Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića “Maslačak” Pakrac

Na temelju odredbe članka 37. stavak 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” br. 10/97, 107/07, 94/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 4/09, 1/13, 6/13), a sukladno članku 53. stavak 3. Statuta Dječjeg vrtića“Maslačak”Pakrac (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 1/14), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 10. sjednici održanoj dana 11. ožujka 2015. godine donijelo je

RJEŠENJE
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića “Maslačak” Pakrac

I

Za ravnateljicu Dječjeg vrtića “Maslačak” Pakrac imenuje se Višnja Klobučar iz Pakraca, sa danom 18. ožujka 2015. godine.

II

Mandat imenovanoj ravnateljici iz točke I. ovog rješenja traje 4 (četiri) godine i može biti ponovno imenovana na tu funkciju.

III

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 11. ožujka 2015. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 601-01/15-01/01
URBROJ: 2162-04/01-15-02