Odluka o izradi usklađenja prostornog plana uređenja Grada Pakraca s Zakonom o prostornom uređenj

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” br. 153/13 – u daljem tekstu: Zakon) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“, broj 4/09, 1/13, 6/13) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 10. sjednici održanoj 11. ožujka 2015. godine, donosi

ODLUKU
O IZRADI USKLAĐENJA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA PAKRACAS ZAKONOM O PROSTORNOM UREĐENJU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi usklađenja Prostornog plana uređenja Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca „ br. 8/2007 i 2/2012 ) – u daljnjem tekstu: Odluka.

II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PROSTORNOG PLANA

Članak 2.

Izrada i donošenje usklađenje Prostornog plana uređenja Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca „ br. 8/2007 i 2/2012 – u daljnjem tekstu: Prostorni plan) temelji se na odredbama Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine” br. 153/13).

III. RAZLOZI DONOŠENJA PLANA

Članak 3.

Donošenjem novog Zakona o prostornom uređenju pokazala se potreba za usklađenjem Prostornog plana uređenja Grada Pakraca s istim, a posebno u smislu određivanja neuređenih dijelova građevinskih područja i izgrađenih dijelova tih područja planiranih za urbanu preobrazbu te promjene statusa dosadašnjih planiranih detaljnih planova uređenja u urbanističke planove uređenja, obzirom da u navedenom zakonu kategorija detaljnih planova uređenja više ne postoji, već njegovu ulogu preuzimaju urbanistički planovi uređenja.

IV. OBUHVAT PROSTORNOG PLANA

Članak 4.

Obuhvat usklađenja Plana su postojeća građevinska područja određena važećim Prostornim planom.

V. SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU PROSTORNOG PLANA

Članak 5.

Važeći Prostorni plan uređenja Grada Pakraca izrađen je i donesen temeljem do sad važećih zakona koji definiraju područje prostornog uređenja, a u kontekstu građevinskog zemljišta kao postojeće/izgrađeno i planirano/neizgrađeno. Donošenjem novog Zakona za sva građevinska područja koja su određena kao planirana/neizgrađena, a za koje nije donesen urbanistički plan uređenja ili druga vrsta provedbenog dokumenta prostornog uređenja koji su bili propisani dosadašnjim zakonima onemogućen je postupak izdavanja lokacijske i građevinske dozvole izuzev zamjenskih građevina.
Također temeljem do sad važećih zakona postojala je kategorija detaljnih planova uređenja koja u novom Zakonu više ne postoji, a njegovu ulogu su preuzeli urbanistički planovi uređenja.
Kako ove dopuna Prostornog plana predstavljaju usklađenje sa Zakonom, ne provodi se javna rasprava.

VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PROSTORNOG PLANA

Članak 6.

Ciljevi i programska polazišta plana proizašla iz članka 3. i 5.Odluke, su omogućavanje ishođenja dozvola i akata gradnje na građevinskom zemljištu određenom kao neizgrađeno, ali koje je u naravi i uređeno građevinsko zemljište, te izradu i donošenje Zakonom propisanih urbanističkih planova uređenja umjesto do sada planiranih detaljnih planova uređenja.

VII. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA STUDIJA I DRUGIH DOKUMENTA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU PROSTORNIH PLANOVA

Članak 7.

Za izradu Prostornog plana koristit će se postojeći važeći Prostorni plan.

VIII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA PROSTORNOG PLANA

Članak 8.

Usklađenje Prostornog plana izradit će Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije.

IX. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA, TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 9.

Kako se isključivo radi o usklađenju Prostornog plana sa Zakonom nema potrebe za sudjelovanje javnopravnih tijela.

X. PLANIRANI ROK ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PLANA

Članak 10.

Utvrđuju se rokovi trajanja postupka izrade i donošenja usklađenja Prostornog plana po fazama, kako slijedi:

  • Izrada Nacrta prijedloga Plana: 30 dana od dostave Odluke
  • Izrada Konačnog prijedloga Plana: 8 dana od Zaključka gradonačelnika Grada Pakraca o utvrđivanju konačnog prijedloga plana na temelju nacrta.

Temeljem Zakona, čanak 94. stavak 3. za usklađenje Prostornog plana s navedenim Zakonom ne provodi se postupak javne rasprave.
Temeljem Zakona, članak 107. stavak 4. za usklađenje Prostornog plana s navedenim Zakonom ne ishodi se mišljenje Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije jer je isti izrađivač Plana.

XI. IZVORI FINANCIRANJA PLANA

Članak 11.

Izrada Prostornog plana financira se iz sredstava Proračuna Grada Pakraca.
XII. ODLUKA O DRUGIM PITANJIMA ZNAČAJNIM ZA IZRADU NACRTA PROSTORNOG PLANA

Članak 12.

Unutar obuhvata Prostornog plana za vrijeme trajanja usklađenja nema zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru,odnosno građenje.

XIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Provođenje ove Odluke povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Pakraca , Odsjeku za graditeljstvo i komunalne djelatnosti – nositelju izrade plana.
Nositelj izrade Plana ovu Odluku dostavlja:
– Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj,
– Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja – Informacijskom sustavu,
– Zavodu za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije,
– Upravnom odjelu za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije nadležnom za izdavanje dozvola i akata za gradnju,
– susjednim jedinicama lokalne samouprave ( Grad Lipik, Općina Brestovac, Općina Sirač, Općina Okučani, Općina Dežanovac, Općina Cernik).

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Pakrac, 11.03.2015. godine

Predsjednik Gradskog vijeća: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 350-01/15-01/1
URBROJ: 2162-06/01-15-02