Odluka o usvajanju zaključne likvidacijske bilance i izvješća likvidatora

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01 i dalje) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca , na 11. sjednici održanoj dana 01. ožujka 2011. godine, donijelo je

O D L U K U
o usvajanju zaključne likvidacijske bilance i izvješća likvidatora

I.
Usvaja se:
– zaključna likvidacijska bilanca PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PAKRAC
„u likvidaciji“ sa stanjem da dan 31.01.2011. godine,
– zaključno izvješće likvidatora.

II.
Bilanca i izvješće iz točke I. prilažu se ovoj Odluci i čine njen sastavni dio.

III.
Razrješuje se Milan Nakić iz Pakraca, Strossmayerova br. 20 dužnosti likvidatora ustanove „Pučko otvoreno učilište Pakrac – u likvidaciji“ radi zaključenja postupka likvidacije navedene ustanove.

IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 612-01/10-01/11
URBROJ: 2162-06/01-11-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
Pakrac, 01. ožujka 2011.