Odluka o dodjeli javnog priznanja Zlatna plaketa “Grb Grada Pakraca”

Na temelju odredbe članka 10. i 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09) i članka 17. stavak 1. u svezi sa člankom 7. i 8. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca””br. 1/98 i 3/03), a na prijedlog Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, Gradsko vijeća Pakraca na svojoj 11. sjednici održanoj dana 1. ožujka 2011. godine donijelo je

O D L U K U
o dodjeli javnog priznanja
Zlatna plaketa “Grb Grada Pakraca”

I
Zlatna plaketa “Grb Grada Pakraca” dodjeljuje se za izuzetna ostvarenja na svim područjima gospodarskog i društvenog života Grada slijedećim osobama:
– Tihani Kraljić iz Zagreba, za područje gospodarstva,
– Ministarstvu kulture RH, za područje kulture,
– Marijanu Prohaski iz Pakraca za područje fizičke kulture,
– Centru za podršku i razvoj civilnog društva „Delfin“ Pakrac, za područje drugih društvenih djelatnosti,
– Vojnom sanitetu 76. samostalnog bataljuna Pakrac, za područje obrane i sigurnosti,
– Veleposlanstvu Republike Poljske, za područje donatorstva,
– dr.sci. Siniši Šircu iz Zagreba, za područje graditeljstva, prostornog uređenja i zaštite okoliša.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 061-01/11-01/01
URBROJ: 2162-01/01-11-15

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 1. ožujka 2011.g.