>

Blogs

Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća za 2014. g. te plana rada za 2015. g. Gradske knjižnice Pakrac

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 10. sjednici, održanoj 11. ožujka 2015.g. donijelo slijedeći ZAKLJUČAK 1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće […]

Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 10. sjednici, održanoj 11. ožujka 2015.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A […]

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Osnovne glazbene škole Pakrac

Temeljem odredbe članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 4/09, 1/13, 6/13), članka 98. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14) i članka 13. Odluke o osnivanju javne ustanove Osnovne glazbene škole Pakrac (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. […]

Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića “Maslačak” Pakrac

Na temelju odredbe članka 37. stavak 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” br. 10/97, 107/07, 94/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 4/09, 1/13, 6/13), a sukladno članku 53. stavak 3. Statuta Dječjeg vrtića“Maslačak”Pakrac (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 1/14), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 10. sjednici održanoj dana 11. ožujka […]

Zaključak o prihvaćanju izvješća o elementarnoj nepogodi u svibnju 2014. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 10. sjednici, održanoj 11. ožujka 2015. g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č […]

Odluka o načinu obavljanja prijevoza pokojnika putem koncesije na području Grada Pakraca

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 6/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 10. sjednici održanoj dana 11. ožujka 2015. […]

Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na području Grada Pakraca

Na temelju članka 28. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“, broj 4/09, 1/13, 6/13) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 10. sjednici održanoj dana 11.03. 2015. godine, donosi O D L U K U o Izmjeni i dopuni Odluke o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, […]

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09,79/09153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca, broj: 04/09, 1/13.), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 10. sjednici održanoj dana 11.03. 2015. godine […]

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09,79/09153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca, broj: 04/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 10. sjednici održanoj dana 11.03. 2015. godine donosi, […]

Odluka o izradi usklađenja prostornog plana uređenja Grada Pakraca s Zakonom o prostornom uređenj

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” br. 153/13 – u daljem tekstu: Zakon) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“, broj 4/09, 1/13, 6/13) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 10. sjednici održanoj 11. ožujka 2015. godine, donosi ODLUKU O IZRADI USKLAĐENJA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA PAKRACAS ZAKONOM O PROSTORNOM UREĐENJU I. OPĆE ODREDBE Članak […]

Zaključak o prihvačanju izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 10. sjednici, održanoj 11. ožujka 2015. g. donijelo je slijedeći Z A K L J U Č A K 1. […]

Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 10. sjednici, održanoj 11. ožujka 2015. g. donijelo je slijedeći Z A K L J U Č A K Usvaja […]

Odluka o dodjeli javnog priznanja Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“

Temeljem odredbi članaka 10., 11. i 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 4/09, 1/13, 6/13) i članka 17. st. 1. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 1/98, 3/03), na prijedlog Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 10. sjednici, održanoj 11. ožujka 2015.g. donijelo ODLUKU o dodjeli […]

Odluka o dodjeli javnog priznanja „Pečat Grada Pakraca“

Temeljem odredbi članaka 10., 11. i 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 4/09, 1/13, 6/13) i članka 17. st. 1. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 1/98, 3/03), na prijedlog Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 10. sjednici, održanoj 11. ožujka 2015.g. donijelo ODLUKU o dodjeli […]

Rješenje o izabranim članovima i zamjenicima članova Savjeta mladih Grada Pakraca

Temeljem članka 2. st. 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 41/14), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13) i članka 11. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 6/14), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 10. sjednici održanoj dana 11. ožujka 2015. godine donosi R J […]

Zaključak o prihvaćanju izvješća o gospodarenju otpadom za 2014. tvrtke Komunalac d.o.o. Pakrac

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 10. sjednici održanoj 11. ožujka 2015. g. donijelo slijedeći ZAKLJUČAK 1. Usvaja se izvješće tvrtke „Komunalac d.o.o. […]

Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća za 2014. g. te plana rada za 2015. g. Muzeja Grada Pakraca

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 10. sjednici, održanoj 11. ožujka 2015. g. donijelo slijedeći ZAKLJUČAK 1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko […]