Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća za 2014. g. te plana rada za 2015. g. Muzeja Grada Pakraca

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 10. sjednici, održanoj 11. ožujka 2015. g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2014. g. te plan rada za 2015. g. Muzeja Grada Pakraca.
2. Izvješća i plan iz točke 1. nalaze se u privitku ovog zaključka i čine njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 11. ožujka 2015. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 612-05/15-01/01
URBROJ: 2162-04/1-15-4