Odluka o izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja Grada Pakraca

Na osnovu članka 78. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07 i 38/09) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 11. sjednici održanoj dana 01. ožujka 2011.godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni
Prostornog plana uređenja Grada Pakraca

Predmet odluke i polazne odredbe

Članak 1.
Ovom Odlukom započinje izrada Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 8/07), u daljnjem tekstu: Plan.

Članak 2.
Nositelj izrade Plana je Upravni odjel za graditeljstvo i komunalnu djelatnost (u daljnjem tekstu: Nositelj). Koordinator izrade Plana ispred Nositelja je pročelnica Marija Čar, ing.građ.

Pravna osnova za izradu Plana
Članak 3.
Pravna osnova za izradu i donošenje Plana je Zakon o prostornom uređenju i gradnji („N.N.“, br. 76/07 i 38/09), u daljnjem tekstu: Zakon, poglavito odredbe sadržane u člancima br. 26,73,74 i 100 istog.

Razlozi za izradu Plana

Članak 4.
Izradi plana pristupa se radi:
– usklađenje s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji,
– usklađivanja sa Prostornim planom Požeško-slavonske županije,
– korekcija infrastrukturnih sustava – korekcija koridora brze ceste E 661 i izmicanje cestovnog čvorišta u naselju Badljevina,
– unošenja korekcija granica građevinskog područja naselja,
– izgradnja i rekonstrukcija postojećih građevina za potrebe izgradnje malih hidroelektrana,
– izvođenje istražnih radova i eksploatacija geotermalnih izvora,
– korekcija uvjeta gradnje i uređenja prostora u građevinskom području naselja,
– postupanja s građevinskim otpadom.

Obuhvat plana

Članak 5.
Obuhvat Prostornog plana uređenja Grada Pakraca jednak je administrativnom teritoriju pripadajućem Gradu Pakrac, a u kojem se pojavljuju točkaste izmjene i dopune istog.

Ocjena stanja u obuhvatu Plana

Članak 6.
Koncepcija Prostornog plana uređenja Grada Pakraca od dana donošenja do danas nije mijenjana.

Ciljevi i programska polazišta Plana

Članak 7.
Ciljevi izrade Plana istovjetni su ciljevima Prostornog plana uređenja Grada Pakraca, a referirani na dokumente prostornog uređenja u nadležnosti države, plan šireg područja odnosno na razloge izrade utvrđenim u članku 4. ove Odluke.

Članka 8.
Polazište za izradu Plana je plan šireg područja (Prostorni plan uređenja Požeško-slavonske županije, «Požeško-slavonski službeni glasnik» br. 5/02) i Prostorni plan uređenja Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca br. 8/07).

Popis potrebnih stručnih podloga
Članak 9.
Za potrebe izrade Plana nije potrebno pribavljanje posebnih stručnih podloga.

Način pribavljanja stručnih rješenja

Članak 10.
Stručno rješenje pribavit će se od jednog stručnog izrađivača.

Vrste i način pribavljanja katastarskih planova i odgovarajućih posebnih geodetskih podloga

Članak 11.
Plan će se izraditi na postojećoj topografskoj karti u M 1:25000 i digitalnim katastarskim planovima prevedenih u mjerilo 1:5000.
Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima, koja daju zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Plana iz svog djelokruga, te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana.

Članak 12.
Na sudjelovanje u postupku izrade Plana pozvat će se tijela i osobe određene posebnim propisima, te drugi sudionici utvrđeni u popisu kako slijedi:
1. POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo, Ispostava Pakrac
2. URED DRŽAVNE UPRAVE U POŽEŠKO-SLAVONSKOJ ŽUPANIJI
Ispostava Pakrac
3. MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel u Požegi, M. Peića 3, 34000 Požega
4. HRVATSKE CESTE d.o.o., Središnji ured, Vončinina 3, Zagreb
5. HRVATSKE ŽELJEZNICE, Služba za planiranje i strategijski razvoj, Mihanovićeva 12,
Zagreb
6. HRT, ODAŠILJAČI I VEZE, Plansko tehnološki odjel, Prisavlje 3, Zagreb
7. HRVATSKE ŠUME, Uprava šuma Podružnica Bjelovar, J. Haulika 23a, Bjelovar
8. HRVATSKE ŠUME, Šumarija Lipik, M. Gupca 101, Lipik
9. HRVATSKE POŠTE, Središnja pošta Požega, Poštanski ured Lipik
10.HRVATSKA AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJE, Jurišičeva 13, Zagreb
11.HEP- d.d. ZAGREB, Distribucijsko područje elektra Križ, Pogon Lipik
12.HEP- d.d. ZAGREB, Distribucijsko područje elektra Križ, Trg sv. Križa 7, Križ
13.HRVATSKE VODE, Vodnogospodarska ispostava Ilova-Pakra
14.HRVATSKE VODE, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb
15.KOMUNALAC d.o.o., Pakrac, Križnog puta 18
16.GRAD PAKRAC, Trg bana Josipa Jelačića 18, Pakrac
17.GRAD KUTINA, Trg kralja Tomislava 12, Kutina
18.GRAD NOVSKA, Trg dr. Franje Tuđmana, Novska
19.OPĆINA OKUČANI, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Okučani
20.GRAD GAREŠNICA, Vladimira Nazora 22, Garešnica
21.OPĆINA DEŽANOVAC, Dežanovac 308A, Dežanovac
22.ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, M. Gupca 6, Požega
23.VIPnet d.o.o., Vrtni put 1, Zagreb
24.HEP – PRIJENOS, Sektor za izgradnju i investicije, Odjel za pripremu izgradnje i
izgradnju, Vukovarska 37, Zagreb
25.HT – Hrvatske Telekom, Sektor za dokumentaciju i telekomunikacijsku infrastrukturu,
Palmotićeva 82, 10 000 Zagreb
26.T- Mobile Hrvatska d.o.o., Ulica grada Vukovara 23, Zagreb
27.INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d. , Sektor za proizvodnju nafte i plina, Služba za
proizvodnu koordinaciju, Šubičeva 29, Zagreb
28.MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu prirode, Zagreb, Runjaninova 2
29.MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I
GRADITELJSTVA, Odjel inspekcijskog nadzora, Požega, Trg svetog Trojstva 20
30.MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Policijska uprava Požeško-slavonska,
Inspektorat za zaštitu od požara, Josipa Runjanina 1, Požega
31.Požeško-slavonska županija, Županijski zavod za prostorno uređenje, Županijska 7,
Požega
32.Mjesni odbori-svi

Rok za izradu Plana

Članak 13.
Za izradu Plana utvrđuju se rokovi kako slijedi:
– Po objavi Odluke o izradi Plana, u roku 8 dana pripremit će se dokumentacija koju Nositelj izrade upućuje tijelima i osobama iz članka 12. ove Odluke, a u skladu s čl.79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, uz poziv za dostavu zahtjeva (podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata) u roku 30 dana.
– Prva prethodna rasprava održat će se najduže 70 dana od objave ove Odluke.
– Izvješće o prethodnoj raspravi i nacrt prijedloga Plana dostavit će se Gradonačelniku 45 dana od završetka prethodne rasprave radi utvrđivanja prijedloga Plana za javnu raspravu.
– Javna rasprava će trajati 15 dana.
– Rok za dostavu pisanih očitovanja, mišljenja, prijedloga i primjedbi na prijedlog ovoga Plana je 20 dana od početka javne rasprave.
– Izvješće o javnoj raspravi izradit će odgovorni voditelj s Nositeljem izrade Plana, u roku od 15 dana od završetka javne rasprave.
– Nositelj izrade će u roku od 15 dana od pripreme Izvješća o javnoj raspravi izraditi nacrt konačnog prijedloga Plana u skladu s prihvaćenim očitovanjima, mišljenima, primjedbama i prijedlozima u izvješću o javnoj raspravi.
– Nacrt konačnog prijedloga bit će dostavljen tijelima i osobama iz čl.12. ove Odluke a koje su određene posebnim propisima radi davanja mišljenja o poštivanju zahtjeva iz čl.79. Zakona odnosno očitovanja iz čl.90. Zakona te o usklađenosti rješenja sa zahtjevima posebnih propisa i drugih dokumenata iz njihova djelokruga. Rok za davanje mišljenja je 30 dana.
– Nacrt konačnog prijedloga Plana, izvješće o javnoj raspravi i mišljenja iz čl.94. Zakona uputit će se Gradonačelniku najkasnije u roku 15 dana od pribavljanja navedenih mišljenja , radi razmatranja utvrđivanja konačnog prijedloga Plana.
– Nositelj izrade donijet će Plan najkasnije tri mjeseca od završetka javne rasprave.
– Plan donosi Gradsko vijeće Grada Pakraca.

Odluka o donošenju Plana objavit će se u Službenom glasniku Grada Pakraca.

Zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru tijekom izrade i donošenja Plana

Članak 14.
Ovom se Odlukom tijekom izrade Plana ne utvrđuje zabrana izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru.

Izvori financiranja izrade Plana

Članak 15.
Izrada Plana financirat će se iz Proračuna Grada Pakraca.

Završne odredbe
Članak 16.
Ova odluka stupa danom objave u Službenom glasniku Grada Pakraca.

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 350-01/11-01/02
URBROJ: 2162-07/01-11-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
Pakrac, 01. ožujak 2011. godine