Zaključak o prihvaćanju izvješća o elementarnoj nepogodi u svibnju 2014. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 10. sjednici, održanoj 11. ožujka 2015. g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvješće Gradskog povjerenstva za procjenu štete od elementarne nepogode o elementarnoj nepogodi proglašenoj 19. svibnja 2014. g. na području Grada Pakraca.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 11. ožujka 2015. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 920-11/14-01/02
URBROJ: 2162-04/1-15-30