Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama

Na temelju članka 3. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN, broj: 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09. i 79/09.), članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 33/01. 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.), te članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca, broj: 04/09.) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 11. sjednici, održanoj dana 01. ožujak 2011. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama

Članak 1.
U Odluci o nerazvrstanim cestama (»Službeni glasnik Grada Pakraca « br.4/09) u članku 5. iza stavka 2. dodaju se novi stavci koji glase:
Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima (u daljem tekstu : zimska služba), obuhvaća radove neophodne za održavanje prohodnosti nerazvrstanih cesta te sigurnosti odvijanja prometa.
Nerazvrstana cesta, u smislu ove Odluke, smatra se prohodnom kada je radovima na uklanjanju snijega omogućeno prometovanje vozila uz upotrebu zimske opreme.

Članak 2.
U članku 10. stavku 5. Odluke riječi „10 t „ brišu se i zamjenjuje riječima:
„ 6 t“.
U članku 10. Odluke iza stavka 5. dodaje se novi stavak koji glasi:
„Odredbe iz prethodnih stavaka ovog članka nisu obvezujuće se za gradnju i rekonstrukciju poljskih i ostalih putova za koje prema odredbama posebnih zakona nije potrebno ishoditi akt kojim se odobrava građenje, ako se izvode sukladno s odredbama tih zakona.

Članak 3.
U članku 26. stavku 2. podstavku 5. iza riječi „stanje“ briše se točka i dodaje:
– naplaćivati novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja,
– izreći novčanu kaznu,
– izdati obvezni prekršajni nalog sukladno Prekršajnom zakonu i
– predložiti pokretanje prekršajnog postupka.

Članak 4.
U članku 29. stavku 2. Odluke riječi „novčanom globom u iznosu od 1.000,00 kuna“ zamjenjuje se riječima „ novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kn“.
Stavka 2. mijenja se i glasi:
Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i fizička osoba-obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00kn.
Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00kn.

Članak 5.
Članak 30. Odluke mijenja se i glasi :
Za prekršaj iz čl. 29. stavaka 1. ove odluke, komunalni redar može na mjestu počinjenja prekršaja fizičkoj osobi naplatiti novčanu kaznu u iznosu do 1.000,00 kn uz izdavanje potvrde.
Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja izdat će mu se obavezni prekršajni nalog sukladno Prekršajnom zakonu s uputom da novčanu kaznu može platiti u roku od 8 dana od dana kada je počinio prekršaj.
U obaveznom prekršajnom nalogu počinitelju prekršaja će se uz novčanu kaznu izreći i troškovi utvrđivanja prekršaja i izdavanja obaveznog prekršajnog naloga u iznosu od 100,00 kuna.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenom glasniku Grada Pakraca «.

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-01/11-01/04
URBROJ: 2162-07/01-11-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
Pakrac, 01. ožujak 2011. godine