Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Grada Pakraca u 2010. godini

Na temelju odredbi članka 11. Zakona o otpadu („Narodne novine“, br. 178/04; 111/06; 60/08; 87/09), i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 11. sjednici održanoj dana 01.03. 2011. godine donijelo je

O D L U K U
o usvajanju Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom
na području Grada Pakraca u 2010. godini

Članak 1.
Usvaja se Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Grada Pakrac u 2010. godini.

Članak 2.
Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Grada Pakraca u 2010. godini. sastavni je dio ove odluke.
Članak 3.
Ova Odluka bit će objavljena u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA:351-01/11-01/01
UR.BROJ:2162-07/01-11-03

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
Pakrac, 01.03.2011.g.