Odluka o dodjeli javnog priznanja Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“

Temeljem odredbi članaka 10., 11. i 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 4/09, 1/13, 6/13) i članka 17. st. 1. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 1/98, 3/03), na prijedlog Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 10. sjednici, održanoj 11. ožujka 2015.g. donijelo

ODLUKU
o dodjeli javnog priznanja Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“

Članak 1.

Javno priznanje Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“, dodjeljuje se:
– Udruzi za promicanje inkluzije Zagreb, za područje zdravstva i socijalne skrbi,
– Udruzi 100%-tnih hrvatskih ratnih vojnih invalida 1. skupine, za područje drugih društvenih djelatnosti
– Giovanniju Riganellu iz Republike Italije, za područje gospodarstva.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 11. ožujka 2015. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 061-01/15-01/1
URBROJ: 2162-01/01-15-2