Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 10. sjednici, održanoj 11. ožujka 2015. g. donijelo je slijedeći
Z A K L J U Č A K
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini.

Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio te neće biti posebno objavljivano.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 11. ožujka 2015. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 364-01/15-01/07
URBROJ: 2162-06/01-15-02