Rješenje o izabranim članovima i zamjenicima članova Savjeta mladih Grada Pakraca

Temeljem članka 2. st. 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 41/14), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13) i članka 11. Odluke
o osnivanju Savjeta mladih Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 6/14), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 10. sjednici održanoj dana 11. ožujka 2015. godine donosi

R J E Š E NJ E
o izboru članova i njihovih zamjenika Savjeta mladih Grada Pakraca

I

U Savjet mladih Grada Pakraca izabrani su:
1. Alisa Birešić kao član, Antonio Ivanović kao zamjenik člana;
2. Matija Brinjak kao član, Goran Rek kao zamjenik člana;
3. Ivana Colosetti kao član, Ivana Giacometti kao zamjenik člana;
4. Matija Rabuzin kao član, Sebastijan Žilić Petrišić kao zamjenik člana;
5. Denis Relota kao član, Alen Grgić kao zamjenik člana.

II

Mandat izabranim članovima i njihovim zamjenicima traje tri
godine.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 11. ožujka 2015. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 022-06/14-01/01
URBROJ: 2162-04/01-15-2