Rješenje o imenovanju člana Gradskog stožera zaštite i spašavanja Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 9. stavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ br. 174/04 i dalje), članka 4. stavka 2. i 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“br. 40/08 i 44/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 11. sjednici održanoj dana 01. ožujka 2011. godine, donijelo je

R J E Š E N J E
o imenovanju člana Gradskog stožera zaštite i spašavanja Grada Pakraca

Članak 1.
Imenuje se ZVONIMIR MILER iz Pakraca, za člana Gradskog stožera zaštite i spašavanja Grada Pakraca, kao predstavnik Hrvatske gorske službe spašavanje, Stanica Požega.

Stranica 30 Službeni glasnik Grada Pakraca Broj 1/11

Članak 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 810-01/09-01/04
URBROJ: 2162-06/01-11-1

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
Pakrac, 01. ožujka 2011.