Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Osnovne glazbene škole Pakrac

Temeljem odredbe članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 4/09, 1/13, 6/13), članka 98. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14) i članka 13. Odluke o osnivanju javne ustanove Osnovne glazbene škole Pakrac (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 5/02), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 10. sjednici održanoj 11. ožujka 2015. godine donijelo je slijedeći

Z A K LJ U Č A K
o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Osnovne glazbene škole Pakrac

I.

Daje se prethodna suglasnost na Izmjene i dopune Statuta Osnovne glazbene škole Pakrac, KLASA: 012-03/15-01/01, URBROJ: 2162/06-15-1.

II.

Izmjene i dopune Statuta iz točke l. nalaze se u privitku ovog zaključka i čine njegov sastavni dio.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 11. ožujka 2015. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 602-01/15-01/2
URBROJ: 2162-01/01-15-02