Rješenje o razrješenju i imenovanju član(a)ice Školskog odbora Osnovne glazbene škole Pakrac

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08), članka 119. stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školstvu (“Narodne novine” br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10), članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09) i članka 11. stavak 1. Odluke o osnivanju javne ustanove Osnovne glazbene škole Pakrac (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/02), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 11. sjednici održanoj dana 1. ožujka 2011. godine donijelo je

R J E Š E NJ E
o razrješenju i imenovanju član(a)ice Školskog odbora
Osnovne glazbene škole Pakrac

I
Draško Baumgarten, prof. razrješuje se dužnosti člana Školskog odbora Osnovne glazbene škole Pakrac.
II
Veronika Špiranac, prof. imenuje se za članicu Školskog odbora Osnovne glazbene škole Pakrac.

III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u Službenom glasniku Grada Pakraca.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 602-02/11-01/01
URBROJ: 2162-01/01-11-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 1. ožujka 2011.g.