Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića “Maslačak” Pakrac

Na temelju odredbe članka 37. stavak 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (“Narodne novine” br. 10/97 i 107/07) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” 4/09), a sukladno članku 68. stavak 3. Statuta Dječjeg vrtića “Maslačak” Pakrac (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 1/98), Gradsko vijeće Pakrac na svojoj 11. sjednici održanoj dana 1. ožujka 2011. godine donijelo je

R J E Š E NJ E
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića “Maslačak” Pakrac

I
Za ravnateljicu Dječjeg vrtića “Maslačak” Pakrac imenuje se Višnja Klobučar iz Pakraca, sa danom 17. ožujka 2011. godine.
II
Mandat imenovanoj ravnateljici iz točke l. ovog Rješenja traje 4 (četiri) godine i može biti ponovno imenovana na tu funkciju.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 601-01/11-01/01
URBROJ: 2162-01/01-11-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 1. ožujka 2011.g.