Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Na temelju članka 23. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04- Uredba o dopuni zakona o komunalnom gospodarstvu, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 36. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik Grada Pakraca», broj 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 11. sjednici održanoj dana 01. ožujak 2011. godine donosi,

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Članak 1.
U Odluci o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/09) članak 2. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Komunalna naknada plaća se za nekretnine (stambeni prostor, poslovni prostor, garažni prostor, građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti ) koje se nalaze unutar građevinskog područja naselja kao i za stambeni i poslovni prostor izvan građevinskog područja naselja ako su ispunjeni uvjeti propisani Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

Članak 2.
Članak 4. mijenja se i glasi:
Komunalna naknada naplaćuje se na cijelom području Grada Pakraca pod uvjetima navedenim u čl. 2 stavku 1. ove Odluke.
Članak 3.
U članku 5. stavku 4 . riječi „ (javna rasvjeta)“ brišu se.
Stranica 29 Službeni glasnik Grada Pakraca Broj 1/11

Članak 4.
U članku 5. stavku 5. podstavak 3. briše se tekst iza riječi Brigade i dodaje se:
„ Sva ostala naselja i nekretnine koje nisu obuhvaćena prethodnim stavcima ovog Članka.

Članak 5.
U članku 6. dodaje se novi stavak:
Obaveza plaćanja komunalne naknade za stambene građevine započinje odnosno prestaje danom priključenja odnosno isključenja na objekte za opskrbu električnom energijom.

Članak6.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-03/11-01/02
URBROJ: 2162-07/01-11-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
Pakrac, 01.03.2011. godine