Odluka o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u Pakracu, Bolnička br. 1.

Na temelju odredbi članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ br.91/96 i dalje) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 11. sjednici održanoj dana 01. ožujka 2011. godine, donijelo je

O D L U K U
o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u Pakracu,
Bolnička br. 1.

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i postupak natječaja za zakup poslovnog prostora u zgradi u Pakracu, Bolnička br. 1, izgrađenoj na k.č.br. 484, k.o. Pakrac.

Članak 2.
Poslovni prostor koji je predmet ove Odluke nalazi se u prizemlju navedene zgrade (ulaz lijevo), ukupne površine 124 m2 a sastoji se od : četiri (4) uredske prostorije, hodnika, sanitarnog čvora i ostave.

Članak 3.
U poslovnom prostoru iz članka 2. ove Odluke može se obavljati djelatnost pružanja zdravstvenih, odvjetničkih i sličnih usluga.
Članak 4.
Poslovni prostor iz članka 2. ove Odluke daje se u zakup putem javnog natječaja, prikupljanjem pisanih ponuda.
Postupak i uvjeti natječaja objavljuju se u tisku.

Članak 5.
Ponude se dostavljaju u roku od 15 dana od dana objave natječaja.

Članak 6.
Pravo sudjelovanja u natječaju imaju pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, registrirane za obavljanje djelatnosti iz članka 3. ove Odluke.

Članak 7.
Zakup poslovnog prostora iz članka 2. ove Odluke ostvaruje se na neodređeno vremensko razdoblje.

Članak 8.
Početna zakupnina određuje se u iznosu od 20,00 kuna/m2.
Zakupnina se plaća mjesečno unaprijed, najkasnije do 10. dana u mjesecu za tekući mjesec.

Članak 9.
Zakup se zasniva ugovorom o zakupu u pisanom obliku i to kao ovršna isprva u smislu odredbi Zakona o javnom bilježništvu, na trošak zakupnika.
Članak 10.
Ako sudjeluju u natječaju i udovolje uvjetima iz najpovoljnije ponude, osobe iz članka 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji imaju prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora.
Osobe iz prethodnog stavka ovog članka mogu ostvariti pravo prvenstva samo ako na natječaju sudjeluju isključivo kao fizičke osobe (obrtnik ili trgovac pojedinac) i ako nisu korisnik mirovine ostvarene po navedenom zakonu, te ako se pozovu na pravo prvenstva i prilože dokaze o tome.

Članak 11.
Osim zakupnine zakupnik plaća sve režijske troškove koji nastaju korištenjem predmeta zakupa (struja, voda, plin, komunalna naknada i drugo), sve troškove tekućeg održavanja (čišćenje, ličilački radovi, sitniji popravci na instalacijama i sl.) kao i druge pristojbe i doprinose koji terete predmetnu nekretninu za vrijeme zakupa.
Članak 12.
Zakupnik nema pravo predmet zakupa dati u podzakup bez suglasnosti zakupodavca.

Članak 13.
Tekst natječaja mora sadržavati slijedeće:
1. predmet zakupa,
2. namjenu poslovnog prostora,
3. vrijeme na koje se poslovni prostor daje u zakup,
4. vrijeme i mjesto otvaranja pisanih ponuda,
5. rok do kojeg se može i na koju adresu podnijeti pisana ponuda za učešće u natječaju,
6. vrijeme u kojem se može razgledati poslovni prostor,
7. odredba da u javnom natječaju ne može sudjelovati natjecatelj koji prema Gradu Pakracu ima dospjelih, a neizvršenih obveza.

Članak 14.
Najpovoljniji ponuditelj dužen je u roku od 10 dana od dana dostave obavijesti o izboru sklopiti ugovor o zakupu i preuzeti poslovni prostor, u suprotnom smatra se da je isti odustao od sklapanja ugovora o zakupu.

Članak 15.
Ponuda na natječaj mora biti u pisanom obliku i sadržavati:
– naziv/ime ponuditelja, sjedište (adresa stanovanja),
– OIB,
– kratak opis dosadašnje poslovanja te poslovni plan,
– namjenu prostora, sukladno članku 3. ove Odluke,
– iznos zakupnine, ne niže od početne cijene.

Dokazi o sposobnosti ponuditelja – prilozi uz ponudu:
Trgovačko društvo:
– presliku rješenja o upisu u sudski registar, ne stariji od 30 dana,
– BON 1, ne stariji od 30 dana,
– presliku bilance i račun dobiti i gubitka za posljednje izvještajno razdoblje.

Obrtnik:
– presliku rješenja o upisu u obrtni registar,
– presliku prijave poreza na dohodak za posljednje razdoblje,
– dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 10. ove Odluke,

Svi:
– potvrda Porezne uprave o podmirenim obvezama poreza i doprinosa, ne starija od 30 dana,
– dokaz o tehničkoj i kadrovskoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti iz članka 3. ove
Odluke (Izjava sa popisom opreme i radnika).

Članak 16.
Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja sadrži i viši iznos zakupnine.

Članak 17.
O predaji poslovnog prostora zakupniku sačiniti će se posebni zapisnik u koji će se unijeti podaci o stanju poslovnog prostora. Zapisnik potpisuju ovlašteni predstavnici ugovornih strana.

Članak 18.
Obveza plaćanja zakupnine teče od dana preuzimanja poslovnog prostora od strane zakupnika.

Članak 19.
Na sklapanje, izvršavanje i prestanak ugovora o zakupu poslovnog prostora primjenjuju se odredbe Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora kao i odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Članak 20.
Za provedbu javnog natječaja po ovoj Odluci zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti.
Postupak otvaranja ponuda provodi povjerenstvo koje se sastoji od tri službenika gradske uprave, imenovane od strane pročelnika upravnog tijela iz prethodnog stavka ovog članka.

Članak 21.
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi gradonačelnik na prijedlog povjerenstva iz članka 20. ove Odluke.

Članak 22.
Grad Pakrac zadržava pravo da, bez dodatnih obrazloženja, ne prihvati niti jednu od prispjelih ponuda, te da ne snosi odgovornost prema ponuditeljima u svezi njihovih troškova prilikom prijave na natječaj.

Članak 23.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grda Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA:372-03/11-01/01, URBROJ: 2162-06/01-11-1

Predsjednik:Zoran Krejči, v.r.
Pakrac, 01. ožujka 2011.