17. kolovoz 2011.godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni odluke o Izmjeni i dopuni
Prostornog plana uređenja Grada Pakraca

Članak 1.

U Odluci o izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja Grada Pakraca (»Službeni glasnik Grada Pakraca « br.1/11) u članku 12. briše se tekst od broja 7. do broja 32. i zamjenjuje novim koji glasi:
8. HRVATSKE ŠUME, Šumarija Pakrac, Križnoga puta 18, Pakrac
9. HRVATSKE POŠTE, Središnja pošta Požega, Poštanski ured Pakrac
10.HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE, Jurišičeva 13,
Zagreb
11.HEP- d.d. ZAGREB, Distribucijsko područje elektra Križ, Pogon Lipik
12.HEP- d.d. ZAGREB, Distribucijsko područje elektra Križ, Trg sv. Križa 7, Križ
13.HRVATSKE VODE, Vodnogospodarska ispostava Ilova-Pakra
14.HRVATSKE VODE, Ulica grada Vukovara 220 : Služba razvitka i katastra; Služba korištenje
i gospodarenja vodama; Služba zaštite voda od onečišćenja i zagađenja, Služba zaštite od
štetnog djelovanja voda, Zagreb
15.KOMUNALAC d.o.o., Pakrac, Križnog puta 18, Pakrac
16.GRAD LIPIK, Marije Terezije 27, Lipik
17.OPĆINA OKUĆANI, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Okućani
18.OPĆINA DEŽANOVAC, Dežanovac 308 A, Dežanovac
19.OPĆINA SIRAĆ, Stjepana Radića 120/1, Sirać
20. OPĆINA BRESTOVA, Požeška 76, Brestovac
21.OPĆINA CERNIK, Frankopanska 117, Cernik
22.ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, M. Gupca 6, Požega
23.VIP net d.o.o., Vrtni put 1, Zagreb
24.HEP – PRIJENOS, Sektor za izgradnju i investicije, Odjel za pripremu izgradnje i
izgradnju, Vukovarska 37, Zagreb
25. Metronet telekomunikacije d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 269 d, Zagreb
26.T- Mobile Hrvatska d.o.o., Ulica grada Vukovara 23, Zagreb
27.INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d. , Sektor za proizvodnju nafte i plina, Služba proizvodnje i
razrade- Hrvatska-kopno, PJ za upravljanje projektima u proizvodni, Avenija V. Holjevca 10,
Zagreb
28.MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu prirode, savska cesta 41/20, Zagreb
29.MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA,
Uprava za inspekcijske poslove, Urbanistička inspekcija, Vinogradska 25, Zagreb
30.MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Policijska uprava Požeško-slavonska,
Inspektorat za zaštitu od požara, Josipa Runjanina 1, Požega
31.Požeško-slavonska županija, Županijski zavod za prostorno uređenje, Županijska 7, Požega,
32. Bjelovarsko-bilogorska županija, Ante Starćevića 8, Bjelovar
33. Brodsko-posavska županija, Petra Krešimira IV, Slavonski Brod
34. MINISTARSTVO OBRANE, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine,
graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg kralja Krešimira IV, br.1, Zagreb
35. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA, Uprava za
poljoprivredno zemljište, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb
36. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA, Uprava
za veterinarstvo, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb
37. MINISTARSVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVA,
Uprava za gospodarenje vodama, Babonićeva 121, Zagreb
38. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, PU Požega, Kralja Krešimira 1, Požega
39. HCR SISAK, Ante Kovačića 10, Sisak
40. DGU, Područni ured za katastar Požega, Županijska 11/1, Požega
41. PLINACRO d.o.o. Član Ina grupe, Savska cesta 88a, Zagreb
42. Optima d.d. Savska 5, Zagreb
43. HT – Hrvatske telekomunikacije d.d. Regija 4 – Istok, Alojzija Stepinca 8B, Osijek
44. Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije, Ante Starčevića 8, Bjelovar
45. Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije, Petra Krešimira IV, 1, Slavonski
Brod
46.Turistička zajednica Požeško-slavonske županije, Županijska 7, Požega
47. Županijska razvojna agencija, Županijska 7, Požega
48. Centar za socijalnu skrb Pakrac, P. Preradovića 1, Pakrac
49. Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, Odsjek Požeško-slavonske županije,
Školska 3, Kaptol
50. Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, Ispostava Pakrac, Trg bana J.
Jelačića 18, Pakrac
51. Hrvatska gospodarska komora, Vukovarska 6, Požega
52. Odašiljači i veze d.o.o., Ulica grada Vukovara 284, 10 000 Zagreb
53. UPKH- Udruga pokretnih komunikacija Hrvatske, Nova Ves 50, Zagreb
54. UDU u Požeško-slavonskoj županiji, Odsjek za gospodarstvo, Županijska 11, Požega
55. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Republike hrvatske 1, Požega
56. Hrvatske šume d.o.o. UŠP Požega, Milke Trnine 2, Požega
57. Hrvatske šume d.o.o. UŠP Nova Gradiška, J.J. Strosmayera 11, Nova Gradiška
58. Tele 2 d.o.o. za telekomunikacijske usluge, Ulica grada Vukovara 269 d., Zagreb
59. MINISTARSVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVA,
Uprava za šumarstvo, Babonićeva 121, Zagreb
60. CCCA- Agencija za civilno zrakoplovstvo, Ulica grada Vukovara 269d, Zagreb
61. Mjesni odbori-svi

Prijelazne i završne odredbe

Članak 2.

Postupci Izrade i donošenja Izmjena i dopuna PPU Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“; br.7/07), po stupanju na snagu Izmjena i dopuna Zakona o prostornom uređenju i gradnji („NN“, br. 90/11), dovršit će se po odredbama tog Zakona.

Članak3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenom glasniku Grada Pakraca «.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 350-01/11-01/05
URBROJ: 2162-07/01-11-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
Pakrac, 17. kolovoz 2011. godine

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i poslovanju tvrtke Tržnica Pakrac d.o.o. Pakrac za 2010. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 13. sjednici, održanoj 17. kolovoza 2011.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu i poslovanju tvrtke „Tržnica Pakrac“ d.o.o. Pakrac za 2010. godinu, u dostavljenom tekstu.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 400-05/11-01/06
URBROJ: 2162-04/1-11-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 17. kolovoza 2011.g.

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i poslovanju tvrtke „Komunalac“ d.o.o. Pakrac za 2010. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 13. sjednici, održanoj 17. kolovoza 2011.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu i poslovanju tvrtke „Komunalac“ d.o.o. Pakrac za 2010. godinu, u dostavljenom tekstu.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 400-04/11-01/02
URBROJ: 2162-04/1-11-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 17. kolovoza 2011.g.

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i poslovanju tvrtke Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. Pakrac za 2010. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 13. sjednici, održanoj 17. kolovoza 2011.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu i poslovanju tvrtke Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. Pakrac za 2010. godinu, u dostavljenom tekstu.
2. Traži se od direktorice Tvrtke da vijećniku Miroslavu Kolaru dostavi pismeni odgovora na postavljena pitanja, a na koja se odgovor nije mogao dati na samoj sjednici Gradskog vijeća.
3. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
4. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 400-05/11-01/07
URBROJ: 2162-04/1-11-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 17. kolovoza 2011.g.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca

Temeljem članka 82. stavak 3. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09), a u vezi sa člankom 61. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” br. 33/01), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 12. sjednici održanoj dana 26. svibnja 2011. godine donosi

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća
mjesnih odbora na području Grada Pakraca

Članak 1.
U članku 3. stavku 3. Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca («Službeni glasnik grada Pakraca» br. 6/02, 3/03 i 2/07) u alineji 3. na kraju teksta umjesto točke stavlja se zarez i dodaje tekst: „najkasnije do 15. prosinca izborne godine. Izbori koji se održavaju tijekom izborne godine uvijek se smatraju redovnim izborima, bez obzira na datum održavanja prethodnih izbora.“
Članak 2.
U cijelom tekstu Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca riječi „Gradsko poglavarstvo“ zamjenjuju se riječju „Gradonačelnik“.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od objave u «Službenom glasniku grada Pakraca».

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-05/11-01/02
URBROJ: 2162-04/01-11-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 26. svibnja 2011. godine

Zaključak o odabiru najpovoljnijih ponuđača za obavljanje komunalnih djelatnosti putem ugovora

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08), članka 15. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09) i Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti putem ugovora („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 01/11), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 12. sjednici, održanoj 26. svibnja 2011.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K
o odabiru najpovoljnijih ponuđača za obavljanje komunalnih
djelatnosti putem ugovora

1. Obavljanje komunalnih djelatnosti – održavanje nerazvrstanih cesta putem ugovora za niže navedene djelatnosti, povjeravaju se najpovoljnijim ponuđačima kako slijedi:
a. nabavka soli za ceste za potrebe zimske službe, Autoprijevoznik Vlado Amić iz Badljevine,
b. radovi održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima, „Frivanto“ Prekopakra,
c. izrada vertikalne prometne signalizacije, „Pismorad“ d.d. Zagreb,
d. radovi na održavanju horizontalne prometne signalizacije, „Cestar“ d.o.o. Slavonski Brod,
e. radovi održavanja asfaltnih cesta i nogostupa, „Cestar“ d.o.o. Slavonski Brod,
f. materijal za nasipavanje makadamskih cesta i poljskih putova, „Kamen Sirač“ d.d. Sirač,
g. radovi održavanja makadamskih cesta i poljskih putova, „Frivanto“ Prekopakra.
2. Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuđača iz točke 1. nalaze se u privitku ovog zaključka i čine njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 406-01/11-01/01
URBROJ: 2162-04/1-11-07

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 26. svibnja 2011.g.

Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti od požara za područje Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 13. stavak 1. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01 i dalje) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 12. sjednici održanoj 26. svibnja 2011. godine, donosi

O D L U K U
o usvajanju Procjene ugroženosti od požara za područje Grada Pakraca

Članak 1.
Usvaja se Procjena ugroženosti od požara za područje Grada Pakraca.

Članak 2.
Procjena ugroženosti od požara za područje Grada Pakraca sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 214-01/11-01/3
URBROJ: 2162-06/01-11-2

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
Pakrac, 26. svibnja 2011.g.

Odluka o usvajanju Plana zaštite od požara za područje Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 13. stavak 1. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01 i dalje) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 12. sjednici održanoj 26. svibnja 2011. godine, donosi

O D L U K U
o usvajanju Plana zaštite od požara za područje Grada Pakraca

Članak 1.
Usvaja se Plan zaštite od požara za područje Grada Pakraca

Članak 2.
Plan zaštite od požara za područje Grada Pakraca sastavni je dio ove Odluke

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 214-01/11-01/3
URBROJ: 2162-06/01-11-3

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
Pakrac, 26. svibnja 2011.g.

Izmjene i dopune Odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Pakraca

Na temelju odredbi članaka 12. i 14. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 152/08 i 21/10) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 4/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 12. sjednici održanoj 26. svibnja 2011. godine donosi

I Z M J E N E      I      D O P U N E
Odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Pakraca

Članak 1.
U Odluci o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 03/10) iza članka 16. dodaje se članak 16a. koji glasi:

„Zabranjeno je odlaganje smeća, stvari, iskop zemlje na poljoprivrednom zemljištu, osim za na to određenim rudinama“
Članak 2.
Članak 17. mijenja se i glasi:

„Nadzor nad provođenjem mjera iz ove Odluke temeljem članka 12. i 14. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, obavlja poljoprivredni redar, a u nedostatku istog privremeno komunalni redar.“

Članak 3.
Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA:320-02/10-01/01
UR.BROJ:2162-06/03-11-4

Predsjednik Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 26. svibnja 2011.

Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Pakraca

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 12. sjednici, održanoj 26. svibnja 2011.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o provedbi Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Pakraca u dostavljenom tekstu.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 320-18/11-01/01
URBROJ: 2162-04/1-11-04

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 26. svibnja 2011.g.

Rješenje o razrješenju i imenovanju predstavnika Grada Pakraca u Skupštinu društva s ograničenom odgovornošću “Pakrački list” Pakrac

Temeljem odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” 4/09), a sukladno članku 20. stavak 4. Ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću “Pakrački list” Pakrac radi obavljanja poslova informiranja, Gradsko vijeće Grada Pakraca Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 12. sjednici održanoj dana 26. svibnja 2011. godine donijelo je

R J E Š E NJ E
o razrješenju i imenovanju predstavnika Grada Pakraca
u Skupštinu društva s ograničenom odgovornošću “Pakrački list” Pakrac

Članak 1.
Razrješuje se dužnosti članova Skupštine društva s ograničenom odgovornošću “Pakrački list” Pakrac:
– Drago Marter.

Članak 2.
Za člana Skupštine društva s ograničenom odgovornošću “Pakrački list” Pakrac imenuje se:

– Morena Mandić iz Badljevine.

Članak 3.
Imenovani član Skupštine ima sva prava, obveze i dužnosti utvrđene Društvenim ugovorom o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću „Pakrački list“ Pakrac, a za svoj rad su odgovorni Gradskom vijeću.
Izabrani članovi Skupštine za svoj rad imaju pravo na naknadu sukladno odluci Skupštine Društva.

Članak 4.
Mandat izabranom članu traje do opoziva.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 612-10/11-01/02
URBROJ: 2162-04/01-11-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 26. svibnja 2011.g.

Odluka o prihvaćanju ponude za stjecanje dijela poslovnog udjela Požeško-slavonske županije u društvu «Pakrački list» d.o.o. Pakrac

Na temelju odredbi članka 64. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik Grada Pakraca» broj 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 12. sjednici 26. svibnja 2011. godine, donosi

ODLUKU
o prihvaćanju ponude za stjecanje
dijela poslovnog udjela Požeško-slavonske
županije u društvu «Pakrački list» d.o.o. Pakrac

Članak 1.
Grad Pakrac prihvaća ponudu za stjecanje dijela poslovnog udijela Požeško-slavonske županije u društvu «Pakrački list» d.o.o. Pakrac, nominalne vrijednosti 4100,00 kuna.

Članak 2.
Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Pakraca zaključiti ugovor o prijenosu poslovnog udjela iz članka 1. ove Odluke sukladno uvjetima iz ove Odluke i prihvaćene ponude Požeško-slavonske županije.

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom dogovaranja, a objaviti će se u «Službenom glasniku Grada Pakraca».

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 612-10/11-01/2
URBROJ: 2162-06/01-11-5

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
Pakrac, 26. svibnja 2011. godine

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu „Pakračkog lista“ d.o.o. Pakrac za 2010. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 12. sjednici, održanoj 26. svibnja 2011.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu „Pakračkog lista“ d.o.o. Pakrac za 2010. godinu, u dostavljenom tekstu.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 612-10/11-01/01
URBROJ: 2162-04/1-11-02

Predsjednik: Zoran Krejči
U Pakracu, 26. svibnja 2011.g.

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik za 2010. godinu

Na temelju odredbe članka 20. Statuta grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 1/06-pročišćeni tekst i 2/09) i članka 64. i 101. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Pakrac (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 8/01 i 11/02), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 12. sjednici održanoj dana 26. svibnja 2011. godine usvojilo je slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik za 2010. godinu, te Plan rada za 2011. godinu u dostavljenom tekstu.
2. Akti iz točke l. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 214-01/11-01/05
URBROJ: 2162-04/01-09-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 26. svibnja 2011.g.

Odluka o kupnji nekretnina u k.o. Prekopakra

Na temelju odredbe članka 43. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01-vjerod. Tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09) dana 7. lipnja 2011. godine donosim slijedeću

ODLUKU
o kupnji nekretnina u k.o. Prekopakra

Članak 1.
Utvrđuje se potreba kupnje zemljišta u k.o. Prekopakra i to:
– č.k.br. 162, oranica kod kuće u selu, površine 136čhv,
– č.k.br. 165, kuća i dvorište, površine 113 čhv,
– č.k.br. 166, vrt kod kuće u selu, površine 247 čhv,
– č.k.br. 167, oranica kod kuće u selu, površine 147 čhv,
sve vlasništvo Josipa Urmovića iz Prekopakre, Ante Starčevića 28, privremeno nastanjenog u Republici Njemačkoj, a sve u svrhu stvaranja uvjeta za izgradnju društvenog doma za potrebe Mjesnog odbora Prekopakra, te udruga i klubova sa područja naselja Prekopakra.
Sredstva za kupnju nekretnina iz prethodnog stavka u visini od =70.000,00 kuna planirana su u Proračunu Grada Pakraca za 2011. godinu.

Članak 2.
Izgradnja Društvenog doma u Prekopakri od posebnog je interesa za Grad Pakrac i Mjesni odbor Prekopakra.

Članak 3.
Stručne i administrativne poslove vezano uz provedbu ove Odluke obaviti će Ured Grada-Tajništvo.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku Grada Pakraca«.

G R A D O N A Č E L N I K

KLASA: 913-01/11-01/14
URBROJ: 2162-04/01-11-01

Gradonačelnik: mr.sc. Davor Huška mag.oec., v.r.
U Pakracu, 7. lipnja 2011. godine

Rješenje o uporabi grba Grada Pakraca Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Marter

Na temelju odredbe članka 16. stavak 1., a u svezi sa odredbom članka 9. stavak 1. točka 1. Odluke o grbu i zastavi Grada Pakraca («Službeni glasnik grada Pakraca» br. 7/01 – pročišćeni tekst) i članka 51. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik grada Pakraca» br. 4/09) Gradonačelnik Grada Pakraca dana 11. svibnja 2011. godine donosi

R J E Š E NJ E

I
Odobrava se Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Marter iz Pakraca, Prolaz baruna Trenka 22 uporaba grba grada Pakraca pri izradi vatrenog pečata Grba Grada Pakraca koji će se koristiti pri izradi gastrosuvenira, enosuvenira i ostalih proizvoda tog Obiteljskog gospodarstva, a u cilju što bolje turističke promidžbe Grada.

II

Ovo Rješenje stupa na snagu osam dana od dana objave u «Službenom glasniku grada Pakraca».

GRADONAČELNIK GRADA PAKRACA

KLASA: UP I – 017-01/11-01/01
URBROJ: 2162-01/01-11-02

Gradonačelnik: mr.sc. Davor Huška dipl.oec., v.r.
U Pakracu, 11. svibnja 2011.g.

Odluka o provedbi projekta izgradnje Doma za ratne veterane u Pakracu

Na temelju odredbe članka 43. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01-vjerod. Tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09) dana 7. lipnja 2011. godine donosim slijedeću

ODLUKU
o provedbi projekta izgradnje
Doma za ratne veterane u Pakracu

Članak 1.
Pristupa se provedbi projekta izgradnje Doma za ratne veterane u Pakracu, na prostoru „Stare bolnice u Pakracu“.
Objekt Doma za starije i nemoćne osobe planira se graditi sredstvima Proračuna Grada Pakraca, Proračuna Republike Hrvatske – Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.
Sredstva za izradu projektne dokumentacije i sređivanje vlasničkih odnosa na zemljištu za izgradnju, kao i sredstva za pripremu projekta osigurati će se u Proračunu Grada Pakraca za 2011. i 2012. godinu.

Članak 2.
Izgradnja objekta iz članka 1. ove Odluke od posebnog je interesa za Grad Pakrac.

Članak 3.
Posebnim rješenjem Gradonačelnik Grada Pakraca će imenovati Povjerenstvo za provođenje ovog projekta u roku od 30 dana, računajući od dana donošenja ove Odluke.
Povjerenstvo iz prethodnog stavka sastavljeno je od tri do najviše pet stručnih osoba, te upravlja provedbom Projekta iz članka 1. ove Odluke i mjesečno izvješćuje Gradonačelnika o stupnju dovršenosti Projekta.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku Grada Pakraca«.

G R A D O N A Č E L N I K

KLASA: 361-01/11-01/07
URBROJ: 2162-04/01-11-01

Gradonačelnik: mr.sc. Davor Huška mag.oec., v.r.
U Pakracu, 7. lipnja 2011. godine

Odluka o provedbi projekta izgradnje Doma za starije i nemoćne osobe u Pakracu

Na temelju odredbe članka 43. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01-vjerod. Tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09) dana 7. lipnja 2011. godine donosim slijedeću

ODLUKU
o provedbi projekta izgradnje
Doma za starije i nemoćne osobe u Pakracu

Članak 1.
Pristupa se provedbi projekta izgradnje Doma za starije i nemoćne osobe u Pakracu, na prostoru „Stare bolnice u Pakracu“.
Objekt Doma za starije i nemoćne osobe planira se graditi sredstvima Proračuna Grada Pakraca, Proračuna Republike Hrvatske i sredstvima iz fondova Europske unije.
Sredstva za izradu projektne dokumentacije i sređivanje vlasničkih odnosa na zemljištu za izgradnju, kao i sredstva za pripremu projekta osigurati će se u Proračunu Grada Pakraca za 2011. i 2012. godinu.

Članak 2.
Izgradnja objekta iz članka 1. ove Odluke od posebnog je interesa za Grad Pakrac.

Članak 3.
Posebnim rješenjem Gradonačelnik Grada Pakraca će imenovati Povjerenstvo za provođenje ovog projekta u roku od 30 dana, računajući od dana donošenja ove Odluke.

Povjerenstvo iz prethodnog stavka sastavljeno je od tri do najviše pet stručnih osoba, te upravlja provedbom Projekta iz članka 1. ove Odluke i mjesečno izvješćuje Gradonačelnika o stupnju dovršenosti Projekta.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku Grada Pakraca«.

G R A D O N A Č E L N I K

KLASA: 361-01/11-01/06
URBROJ: 2162-04/01-11-01

Gradonačelnik: mr.sc. Davor Huška mag.oec., v.r.
U Pakracu, 7. lipnja 2011. godine

Odluka o provedbi projekta izgradnje Školskog športskog bazena u Pakracu

Na temelju odredbe članka 43. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01-vjerod. Tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09) dana 7. lipnja 2011. godine donosim slijedeću

ODLUKU
o provedbi projekta izgradnje
Školskog športskog bazena u Pakracu

Članak 1.
Pristupa se provedbi projekta izgradnje Školskog športskog bazena u Pakracu, na prostru športsko rekreacijske zone u Pakracu.
Objekt iz stavka 1. planira se graditi sredstvima Proračuna Grada Pakraca, Proračuna Republike Hrvatske i sredstvima iz fondova Europske unije.
Sredstva za izradu projektne dokumentacije i sređivanje vlasničkih odnosa na zemljištu, kao i sredstva za pripremu projekta osigurati će se u Proračunu Grada Pakraca za 2011. i 2012. godinu.

Članak 2.
Izgradnja objekta iz članka 1. ove Odluke od posebnog je interesa za Grad Pakrac.

Članak 3.
Posebnim rješenjem Gradonačelnik Grada Pakraca će imenovati Povjerenstvo za provođenje ovog projekta u roku od 30 dana, računajući od dana donošenja ove Odluke.
Povjerenstvo iz prethodnog stavka sastavljeno je od tri do najviše pet stručnih osoba, te upravlja provedbom Projekta iz članka 1. ove Odluke i mjesečno izvješćuje Gradonačelnika o stupnju dovršenosti Projekta.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku Grada Pakraca«.

G R A D O N A Č E L N I K

KLASA: 361-01/11-01/08
URBROJ: 2162-04/01-11-01

Gradonačelnik: mr.sc. Davor Huška mag.oec. v.r.
U Pakracu, 7. lipnja 2011. godine

Statut Gradske knjižnice Pakrac

Na temelju članka 24. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“ br. 105/97,5/98, 104/00, 69/09), članka 54. st. 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) , članka 4. stavka 2 Odluke o osnivanju Samostalne narodne knjižnice i čitaonice Pakrac, ravnateljica Gradske knjižnice Pakrac, uz suglasnost Gradskog vijeća Grada Pakraca, dana 30. svibnja 2011. godine donosi:

S T A T U T
GRADSKE KNJIŽNICE PAKRAC

OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim statutom Gradske knjižnice Pakrac (u daljnjem tekstu : Statut) utvrđuje se status, naziv, sjedište, djelatnost, pečat, zastupanje i predstavljanje, unutarnje ustrojstvo, upravljanje i rukovođenje, prava i obveze ravnatelja i drugih djelatnika s posebnim ovlastima i odgovornostima, sastav i djelokrug stručnih tijela, planiranje rada i poslovanja, način osiguravanja sredstava za rad, raspoređivanje dobiti, podnošenje izvješća o poslovanju, nadzor, javnost rada, donošenje općih akata te druga pitanja značajna za obavljanje djelatnosti i poslovanje Gradske knjižnice Pakrac (u daljnjem tekstu : Knjižnica).

STATUS, NAZIV, SJEDIŠTE, DJELATNOST I PEČAT USTANOVE

Članak 2.
Prava i dužnosti osnivača Knjižnice obavlja Grad Pakrac ( u daljnjem tekstu : Osnivač).
Grad Pakrac preuzeo je osnivačka prava nad Knjižnicom Odlukom Klase: 612-04/99-01/01, ur.broj.: 2162/01-99-03 od, od 05. listopada 1999., objavljenoj u „Službenom glasniku Grada Pakraca“ br. 3/99.

Članak 3.
Knjižnica ima svojstvo pravne osobe i stječe ga upisom u sudski registar ustanova.
Knjižnica ima svojstvo javne ustanove, a svoju djelatnost obavlja kao javna ustanova.
Knjižnica obavlja svoju djelatnost bez stjecanja dobiti, a u poslovanju primjenjuje odgovarajuće propise o djelatnosti trgovačkih društava.

Članak 4.
Naziv ustanove glasi: Gradska knjižnica Pakrac.
Sjedište Knjižnice je u Pakracu, Trg dr. Franje Tuđmana 1.

Članak 5.
Djelatnost Knjižnice obuhvaća osobito: nabavu knjižnične građe, stručnu obradu, čuvanje i zaštitu knjižnične građe, te provođenje mjera zaštite knjižnične građe koja je kulturno dobro izradu biltena, kataloga, bibliografija i drugih informacijskih pomagala sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka, omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima osiguravanje korištenje i posudbe knjižnične građe, te protok informacija,poticanje i pomoć korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora vođenje dokumentacije o građi i korisnicima
Knjižnica obavlja i druge poslove knjižnične djelatnosti utvrđene zakonom i ovim Statutom, kao i ostale zadaće i poslove kojima se promiče njezina kulturna, obrazovna, stručna i znanstvena funkcija.

Članak 6.
U pravnom prometu Knjižnica koristi pečat okruglog oblika koji uz donji rub ima polukružno ispisan tekst: Gradska knjižnica, dok je u sredini crtež obrisa zgrade Spahijskog podruma, a uz crtež je napisan ostatak naziva: Pakrac.
Knjižnica koristi i štambilj, koji se koristi pri obradi knjižne i neknjižne građe. Štambilj je pravokutnog oblika, u prvom redu vodoravno je ispisan tekst Gradska knjižnica, dok u drugom redu u sredini piše Pakrac.
O pečatu Knjižnice i načinu korištenja, te osobe odgovorne za čuvanje pečata odlučuje ravnatelj.

Članak 7.
Knjižnica ima znak, koji se sastoji od imena pisano malim tiskanim slovima „Gradska knjižnica“, iznad toga piše „Pakrac“, dok se desno od naziva nalazi obris zgrade Spahijskog podruma.

Znak knjižnice koristi se na pozivnicama, dopisima, plakatima, lecima, vodičima, biltenima prinovljene knjižnične građe, katalozima i drugim stručnim publikacijama koje Knjižnica izdaje.

ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE KNJIŽNICE

Članak 8.
Knjižnicu zastupa i predstavlja ravnatelj.
Ravnatelj je ovlašten u ime Knjižnice zaključivati ugovore i obavljati druge poslove u vezi s radom i poslovanjem Knjižnice u zemlji i inozemstvu, te je zastupati pred sudovima i drugim organima.

Članak 9.
Ravnatelj može u sklopu svojih ovlasti dati drugoj osobi pismenu punomoć za sklapanje određenih ugovora i poduzimanje drugih pravnih radnji, kao i zastupanje pred sudovima i drugim organima.
Punomoćnik može zastupati Knjižnicu samo u granicama ovlasti i punomoći.

Članak 10.
Ravnatelj Knjižnice može u pravnom prometu odlučivati o stjecanju i opterećivanju nekretnine i druge imovine Knjižnice, bez suglasnosti Osnivača, do iznosa od 20.000,00 kuna.

Članak 11.
Za obveze u pravnom prometu Knjižnica odgovara cijelom svojom imovinom.
Osnivač solidarno i neograničeno odgovara za obveze Knjižnice.

Članak 12.
Promet novčanih sredstava Knjižnice obavlja se preko jedinstvenog žiro-računa.

Članak 13.
Odlukom ravnatelja određuju se osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije Knjižnice.

UNUTARNJE USTROJSTVO KNJIŽNICE

Članak 14.
Unutarnje ustrojstvo i način rada Knjižnice utvrđuje ravnatelj Knjižnice općim aktom.

Članak 15.
Unutarnjim ustrojstvom osigurava se racionalno, stručno i djelotvorno obavljanje djelatnosti i programa rada Knjižnice.

Članak 16.
Radi izvršavanje djelatnosti Knjižnice i programa njezina rada, unutarnjim se ustrojstvom uspostavljaju organizacijske (programske) cjeline i službe.
Organizacijske (programske) cjeline i službe nemaju svojstvo pravne osobe i nemaju posebna ovlaštenja u pravnom prometu.

UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE KNJIŽNICOM

Članak 17.
Knjižnicom upravlja ravnatelj.
Ravnatelj Knjižnice organizira i vodi rad i poslovanje ustanove, donosi plan i program rada, predstavlja i zastupa Knjižnicu u pravnom prometu i pred tijelima državne vlasti te obavlja sve druge poslove predviđene zakonom, aktom o osnivanju i Statutom.
Stručni rad Knjižnice vodi ravnatelj.

Članak 18.
Ravnatelj Knjižnice obavlja sljedeće poslove:

Donosi:
• Statut Knjižnice uz suglasnost osnivača
• Opće akte Knjižnice
• Program rada Knjižnice
• Financijski plan i godišnji obračun
• Godišnje izvješće o radu Knjižnice
• Konačne odluke o žalbenom postupku iz radnih odnosa, prava i obveza radnika Knjižnice

Odlučuje:
• stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i druge imovine Knjižnice u vrijednosti do 20.000,00 kuna
• zaključivanju ugovora o radu
• uvjetima i načinu ulaganja sredstava građanskih i pravnih osoba iz zemlje i inozemstva u razvoj i rad Knjižnice
• raspolaganju dobiti do iznosa od 20.000,00 kuna
• pravima i obvezama ili odgovornostima radnika Knjižnice uz obvezno pozivanje radnika o kome se raspravlja
• pitanjima koja su predviđena općim aktima
• zapošljavanju radnika na pojedina radna mjesta
• radnom vremenu Knjižnice
• visini članarine i ostalih naknada za usluge Knjižnice
• imenovanju članova povjerenstava, komisija i drugih radnih tijela osnovanih u Knjižnici

predlaže Osnivaču:
• imenovanje i razrješenje ravnatelja Knjižnice
• izmjene i dopune Statuta Knjižnice

Ostali poslovi koje ravnatelj obavlja:
• zastupa Knjižnicu u odnosima s tijelima lokalne samouprave i uprave, pred sudovima i drugim organima
• vrši izbor i imenovanja u skladu sa zakonom
• zaključuje ugovore o poslovnoj i stručnoj suradnji s poduzećima i drugim pravnim osobama
• organizira financijsko poslovanje Knjižnice
• pokreće postupak donošenja i usklađivanja općih akata Knjižnice s odredbama odgovarajućih zakona
• nadzire primjenu zakona i općih akata u poslovanju Knjižnice
• donosi osnove poslovne politike Knjižnice
• donosi plan i program rada Knjižnice
• poduzima sve neophodne mjere za izvršenje programa rada i plana razvoja Knjižnice
• podnosi izvješća o poslovanju Knjižnice i ostvarenju njezina programa rada
• osigurava izvršenje odluka Osnivača
• odobrava službena putovanja i izbivanja
• imenuje i razrješava djelatnike s posebnim ovlastima i odgovornostima
• odlučuje o raspoređivanju djelatnika u Knjižnici, te o drugim pravima i obvezama iz radnog odnosa ukoliko zakonom i drugim propisom nije drugačije određeno
• daje naloge i upute za rad pojedinim radnicima ili grupama radnika za obavljanje određenih poslova
• odlučuje o stegovnoj odgovornosti u Knjižnici sukladno zakonskim ovlastima
• imenuje članove stručnih tijela Knjižnice
• odlučuje o podacima koji predstavljaju poslovnu tajnu ili se ne mogu objavljivati
• razmatra prijedloge sindikata u svezi s ostvarivanjem prava radnika i njihovog materijalnog položaja
• odlučuje i o drugim pitanjima u skladu sa zakonom i općim aktima Knjižnice

Članak 19.
Ravnatelja Knjižnice imenuje i razrješava osnivač – Gradsko vijeće Grada Pakraca, na temelju javnog natječaja.

Javni natječaj za ravnatelja Knjižnice objavljuje se u dnevnom tisku, najkasnije tri mjeseca prije isteka tekućeg mandata ravnatelja.
Članak 20.
Ravnateljem Knjižnice može biti imenovana osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i najmanje pet godina rada u knjižničarskoj struci, te položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, za ravnatelja Knjižnice može se imenovati osoba koja ima završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, kao i osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i deset godina rada u kulturi, ako se na ponovnljeni natječaj ne javi osoba koja ima uvjete iz stavka 1. ovog članka.
Ravnatelj Knjižnice imenuje se na vrijeme od četiri godine i može biti ponovno imenovan.

Članak 21.
Javni natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje i provodi osnivač, tri mjeseca prije isteka tekućeg mandata ravnatelja.
Natječaj se objavljuje u dnevnom tisku.
U natječaju se moraju navesti sljedeći podaci:
– uvjeti utvrđeni u članku 27.
– vrijeme imenovanja propisano Zakonom
– rok podnošenja prijave u roku od 8 dana od dana objave natječaja
– rok za obavještavanje podnositelja molbe o izboru i imenovanju u trajanju do 45 dana od dana zaključivanja natječaja
Osnivač će imenovati ravnatelja u roku od 30 dana, računajući od dana isteka natječajnog roka.
Rok do kojeg se primaju prijave kandidata od dana objave natječaja je 8 dana, a rok u kojem se kandidati obavještavaju o izboru ne može biti dulji od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Članak 22.
Osnivač može u slučajevima i po postupku propisanom Zakonom o ustanovama ravnatelja razriješiti dužnosti prije isteka mandata.
Pisana odluka iz prethodnog stavka dostavlja se ravnatelju s obrazloženjem i poukom o pravnom lijeku.
U slučaju prijevremenog razrješenja, ravnatelja se raspoređuje na radno mjesto u Knjižnici koje odgovara njegovoj stručnoj spremi.
Članak 23.
Ravnatelja se razrješuje dužnosti:
ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radu
u slučajevima utvrđenim zakonom
Prije donošenja odluke o razrješenju, ravnatelju se mora dati prilika da se izjasni o razlozima za razrješenje.

Članak 24.
Do imenovanja ravnatelja na propisani način, kao i u slučaju razrješenja ravnatelja prije isteka mandata, osnivač imenuje vršitelja dužnosti ravnatelja.
Vršitelj dužnosti ravnatelja ima sva prava i obveze ravnatelja Knjižnice.

STRUČNO VIJEĆE KNJIŽNICE
Članak 25.
Stručno vijeće Knjižnice je savjetodavno tijelo ravnatelju i suradnik u provođenju stručno-razvojne politike.
Stručno vijeće čine stručni djelatnici Knjižnice: pomoćni knjižničari, knjižničari, diplomirani knjižničari, viši knjižničari i knjižničarski savjetnici.
Članak 26.
Stručno vijeće Knjižnice ima sljedeće dužnosti: predlaže ravnatelju poduzimanje stručnih mjera radi poboljšanja organizacije rada i uvjeta za razvoj djelatnosti, predlaže način stručnog i znanstvenog usavršavanja kadrova i predlaže ravnatelju upućivanje djelatnika Knjižnice na stručno i znanstveno usavršavanje, te raspravlja i donosi mišljenje o stručnim pitanjima koja Stručnom vijeću postavi ravnatelj

Članak 27.
Knjižnica može imati i druga nadzorna, stručna i savjetodavna tijela.

PROGRAMIRANJE RADA I PLANIRANJE RAZVOJA KNJIŽNICE

Članak 28.
Godišnji program rada Knjižnice donosi ravnatelj Knjižnice na prijedlog Stručnog vijeća Knjižnice.
Program rada Knjižnice dostavlja se na razmatranje i usvajanje Osnivaču.
Godišnji program rada Knjižnice financira se kao javna potreba.

Članak 29.
Plan razvoja Knjižnice donosi se kao godišnji i višegodišnji.
Plan razvoja obuhvaća program rada Knjižnice, program zapošljavanja, plan prihoda i rashoda, plan raspodjele plaća, plan investicija i druge planove.

Članak 30.
Kad se analizom izvršenja plana razvoja, odnosno programa rada, utvrdi da se ne mogu realizirati, ravnatelj donosi odluku o izmjenama plana, odnosno programa, te o rebalansu financijskog plana.
Izmjena plana i programa priopćava se osnivaču.

IMOVINA I SREDSTVA ZA RAD KNJIŽNICE I NJIHOVO RASPOREĐIVANJE

Članak 31.
Imovinu Knjižnice čine nekretnine i pokretnine, te druga imovinska prava koja su do 24. kolovoza 1993. godine kao dana stupanja na snagu Zakona o ustanovama bila društvena sredstva na kojima je pravo raspolaganja imala Knjižnica, kao i sredstva stečena u vlasništvu Knjižnice nakon donošenja tog Zakona.

Članak 32.
Sredstva su knjižnice stvari, prava i novac.
Sredstvima Knjižnice raspolaže ravnatelj Knjižnice u skladu sa Zakonom i općim aktima Knjižnice.

Članak 33.
Način i uvjeti stjecanja sredstava za rad Knjižnice utvrđuju se Zakonom, općim aktima Knjižnice i ugovorima.
Članak 34.
Sredstva za rad Knjižnice osiguravaju se iz proračuna Grada Pakraca, Županije Požeško-slavonske, Ministarstva kulture Republike Hrvatske, te iz vlastitih prihoda, subvencija, zaklada, sponzorstava, darova i drugih prihoda u skladu sa zakonom.
Članak 35.
Financijsko poslovanje Knjižnice obavlja se u skladu sa Zakonom i propisima donijetim na temelju Zakona.

Članak 36.
Knjižnica posluje preko žiro računa.
Sredstva Knjižnice koriste se samo za namjenu iz djelatnosti Knjižnice utvrđenu Zakonom i drugim aktima donesenim na temelju Zakona i programom rada Knjižnice.
Sredstva iz proračuna Grada Pakraca, Županije Požeško-slavonske, odnosno Ministarstva kulture Republike Hrvatske, mogu se koristiti samo za namjene za koje su dodijeljena.

Članak 37.
Knjižnica donosi financijski plan prije početka godine na koju se odnosi.
Ako ne postoje uvjeti da se program rada i financijski plan donese u propisanom roku i za čitavu godinu, donosi se privremeni financijski plan, najdulje za tri mjeseca poslovanja Knjižnice.
Odluku o financijskom planu i privremenom financijskom planu donosi ravnatelj Knjižnice.

Članak 38.
Obavljanje novčanog prometa, plaćanje i održavanje solventnosti, provodi se i osigurava u skladu s propisima i općim aktom Knjižnice.

Članak 39.
Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je ravnatelj Knjižnice.
Ravnatelj skrbi za organiziranje financijskog i materijalnog poslovanja, poštovanja propisa i zakonitoj uporabi sredstava, pravodobnoj naplati prihoda i pravilnoj uporabi imovine Knjižnice.
Ravnatelj može ovlastiti djelatnike s posebnim ovlastima i odgovornostima da skrbe o izvršenju financijskog plana, odnosno dijela financijskog plana.

Članak 40.
Knjižnica po isteku kalendarske godine donosi zaključni obračun.
Na temelju zaključnog obračuna, ravnatelj podnosi izvješće o poslovanju Knjižnice Gradskom vijeću Grada Pakraca.
Članak 41.
Radnici Knjižnice ostvaruju pravo na plaću i naknadu plaće, te potpore i nagrade u skladu sa Zakonom o radu, Kolektivnim ugovorom i općim aktima Knjižnice.

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU KNJIŽNICE

Članak 42.
Ravnatelj Knjižnice podnosi izvješće o poslovanju Knjižnice Gradskom vijeću Grada Pakraca, najmanje jedanput godišnje, a po potrebi i učestalije.
Izvješće ravnatelj može podnijeti po vlastitoj inicijativi, kad ocijeni da bi uvjeti poslovanja mogli dovesti do većih odstupanja u ostvarivanju programa rada Knjižnice.

Članak 43.
Ravnatelj je dužan podnijeti odgovarajuća izvješća osnivaču, Ministarstvu kulture, te Matičnoj službi Požeško-slavonske županije kad oni to zatraže.

NADZOR NAD ZAKONITOŠĆU RADA KNJIŽNICE

Članak 44.
Nadzor nad zakonitošću rada Knjižnice obavlja Upravni odjel za društvene djelatnosti Požeško-slavonske županije.
Članak 45.
Stručni nadzor nad radom Knižnice obavlja Matična služba Požeško-slavonske županije pri Gradskoj knjižnici i čitaonici Požega.

JAVNOST RADA KNJIŽNICE
Članak 46.
Rad Knjižnice je javan.
Knjižnica je dužna odmah ili iznimno u primjerenom roku dati svakom građaninu, pravnoj osobi i drugom korisniku na njihov zahtjev obavijest o uvjetima i načinu pružanja svojih usluga i obavljanju poslova knjižnične djelatnosti, te dati potrebne podatke i upute.

Članak 47.
Samo ravnatelj i djelatnici koje on ovlasti mogu putem tiska, radija i TV-a obavještavati javnost o radu, poslovanju i razvoju Knjižnice.

SURADNJA SA SINDIKATOM
Članak 48.
Knjižnica je dužna sindikalnom povjereniku staviti na raspolaganje obavijesti koje su mu potrebne za vršenje njegove dužnosti, te omogućiti uvid u akte i dokumente u svezi s ostvarivanjem i zaštitom prava radnika iz radnog odnosa.
Sindikalni povjerenik ima pravo prisustvovati raspravama u disciplinskom postupku i postupku po zahtjevu za zaštitu prava radnika.
Stavove sindikata s prijedlozima odluka, ravnatelj ili druga nadležna tijela, dužni su razmotriti i o njima se izjasniti prije donošenja odluke.

OPĆI AKTI KNJIŽNICE
Članak 49.
Opći akti Knjižnice su Statut, pravilnici, poslovnici i odluke kojima se utvrđuju odnosi u Knjižnici.

Članak 50.
Ravnatelj Knjižnice donosi Statut uz suglasnost Osnivača.
Ravnatelj donosi i druge opće akte Knjižnice u svezi s:
izvršenjem zakona, podzakonskih akata i drugih propisa
izvršenjem odredaba ovog Statuta
uređivanjem odnosa u Knjižnici.
Članak 51.
Izmjene i dopune Statuta i drugih općih akata donose se po istom postupku kao i sami opći akti.
Statut i opći akti stupaju na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Grada Pakraca. Drugi opći akti stupaju na snagu danom objavljivanja na oglasnoj ploči Knjižnice.

Članak 52.
Prijedlog Statuta, odnosno izmjena i dopuna Statuta, osnivaču na donošenje upućuje ravnatelj Knjižnice.

POSLOVNA TAJNA
Članak 53.
Poslovnom tajnom smatraju se isprave i podaci čije bi priopćavanje ili davanje na uvid neovlaštenim osobama bilo protivno poslovanju Knjižnice ili štetilo njezinom poslovnom ugledu, odnosno interesu i ugledu zaposlenih.
Članak 54.
Poslovnom tajnom smatraju se:
• dokumenti koje ravnatelj proglasi poslovnom tajnom
• podaci koje nadležni organ kao povjerljive priopći Knjižnici
• mjere i način postupanja u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti
• dokumenti koji se odnose na obranu i zaštitu
• plan fizičko-tehničkog osiguranja fonda, objekata i imovine Knjižnice
• druge isprave i podaci čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno interesima Republike Hrvatske, Knjižnice, njezina osnivača te državnih organa i tijela
Isprave i podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu drugim osobama mogu priopćavati ravnatelj i osoba koju on ovlasti.
Povreda dužnosti čuvanja poslovne tajne predstavlja težu povredu radne obveze.
O čuvanju poslovne tajne neposredno skrbi ravnatelj.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 55.
Suglasnost na ovaj statut daje Gradsko vijeće Grada Pakraca.

Članak 56.
Knjižnica je dužna donijeti Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u roku od 30 dana, a druge opće akte u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Članak 57.
Stupanjem na snagu ovog Statuta, prestaje važiti Statut Samostalne narodne knjižnice i čitaonice Pakrac od 05.11.1999. godine.
Članak 58.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od objave na oglasnoj ploči Knjižnice.

KLASA: 612-01/11-01/1
URBROJ: 2162-01/01-11-6

Ravnateljica: Monika Lucić Fider dipl. knjižničar, v.r.
Pakrac, 26. svibnja 2011. godine

Mišljenje o izmjenama i dopunama Prostornog plana Požeško-slavonske županije

Na osnovu članka 95. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07 i 38/09) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 11. sjednici održanoj dana 01. ožujka 2011.godine, donosi

MIŠLJENJE
o izmjenama i dopunama Prostornog plana
Požeško-slavonske županije

Članak 1.
Uvidom u dostavljeni Nacrt konačnog prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana Požeško-slavonske županije mišljenja smo da se isti može prihvatiti u predloženom tekstu.

Stranica 33 Službeni glasnik Grada Pakraca Broj 1/11

Članak 2.
Ovo Mišljenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA : 350-01/11-01/03
URBROJ: 2162-07/01-11-03

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
Pakrac, 01. ožujak 2011. g.

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Opće županijske bolnice Pakrac

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 11. sjednici, održanoj 1. ožujka 2011.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Prima se na znanje Izvješće o radu Opće županijske bolnice Pakrac u 2010.godini.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-05/11-01/01
URBROJ: 2162-04/1-11-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 1. ožujka 2011.g.

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Doma zdravlja Požeško-slavonske županije

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 11. sjednici, održanoj 1. ožujka 2011.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Prima se na znanje Izvješće o radu Doma zdravlja Požeško-slavonske županije u 2010.godini.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-05/11-01/01
URBROJ: 2162-04/1-11-03

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 1. ožujka 2011.g.

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2010. g.

IZVJEŠĆE

Gospodarenje otpadom na području Grada Pakraca u 2010. godini provođeno je sukladno Planu gospodarenja otpadom Grada Pakraca («Službeni glasnik Grada Pakraca» br 5/08) a kroz slijedeće aktivnosti:

KOMUNALNI OTPAD:
Na području Grada Pakraca u 2010. godini Komunalac d.o.o. provodio je slijedeće aktivnosti iz Plana gospodarenja otpadom a vezano za sustav organiziranog sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada :
1. Deponiranje komunalnog otpada
Deponiranje komunalnog otpada grada Pakraca vršeno je na lokaciji „Crkvište“ na Krndiji , na legalnoj sanitarnoj deponiji, za koju je izdana uporabna dozvola 10. 10. 1988. g.. Odlagalištem upravlja tvrtka „Komunalac“ d.o.o. u suvlasništvu gradova Pakrac i Lipik. Odlagalište „Crkvište“ ne udovoljava novijim propisima te je pokrenut postupak za njegovu sanaciju. Izrađena je studija utjecaja na okoliš i ishođena je lokacijska dozvola a u tijeku je postupak ishođenja građevinske dozvole. Realizacijom predmetnog projekta a u sukladno s postojećom Zakonskom regulativom izvršiti će se radovi na sanaciji odlagališta i ostvariti uvjeti za daljnje korištenje tog odlagališta komunalnog otpada površine 3,45 ha i kapaciteta prihvata novog otpada od 17 000 m3.
Ukupna vrijednost projekta do zatvaranja deponije je cca. 17.000.000,00 kuna, a financiranje se očekuje sukladno Ugovoru sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u omjeru 70% Fond 15 % Grad Pakrac i 15% Grad Lipik. Od toga vrijednost projektne dokumentacije je 247.000,00 kn + PDV.

2. Sakupljanje komunalnog otpada:
Na području Grada Pakraca (grad i naselja) nalazi se 15 lokacija na kojima se nalaze kontejneri za staklo, papir i PET ambalažu te jedan kontejner za stare baterije.
„Komunalac“ d.o.o. ima ugovor sa tvrtkama koje su praznile kontejnere i zbrinjavale otpad i to:
– papir i PET otpad : „unijapapir“ d.d. Zagreb
– staklo: Unija Nova d.o.o. Zagreb
– elektronički otpad: Flora VTC d.o.o. Virovitica

DIVLJE DEPONIJE
Tijekom 2010. godine Upravni odjel za graditeljstvo i komunalne djelatnosti je provodio aktivnosti na sanaciji divljih deponija sukladno proračunski mogućnostima – sanirana je deponija u ulici Mate Lovraka, te je u više navrata izvršeno uklanjanje otpada uz nerazvrstane ceste u nadležnosti Grada Pakraca angažiranjem djelatnika Vlastitog pogona .

GRAĐEVINSKI OTPAD
Građevinski otpad odlagan je na dogovorenom odlagalištu otpada na lokaciji tvornice „Papuk“ u napuštenom vodotoku.
Za saniranje divljih deponija i sanaciju odlagališta građevinskog otpada u 2010. godini utrošeno je 20.000,00 kuna.

OTPADNA VOZILA
Na području Grada Pakraca „Metalko“d.o.o. iz Pakraca sakupljao je i odvozio stara i napuštena vozila za „Cios“ iz Zagreba.

GLOMAZNI OTPAD
Sakupljanje glomaznog otpada kamionima na za to određenim mjestima na javnim površinama izvršeno je u organizaciji „Komunalca“ d.o.o. iz Pakraca dva puta (proljeće i jesen 2010.g.).

GRADONAČELNIK:
mr.sc. Davor Huška, dipl.oec., v.r.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 11. sjednici, održanoj 1. ožujka 2011.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu gradonačelnika Grada Pakraca za razdoblje lipanj-prosinac 2010. godine u dostavljenom tekstu.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 022-05/11-01/02
URBROJ: 2162-04/1-10-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 1. ožujka 2011.g.