Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Pakraca

Na temelju članka 3. stavka 1. i 13., članka 4. stavka 1. i članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09) te članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09.) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 11. sjednici, održanoj dana 01. ožujka 2011. godine, donosi

ODLUKU
o obavljanju komunalnih djelatnosti
putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova
na području Grada Pakraca

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se komunalne djelatnosti koje se obavljaju putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Pakraca, određuje se način obavljanja tih komunalnih djelatnosti, te način financiranja.

Članak 2.

Komunalne djelatnosti u smislu ove Odluke su:
– održavanje nerazvrstanih cesta,
– održavanje javne rasvjete.

Članak 3.

Pod „održavanjem nerazvrstanih cesta“ podrazumijeva se održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane ceste u smislu posebnih propisa, te gospodarenje zemljištem uz nerazvrstane ceste.
Održavanje nerazvrstanih cesta vrši se u skladu sa odredbama Odluke o nerazvrstanim cestama („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09).

Članak 4.

Pod pojmom „javna rasvjeta“ razumijeva se upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, uključivo podmirenje troškova električne energije za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta.
Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se tekuće održavanje postojeće javne rasvjete, te pojačano održavanje, odnosno rekonstrukcija i proširenje postojeće javne rasvjete na dionicama na kojima se izvode radovi uzdužnih raskopa radi polaganja druge infrastrukture, prespajanje postojećih elemenata sa ciljem uštede na troškovima održavanja, a sve u skladu s godišnjim Programom održavanja komunalne infrastrukture koji donosi Gradsko vijeće.

Minimalni standard održavanja propisuje obavezno održavanje rasvjetnih tijela u centrima naselja, na križanju dviju ili više ulica u naselju ili koje povezuju naselja, u blizini važnih objekata za Grad kao što su ustanove predškolskog i školskog karaktera, zdravstva, protupožarne zaštite, međugradskog prometa, lokalne, županijske i državne uprave.

Članak 5.

Djelatnosti iz članka 3. i 4. ove Odluke obavljaju se temeljem Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova.

Članak 6.

Postupak odabira izvođača (dobavljača) za obavljanje poslova iz članka 2. ove Odluke provodi se putem javnog natječaja.
Odluku o početku postupka i objavi javnog natječaja donosi Gradonačelnik.
Tekst javnog natječaja objavit će se u tisku, oglasnoj ploči Grada Pakraca i službenoj web stranici Grada Pakraca.

Članak 7.

Postupak javnog natječaja provodi Povjerenstvo koje imenuje Gradonačelnik.
Povjerenstvo se sastoji od predsjednika, dva člana i njihovih zamjenika.

Članak 8.

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za ugovorno obavljanje komunalne djelatnosti donosi Gradsko vijeće, na prijedlog Gradonačelnika, a nakon provedenog javnog natječaja.

Članak 9.

Natječaj obavezno sadrži:
• naznaku djelatnosti za koju se sklapa ugovor;
• vrijeme na koje se sklapa ugovor;
• vrstu i opseg poslova;
• način određivanja cijene za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja;
• potrebno jamstvo izvršitelja za ispunjenje ugovora;
• način, mjesto i rok za podnošenje ponuda;
• rok važenja ponude;
• isprave koje su potrebne kao prilog ponudi;
• mjesto i vrijeme održavanja sjednice Povjerenstva za provedbu natječaja;
• uvjete za odabir najpovoljnije ponude.

Članak 10.

Odluka iz članka 8. ove Odluke obvezno sadrži:
– djelatnost koja je predmet Odluke,
– rok ugovornog obavljanja djelatnosti koji ne može biti dulji od 4 (četiri) godine,
– vrstu i opseg i dinamiku poslova,
– način određivanja cijene za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja,
– jamstva i/ili odgovarajuće instrumente osiguranja ponuditelja,
– način prestanka ugovorne obveze,
– ugovorne kazne.
Grad Pakrac, odnosno Gradsko vijeće Grada Pakraca, zadržava pravo ne odabira niti jednog ponuditelja.
Protiv Odluke iz članka 8. ove Odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 11.

Na temelju Odluke iz članka 8. Gradonačelnik sklapa Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti.

Članak 12.

Nadzor nad provođenjem poslova iz ove Odluke provodi Gradonačelnik.

Članak 13.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o obavljanju poslova održavanja nerazvrstanih cesta na temelju pisanog ugovora u Gradu Pakracu („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 10/07) i Odluka o obavljanju poslova zimske službe i održavanja javne rasvjete na temelju pisanog ugovora u Gradu Pakracu ( „Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 9/03).

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom glasniku Grada Pakraca «.

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-02/11-01/6
URBROJ: 2162-07/01-11-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

Pakrac, 01. ožujka 2011. godine