Odluka o autotaksi prijevozu na području Grada Pakraca

Na temelju članka 46. stavka 1. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (Narodne novine br. 178/04.,48/05., 116/06., 63/08., 124/09., 91/10. i 112/10.), te članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca, broj: 04/09.) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 11. sjednici, održanoj dana 01.03. 2011. godine, d o n o s i

ODLUKU
o autotaksi prijevozu na području Grada Pakraca

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuju se uvjeti, organizacija i način obavljanja autotaksi prijevoza na području Grada Pakraca, uvjeti vezani za autotaksi vozila, autotaksi stajališta i cijene autotaksi usluga.

Članak 2.

Autotaksi prijevoz na području i s područja Grada Pakraca obavlja se na temelju Dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza ( u daljem tekstu: Dozvola)
Autotaksi prijevoz mogu obavljati pravne ili fizičke osobe koje su registrirane za djelatnost autotaksi prijevoza (u daljem tekstu: autotaksi prijevoznik) te ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu (u daljem tekstu:Zakon) i ovom Odlukom.

Članak 3.

Autotaksi prijevoz obavlja se po dogovoru između korisnika usluge i autotaksi prijevoznika, uz unaprijed utvrđen cjenik usluga i uvjete koji su određeni ovom odlukom.

Članak 4.

Autotaksi prijevoz obavlja se na temelju važeće Dozvole koju izdaje nadležno upravno tijelo Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti ).

II. DOZVOLA

Članak 5.

Dozvola je odobrenje kojim se autotaksi prijevozniku povjerava obavljanje autotaksi prijevoza osoba na području i s područja Grada Pakraca.
Prvenstveno pravo na izdavanje Dozvole ima prijevoznik sa sjedištem / prebivalištem na području Grada Pakraca.
Zamolbe prijevoznika za izdavanje Dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Pakraca sa sjedištem/prebivalištem izvan Grada Pakraca, razmatrat će se ako nitko s područja Grada Pakraca ne iskaže interes za pružanje usluge autotaksi prijevoza i/ili ne ispunjava uvjete propisane Zakonom i ovom Odlukom.
Iznimno odredbe stavka 2. ovog članka autotaksi prijevoznik sa sjedištem/prebivalištem izvan područja Grada Pakraca Dozvolu za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Pakraca može dobiti ako mu je područje Grada Pakraca krajnje odredište za pružanje usluge.

Članak 6.

Broj dozvola za područje Grada Pakraca utvrđuje gradonačelnik Grada Pakraca svojim zaključkom.

Ukupan broj dozvola je 6, i to:
• 4 dozvola za osobne automobile s najmanje 5 sjedala i 4 vrata,
• 2 dozvole za vozila do najviše 8 sjedala.
Broj dozvola iz prethodnog stavka ne obuhvaća Dozvole izdane temeljem članka 5. stavka 4. ove Odluke.

Članak 7.

Dozvolu iz članka 4. ove odluke izdaje Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti na temelju javnog poziva za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za autotaksi prijevoz koji se objavljuje u lokalnom tisku i na gradskoj web stranici.
Javni poziv iz stavka 1. ovog članka sadrži:
• broj dozvola koji se izdaje,
• uvjete za obavljanje autotaksi prijevoza,
• vrijeme za koje se izdaje dozvola,
• iznos naknade za izdavanje dozvola,
• naznaku da je prijevoznik dužan u zahtjevu navesti broj dozvola čije izdavanje zahtjeva,
• rok za podnošenje zahtjeva,
• tijelo kojem se zahtjev podnosi,
• isprave kojima podnositelj zahtjeva dokazuje da ispunjava uvjete za obavljanje autotaksi prijevoza,
• druge obavijesti.
Ukoliko bude podnesen veći broj zahtjeva od broja dozvola koje se izdaju, prednost imaju pravni subjekti koji nemaju nepodmirene obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.
Ukoliko i nakon primjene kriterija iz prethodnog stavka broj podnesenih zahtjeva bude premašivao broj dozvola koje se izdaju, prednost imaju prijevoznici s dužim iskustvom u obavljanju autotaksi prijevoza.
Dozvola se izdaje na vrijeme od 5 godina.
Za izdavanje dozvole plaća se godišnja naknada Gradu Pakracu.
Dozvola nije prenosiva i može ju koristiti samo onaj autotaksi prijevoznik kojem je izdana.
Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti vodi upisnik izdanih dozvola.

Članak 8.

Dozvola sadrži: ime i prezime odnosno naziv autotaksi prijevoznika, prebivalište odnosno sjedište autotaksi prijevoznika, područje na kojem će se autotaksi prijevoz obavljati, vrijeme važenja dozvole, model i tip vozila kojim se obavlja autotaksi prijevoz te registarsku oznaku vozila.
U slučaju promjene podataka na temelju kojih je izdana dozvola, autotaksi prijevoznik dužan je u roku od 8 dana od dana promjene podataka obavijestiti Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djeatnosti.
Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti izdat će autotaksi prijevozniku novu dozvolu s rokom važenja koji mu je bio utvrđen dozvolom prije promjene podataka (zamjenska dozvola).
Oblik i sadržaj dozvole, minimalni iznos godišnje naknade za izdavanje dozvole te sadržaj i način vođenja upisnika izdanih dozvola utvrđuje gradonačelnik Grada Pakraca.

Članak 9.

Dozvola se izdaje najpovoljnijem ponuditelju, s time da jedan ponuditelj može dobiti najviše 2 dozvole.
Podnositelj zahtjeva dužan je uz pismeni zahtjev priložiti slijedeću dokumentaciju:
• licencu za obavljanje autotaksi prijevoza,
• uvjerenje o položenom ispitu iz članka 31. ove odluke,
• presliku prometne dozvole,
• cjenik usluga autotaksi prijevoza koji će se primjenjivati nakon izdavanja dozvole,
• potvrdu o testiranju taksimetra,
• dokaz o prebivalištu/sjedištu na području Grada Pakraca,
• dokaz da je vozilo registrirano za obavljanje autotaksi prijevoza.

Članak 10.

Nakon isteka vremena na koje je dozvola izdana, ista se može obnoviti na temelju zahtjeva imatelja dozvole.
Zahtjev za obnovu dozvole mora se podnijeti Upravnom odjelu za gospodarstvo i društvene djelatnosti 3 mjeseca prije isteka njezinog važenja.
Zahtjevu za obnovu dozvole mora se priložiti dokumentacija propisana člankom 9. ove odluke.

Članak 11.

Zahtjev za obnovu dozvole odbit će se u sljedećim slučajevima:
• ukoliko se autotaksi prijevoznik ne pridržava odredbi propisanih zakonom i ovom odlukom,
• ako iz neopravdanih razloga ne pruža usluge autotaksi prijevoza više od 30 dana.
Rješenje o odbijanju zahtjeva donosi Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti.

Članak 12.

Dozvola prestaje važiti prije isteka vremena na koje je izdana u slijedećim slučajevima:
• u slučaju prestanka važenja licence autotaksi prijevoznika,
• na vlastiti zahtjev autotaksi prijevoznika,
• smrću fizičke osobe ili prestankom pravne osobe,
• ako autotaksi prijevoznik prestane ispunjavati uvjete propisane ovom odlukom,
• ako autotaksi prijevoznik iz neopravdanih razloga ne pruža usluge autotaksi prijevoza duže od
mjesec dana,
• ako se autotaksi prijevoznik prilikom obavljanja autotaksi prijevoza ne pridržava odredbi zakona
i ove odluke,
• ako se utvrdi da je dozvola izdana na temelju neistinitih podataka.
Rješenje o prestanku važenja dozvole donosi Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti.
Na rješenje je moguće podnijeti žalbu gradonačelniku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja stranci.

Članak 13.

Autotaksi prijevoz može obavljati fizička osoba koja ima položen ispit o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim znamenitostima na području Grada Pakraca.
Autotaksi prijevoz može obavljati pravna osoba ako ima zaposlenog vozača koji ima položen ispit o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim znamenitostima na području Grada Pakraca.

Članak 14.

Autotaksi prijevoz ne može obavljati vozač koji je, pod utjecajem droge, alkohola ili opojnih sredstava, više od jednom prouzročio prometnu nesreću s posljedicama po život i zdravlje trećih osoba.
Na zahtjev Grada Pakraca Ministarstvo unutarnjih poslova dostavit će podatke iz stavka 1. ovog članka za korisnike dozvole, u skladu sa zakonskim odredbama.
O podacima iz stavaka 1. i 2. ovog članka Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti vodit će odgovarajuću evidenciju.

III. AUTOTAKSI VOZILA

Članak 15.

Autotaksi vozilo za obavljanje autotaksi prijevoza, osim propisanih zakonskih uvjeta, mora ispunjavati i sljedeće uvjete:
• da ima tvornički motor najmanje zapremnine 1100 cm3 i najmanje snage 40 kW,
• da ima najmanje 4 vrata,
• da ima najviše do 8 sjedala,
• da ima ugrađen klima uređaj,
• da ima ispravan protupožarni aparat,
• da ima ugrađen baždaren, ispravan i plombiran taksimetar,
• prtljažnik najmanje 300 l obujma
• da na krovu vozila ima propisanu “TAXI” oznaku.

Članak 16.

Na autotaksi vozilu može biti istaknuti propagandni oglas, oslikan na vozilu ili postavljen kao svjetleća reklama, na maksimalno 50% površine vozila, ako se oglasom ne zaklanja oznaka “TAXI” i ne ometa kretanje vozila.
IV. NAČIN OBAVLJANJA AUTOTAKSI PRIJEVOZA

Članak 17.

Autotaksi prijevoz osoba u javnom cestovnom prometu odvija se u skladu s ovom Odlukom i posebnim propisima vezanim uz sigurnost prometa na cestama.

Članak 18.

Autotaksi prijevoz obavlja se u vremenu od 00.00 do 24.00 sata.

Članak 19.

Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza, autotaksi prijevoznik, odnosno vozač, dužan je u vozilu imati:
• na prednjem staklu, s unutarnje desne strane vozila, istaknutu važeću dozvolu,
• licencu ili presliku licence,
• od Upravnog odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti ovjereni cjenik autotaksi usluge,
postavljen na putniku vidljivom mjestu u vozilu (na hrvatskom, njemačkom i engleskom jeziku),
• autotaksi vozač, dokument da je zaposlen kod imaoca dozvole,
• turistički vodič, plan Grada Pakraca ili navigacijski uređaj,
• blok, račun i pečat.

Članak 20.

Autotaksi prijevoznik, odnosno autotaksi vozač prima putnike na autotaksi stajalištu i to po njihovom odabiru prijevoznika.
Ako putnik naruči prijevoz telefonskim putem, prima se na vožnju na mjestu koje je odredio putnik.
Putnika se na njegov zahtjev može primiti na cesti tijekom vožnje, ako to dopuštaju prometni propisi.

Članak 21.

Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza, vozač mora biti uredno odjeven, uljudno se odnositi prema putnicima i ne smije pušiti, galamiti ili na drugi način ometati putnike u vozilu za vrijeme vožnje.
U autotaksi vozilu zabranjeno je pušenje.
Autotaksi vozilo mora biti uredno i čisto.

Članak 22.

Autotaksi prijevoznik dužan je pružiti uslugu svakoj osobi koja prijevoz naruči neposredno ili telefonom, bez obzira na duljinu vožnje, osim ako su naručitelj i njegova prtljaga toliko prljavi da bi mogli uprljati druge putnike i unutrašnjost vozila.
Autotaksi prijevoznik ne smije prevoziti djecu predškolske dobi, osim u pratnji odrasle osobe.

Članak 23.

Autotaksi prijevoznik dužan je primiti putnika sa svom njegovom prtljagom te prtljagu propisano smjestiti u spremište za prtljagu, prema raspoloživom prtljažnom prostoru.

Članak 24.

Odredište vožnje određuje putnik.
Vozač je dužan na početku vožnje uključiti taksimetar.
Autotaksi prijevoznik dužan je obaviti prijevoz najkraćim putem, odnosno putem koji mu odredi putnik, bez usputnog zaustavljanja.
Uz putnika vozač može primiti i njegove kućne ljubimce (male pse, mačke i pitome male životinje).
Putnik može odobriti prijevozniku da uz njega primi i druge putnike.
Kada se odjednom prevozi više putnika, usluga se naplaćuje naručiocu, ili dogovorom i drugim putnicima kao jedna vožnja.
Kada jedan od putnika napusti vozilo i plati prijevoz, nastavak vožnje smatra se novom vožnjom, pa se taksimetar ponovno uključuje.

Članak 25.

Autotaksi prijevoznik dužan je naručeni prijevoz dovršiti dolaskom na odredište te putniku izdati račun za obavljeni prijevoz.
Račun sadrži sljedeće podatke:
• naziv, sjedište, odnosno prebivalište autotaksi prijevoznika,
• ime i prezime vozača,
• evidencijski broj prijevoznika,
• registraciju vozila,
• datum i vrijeme vožnje,
• polazište i odredište,
• novčani iznos naknade s oznakom “plaćeno”,
• pečat autotaksi prijevoznika i potpis vozača.

Ako zbog kvara na vozilu ili nekog drugog razloga, prijevoz nije moguće dovršiti, autotaksi prijevoznik dužan je osigurati putniku drugo vozilo za prijevoz do odredišta.
Stvari nađene u vozilu vozač je dužan prijaviti najbližoj policijskoj postaji.

V. AUTOTAKSI STAJALIŠTE

Članak 26.

Autotaksi stajališta su mjesta na kojima autotaksi vozila stoje i primaju putnike.
Broj i lokaciju stajališta autotaksi vozila utvrđuje gradonačelnik Grada Pakraca.
Autotaksi prijevoznici mogu primati putnike i izvan uređenih autotaksi stajališta, kretanjem u vožnji, bez ugrožavanja sigurnosti prometa i putnika.
Ako se autotaksi prijevoz obavlja vozilom koje ima više od 5 sjedala, takvo vozilo može stajati samo na autotaksi stajalištu koje je za tu vrstu vozila posebno određeno.

Članak 27.

Autotaksi stajališta obilježavaju se odgovarajućim vertikalnim znakom i horizontalnim znakom na kolniku.
Na vertikalnom znaku upisuje se naziv stajališta, broj stajališnih mjesta, pozivni telefon autotaksi vozila, važeći izvod iz cjenika autotaksi usluga i radno vrijeme.

Članak 28.

Na autotaksi stajalištima ne smije stajati više vozila no što ima obilježenih mjesta za vozila.
Za uporabu autotaksi stajališta ne plaća se pristojba.

VI. CIJENA USLUGE AUTOTAKSI PRIJEVOZA

Članak 29.

Cijena autotaksi prijevoza utvrđuje se sukladno članku 46. stavku 6. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, a utvrđuje ju gradonačelnik Grada Pakkraca svojim zaključkom.
Cijena se određuje cjenikom i to:
• početak vožnje, uključujući vožnju do 3 kilometra (fiksna – startna cijena),
• cijena za 1 km za relaciju preko 3 km,
• cijena čekanja (do 10 min, do 20 min, do 30 min i 1 sat),
• cijena noćne vožnje od 22.00 do 05.00 sati,
• cijena vožnje nedjeljom i praznikom (blagdanom),
• cijena prijevoza prtljage po komadu.
Cijena usluga autotaksi prijevoza za relaciju dužu od 20 km te cijena usluge prijevoza kućnih ljubimaca, utvrđuje se slobodnom pogodbom prije početka prijevoza.

Članak 30.

U slučaju poskupljenja naftnih derivata za više od 10%, a na zahtjev imatelja dozvole, gradonačelnik svojim zaključkom može povećati cijenu usluge utvrđenu zaključkom.
U slučaju smanjenja cijene naftnih derivata za više od 10%, sukladno prethodnom stavku, gradonačelnik svojim zaključkom može utvrditi i nižu cijenu autotaksi vožnje.

VII. POLAGANJE ISPITA

Članak 31.

Vozač autotaksi vozila mora imati položen ispit o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim značajnim objektima i znamenitostima na području Grada Pakraca, te poznavanju dužnosti i prava autotaksi prijevoznika.
Program ispita i način provjere znanja propisat će Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti.
Ispit se polaže pred komisijom koju imenuje gradonačelnik.
Komisija ima tri člana, od kojih je jedan član predstavnik Grada Pakraca, jedan član predstavnik Turističke zajednice Grada Pakraca i jedan član predstavnik Muzeja Grada Pakraca.
Vozač autotaksi vozila obvezan je ispit iz stavka 1. ovog članka položiti u roku od 90 dana od dana izdavanja dozvole.
O položenom ispitu izdaje se uvjerenje.
U slučaju da vozač autotaksi vozila ne položi ispit iz stavka 1. ovog članka u roku utvrđenom u stavku 5. ovog članka, gubi Dozvolu.

VIII. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 32.

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 6.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:
1. obavlja autotaksi prijevoz bez Dozvole,
2. ne plati godišnju naknadu Gradu Pakracu,
3. ne uključi taksimetar,
4. ne izda važeći račun za vožnju,
5. prevozi bez pratnje djecu predškolske dobi.
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.
Novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka u vezi s obavljanjem njezina obrta.
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 33.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 4.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:
1. u određenom roku ne obavijesti Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti o promjeni podataka na temelju kojih je izdana dozvola,
2. ne obavlja autotaksi prijevoz u skladu s člankom 24. stavkom 3. ove odluke,
3. u slučaju kvara na vozilu ili drugog opravdanog razloga ne osigura putniku drugi autotaksi prijevoz,
4. za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza u vozilu nema sve što je propisano člankom 19. ove
odluke,
5. postupa suprotno članku 25. stavku 4. ove odluke.
Novčanom kaznom u iznosu od 800,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 3.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka u vezi s obavljanjem njezina obrta.
Novčanom kaznom u iznosu od 800,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 34.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.500,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:
1. vozilo nije uredno i čisto,
2. vozač postupa suprotno članku 21. stavku 1. ove odluke.
Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 700,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.
Novčanom kaznom u iznosu od 400,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka u vezi s obavljanjem njezina obrta.
Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 700,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 35.

Novčane kazne propisane ovom odlukom može naplaćivati komunalni redar na mjestu počinjenja prekršaja, bez prekršajnog naloga, uz izdavanje potvrde sukladno zakonu i ovoj odluci.
Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, izdat će mu se obvezni prekršajni nalog s uputom da novčanu kaznu mora platiti u roku od osam dana od dana uručenja, odnosno dostave prekršajnog naloga.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

Autotaksi prijevoznik koji ne počne obavljati djelatnost prema dobivenoj Dozvoli, a sukladno odredbama ove odluke, gubi pravo obavljanja autotaksi prijevoza na području Grada Pakraca.

Članak 37.

U roku od 3 mjeseca od stupanja na snagu ove odluke, gradonačelnik Grada Pakraca donijet će propis kojim će odrediti:
• lokaciju autotaksi stajališta,
• broj mjesta na autotaksi stajalištima,
• sadržaj “TAXI” oznake transparenta,
• sadržaj vertikalne i horizontalne signalizacije na autotaksi stajalištima,
• sadržaj i oblik iskaznice imatelja Dozvole i iskaznice zaposlenog vozača.

Članak 38.

Nadzor nad provedbom ove odluke, pored Inspekcije cestovnog prometa i Državnog inspektorata, provodi i komunalni redar Grada Pakraca.
U obavljanju nadzora nad provedbom ove odluke, komunalni redar ima sljedeće ovlasti:
• rješenjem narediti otklanjanje nedostataka u odnosu na propisani izgled i opremu vozila,
• pokrenuti prekršajni postupak,
• izdati obvezni prekršajni nalog,
• izreći novčanu kaznu.
Upravni odjel za gospodarstvo i društvene jelatnosti vodi evidenciju o počinjenim prekršajima i izrečenim novčanim kaznama autotaksi prijevoznika, odnosno vozača zaposlenog kod autotaksi prijevoznika.

Članak 39.

U roku od 30 dana od stupanja na snagu ove odluke Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti objavit će prvi javni poziv za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za autotaksi prijevoz.

Članak 40.

U roku od 30 dana od stupanja na snagu ove odluke Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti donijet će program ispita i način provjere znanja temeljem članka 31. ove Odluke.

Članak 41.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenom glasniku Grada Pakraca «.

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 340-01/11-01/03
URBROJ: 2162-07/01-11-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
Pakrac, 01. ožujak 2011. godine