Odluka o načinu obavljanja prijevoza pokojnika putem koncesije na području Grada Pakraca

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 6/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 10. sjednici održanoj dana 11. ožujka 2015. godine donijelo je

O D L U K U
o načinu obavljanja prijevoza pokojnika putem koncesije na području Grada Pakraca

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se odlukom uređuju uvjeti, postupak i način davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Grada Pakraca, te druga pitanja u vezi s davanjem koncesije.
Pod prijevozom pokojnika podrazumijeva se preuzimanje i prijevoz umrle osobe od mjesta smrti do mrtvačnice, a po potrebi i od mrtvačnice od grobnog mjesta na groblju.

Članak 2.

Koncesijom se stječe pravo obavljanja prijevoza pokojnika na području Grada Pakraca.
Prijevoz pokojnika može obavljati pravna ili fizička osoba registrirana za prijevoz pokojnika, koja je s Gradom Pakracom sklopila ugovor o koncesiji.
Dodjeljuju se dvije koncesije na rok od pet (5) godina.
Pravnoj ili fizičkoj osobi može se dati samo jedna koncesija.

Članak 3.

Korisnici usluge prijevoza pokojnika obvezni su koristiti usluge koncesionara Grada Pakraca kada obavljanje usluge započinje i/ili završava na području Grada Pakraca.

II. UVJETI ZA DOBIVANJE KONCESIJE.

Članak 4.

Uvjeti za dobivanje koncesije su:
– da je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje prijevoza pokojnika,
– da ima u vlasništvu specijalno vozilo namijenjeno samo prijevozu pokojnika (u nastavku teksta: pogrebno vozilo) ili pravo najma takovog vozila (leasing),
– da je pravna ili fizička osoba likvidna (BON-1, BON-2, uredno podmirene porezne obveze i obveze za doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje),
– da odgovorna osoba u pravnoj osobi, odnosno fizička osoba nije kažnjavanja za kazneno djelo, koje je povezano s djelatnošću prijevoza pokojnika, odnosno za kaznena djela određena propisima kojima se uređuje javna nabava.

III. NAKNADA ZA KONCESIJU.

Članak 5.

Za koncesiju se plaća godišnja naknada Gradu Pakracu.
Iznos minimalne naknade za koncesiju je 10.000,00 kn.

Članak 6.

Odabrani najpovoljniji ponuditelj dužan je za prvu godinu koncesije, u roku od osam dana od primitka poziva na sklapanje ugovora, uplatiti iznos godišnje naknade te s potvrdom o uplaćenoj godišnjoj naknadi pristupiti potpisivanju ugovora.
Ako odabrani najpovoljniji ponuditelj ne uplati godišnju naknadu za koncesiju za prvu godinu koncesije, odnosno ne pristupi potpisivanju ugovora o koncesiji, a svoj izostanak ne opravda u roku od osam dana od primitka poziva, smatrat će se da je odustao od koncesije.
Godišnje naknade za koncesiju za preostale godine trajanja koncesije koncesionar je dužan uplaćivati najkasnije mjesec dana prije isteka godine za koju je naknada plaćena.
Rok na koji je koncesija dana računa se od dana sklapanja ugovora o koncesiji, odnosno od dana stupanja na snagu ugovora ako se taj dan razlikuje od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

Članak 7.

Koncesionar nema pravo povrata uplaćene godišnje naknade za koncesiju, ako mu koncesija prestane prije isteka godine za koju je plaćena.

IV. POSTUPAK DAVANJA KONCESIJE

Članak 8.

Obavijest o namjeri davanja koncesije objavljuje gradonačelnik u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i na internetskoj stranici Grada Pakraca s navedenim datumom objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.
Obavijest iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati sljedeće podatke:
1. naziv, adresu, telefonski broj, broj telefaksa i adresu elektroničke pošte Grada Pakraca;
2. vrstu i predmet koncesije;
3. prirodu i opseg djelatnosti koncesije;
4. mjesto obavljanja koncesije;
5. procijenjenu vrijednost koncesije;
6. rok trajanja koncesije;
7. početnu godišnju naknadu za koncesiju u iznosu od 10.000,00 kn;
8. rok za dostavu ponuda;
9. adresu za dostavu ponude;
10. jezik i pismo na kojem ponude moraju biti napisane;
11. pravne, poslovne, financijske, tehničke i stručne uvjete koje moraju zadovoljiti ponuditelji te isprave kojima se dokazuje njihovo ispunjenje;
12. isprave kojima ponuditelj dokazuje ispunjavanje uvjete za dobivanje koncesije (izvod iz sudskog, odnosno obrtnog registra, isprave kojima dokazuje da ima u vlasništvu ili leasingu pogrebno vozilo, odnosno preslika prometne dozvole, BON1, BON2 ili SOL2, dokaz o urednom podmirenju dospjelih poreznih obaveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, izjava o mogućnosti organiziranja dežurstva 24 sata, izjava pravne osobe o nekažnjavanju za kaznena djela određena propisima kojima se uređuje javna nabava, odnosno uvjerenje o nekažnjavanju za odgovornu osobu u pravnoj osobi ili fizičku osobu obrtnika)
13. isprave kojima ponuditelj dokazuje da vozilo ispunjava sanitarno-tehničke i higijenske uvjete (potvrda sanitarne inspekcije, potvrda odnosno atest ovlaštenog tijela da je vozilo pogrebno i služi za prijevoz pokojnika, preslika prometne dozvole)
14. cjenik usluge prijevoza pokojnika;
15. kriterij za odabir najpovoljnije ponude;
16. vrstu i vrijednost jamstva za ozbiljnost ponude;
17. datum slanja na objavu obavijesti o namjeri davanja koncesije;
18. mjesto i vrijeme javnog otvaranja ponuda;
19. razloge isključenja ponuditelja (naznaku da će se nevaljana ponuda odbiti rješenjem);
20. naznaku o mjestu i vremenu podizanja dokumentacije za nadmetanje;
21. naziv i adresu tijela nadležnog za rješavanje žalbe te podatke o rokovima za podnošenje žalbe.

Članak 9.

Pisana ponuda za dodjelu koncesije mora sadržavati:
1. osnovne podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi koja podnosi ponudu;
2. izvadak iz sudskog, odnosno obrtnog registra;
3. dokaz da ponuditelj ima u vlasništvu pogrebno vozilo, odnosno dokaz o pravu najma (leasing) pogrebnog vozila;
4. dokaz o financijskoj sposobnosti (BON1, BON2, uredno izvršenje dospjelih poreznih obveza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje);
5. izjavu pravne osobe o nekažnjavanju za kaznena djela određena propisima kojima se uređuje javna nabava, ovjerenu kod javnog bilježnika te uvjerenje o nekažnjavanju za odgovornu osobu u pravnoj osobi ili fizičku osobu obrtnika;
6. izjavu o mogućnosti obavljanja dežurstva 24 sata;
7. potvrdu mirovinskog osiguranja o broju zaposlenih;
8. potvrdu sanitarne inspekcije da pogrebno vozilo ispunjava sanitarno-tehničke i higijenske uvjete;
9. potvrdu odnosno atest ovlaštenog tijela da pogrebno vozilo zadovoljava uvjete za prijevoz pokojnika;
10. cjenik usluga prijevoza pokojnika;
11. izjavu o broju pogrebnih vozila u vlasništvu ili leasingu;
12. izjavu o visini ponuđene godišnje naknade za koncesiju koja ne može biti niža od 10.000,00 kuna.
Ako ponuditelj ima u vlasništvu ili leasingu više pogrebnih vozila, isprave iz stavka 1. ovoga članka koje se odnose na vozilo podnosi za svako vozilo.
Isprave i dokazi iz stavka 1. alineja 2., 4., 5., 7. i 8. ovoga članka ne smiju biti stariji od 30 dana računajući od dana slanja na objavu obavijesti o namjeri davanja koncesije.
Ponuda koja nije podnesena u roku i koja nije potpuna neće se uzeti u razmatranje za davanje koncesije.
Nevaljana ponuda odbit će se rješenjem.
Ponude se podnose u zatvorenoj omotnici, s naznakom “Ponuda za koncesiju – prijevoz pokojnika – ne otvaraj”, preporučenom pošiljkom ili u pisarnici gradskog upravnog tijela.
Rok za dostavu ponude je 30 dana od dana slanja na objavu obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske

Članak 10.

Za provedbu postupka davanja koncesija gradonačelnik osnivapovjerenstvo.
Povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana te zamjenike.
Zadaće povjerenstva su:
1. sudjelovanje u izradi analize davanja koncesija i dokumentacije za nadmetanje;
2. pregled i ocjena pristiglih ponuda;
3. utvrđivanje prijedloga odluke o davanju koncesije ili prijedloga odluke o poništenju postupka davanja koncesije i obrazloženja tih prijedloga;
4. obavljanje ostalih poslova potrebnih za provedbu postupka davanja koncesije.
Povjerenstvo o svom radu vodi zapisnik koji potpisuju svi članovi povjerenstva.
Stručne poslove za povjerenstvo obavlja gradsko upravno tijelo nadležno za komunalne poslove.

Članak 11.

U postupku javnog otvaranja ponuda imaju pravo prisustvovati ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici uz uvjet predočenja pisanog dokaza o ovlasti.

V. DAVANJE KONCESIJE

Članak 12.

Gradsko vijeće Grada Pakraca odlučuje o izboru ponuditelja kojem daje koncesiju na prijedlog Gradonačelnika.
Gradonačelnik sklapa ugovor o koncesiji s odabranim ponuditeljem na temelju odluke iz stavka 1. ovoga članka.
Ugovor o koncesiji obvezno sadrži sastojke propisane Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Zakonom o koncesijama.
Sastavni dio ugovora o koncesiji je cjenik usluga koji ponuditelj dostavlja uz ponudu.
Koncesionar stječe pravo obavljanja prijevoza pokojnika danom sklapanja ugovora o koncesiji, odnosno danom stupanja na snagu ugovora o koncesiji ako se taj dan razlikuje od dana sklapanja ugovora o koncesiji.
Gradsko vijeće Grada Pakraca može donijeti odluku da se ne odabere niti jedna ponuda pristigla na javni natječaj, te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema odbijenim ponuditeljima, kao ni troškove u vezi sudjelovanja ponuditelja u javnom natječaju.

Članak 13.

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda.
Kriterije za odabir ekonomski najpovoljnije ponude određuje povjerenstvo.
Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriterijima za odabir najpovoljnije ponude, Povjerenstvo će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

Članak 14.

Koncesija prestaje:
1. istekom roka na koji je dana;

2. smrću koncesionara, odnosno prestankom pravne osobe kojoj je dana koncesija;

3. ukidanjem, poništavanjem ili oglašavanjem ništavom odluke o davanju koncesije, nakon sklapanja ugovora o koncesiji;

4. pravomoćnošću sudske odluke kojom se ugovor o koncesiji utvrđuje ništetnim ili se poništava;

5. sporazumnim raskidom ugovora o koncesiji;

6. jednostranim raskidom ugovora o koncesiji:
– ako koncesionar ne plati godišnju naknadu za koncesiju u roku iz članka 6. stavak 1. i 3. ove odluke,
– ako je koncesionar dao netočne podatke odlučujuće za ocjenu njegove sposobnosti prilikom odabira najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije,
– ako koncesionar svojom krivnjom ne započne s izvršavanjem ugovora o koncesiji u ugovorenom roku,
– ako koncesionar propusti ili odbije obaviti dužne radnje utvrđene ugovorom o koncesiji ili obavlja druge radnje u suprotnosti s ugovorom o koncesiji;
– u drugim slučajevima propisanim Zakonom o koncesiji.Prije jednostranog raskida ugovora o koncesiji, koncesionara će se prethodno pisanim putem upozoriti o namjeri raskida ugovora te mu dati primjereni rok za otklanjanje razloga za raskid ugovora o koncesiji i izjašnjavanje o razlozima.
Ako koncesionar ne otkloni razloge za raskid ugovora o koncesiji u danom roku, gradonačelnik će raskinuti ugovor o koncesiji.
Koncesionar može jednostrano raskinuti ugovor o koncesiji u skladu s općim odredbama obveznog prava.

VI. NAČIN OBAVLJANJA PRIJEVOZA POKOJNIKA

Članak 15.

Koncesionar obavlja prijevoz pokojnika na poziv korisnika usluge.
Koncesionar je dužan na primjeren način obavijestiti građane o pružanju svoje usluge.
Koncesionar je dužan prijevoz pokojnika obavljati u skladu s propisima o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.
Koncesionar, odnosno njegov zaposlenik, dužan je prijevoz pokojnika obavljati s poštovanjem prema umrlima i na poziv, u najkraćem vremenu, doći na mjesto s kojeg treba prevesti, odnosno opremiti umrlu osobu.

Članak 16.

Koncesionar je dužan, odmah nakon sklapanja ugovora o koncesiji, dostaviti adresu svog sjedišta i broj telefona policiji, ovlaštenom mrtvozorniku i gradskom uredu nadležnom za komunalne djelatnosti.

Članak 17.

Ako koncesionar ne obavlja prijevoz pokojnika u skladu s ovom odlukom i ugovorom o koncesiji odgovara Gradu Pakracu za svu štetu koja bi mu time bila nanesena.

VII. CIJENA ZA PRUŽENU USLUGU

Članak 18.

Visinu cijene, način obračuna i način plaćanja za pruženu uslugu utvrđuje koncesionar cjenikom usluga.
Koncesionar je dužan pri svakoj promjeni cijene svojih usluga pribaviti prethodnu suglasnost Gradonačelnika.
Gradonačelnik je dužan očitovati se u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za pribavljanje prethodne suglasnosti, a u suprotnom smatra se da je suglasnost dana.
Zahtjev za pribavljanjem prethodne suglasnosti obavezno sadrži:
– način obračuna i plaćanja usluge prijevoza pokojnika;
– strukturu postojeće cijene usluge prijevoza pokojnika;
– predloženu novu cijenu usluge i njezinu strukturu;
– postotak promjene cijene u odnosu na postojeću cijenu;
– razloge za promjenu cijene s detaljnim obrazloženjem i kalkulacijom;
– dan primjene nove cijene.
Ako gradonačelnik uskrati suglasnost na promjenu cijene pogrebnih usluga koncesionar je dužan primjenjivati cjenik koji je primjenjivao do podnošenja zahtjeva za promjenu cijena.

VIII. VOZILA

Članak 19.

Prijevoz umrlih osoba može se obavljati samo pogrebno vozilom.
Pogrebno vozilo mora ispunjavati sanitarno-tehničke i higijenske uvjete određene propisima o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i biti atestirano od ovlaštenog tijela da zadovoljava uvjete za prijevoz pokojnika.
Pogrebno vozilo mora ispunjavati i druge uvjete određene propisima o prijevozu u cestovnom prometu.

Članak 20.

Pogrebno vozilo mora biti uredno obojano te prije upućivanja u promet očišćeno, dezinficirano i prozračeno, a tijekom obavljanja usluge u dijelu pogrebnog vozila u kojem se nalazi umrla osoba mora biti uključena ventilacija.

IX. NADZOR

Članak 21.

Nadzor nad primjenom ove odluke obavlja gradsko upravno tijelo nadležno za komunalne poslove i poduzima mjere u skladu sa zakonom i ovom odlukom.

X. NOVČANE KAZNE

Članak 22.

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 5.000,00 kuna, kaznit će se za prekršaj pravna osoba ili fizička osoba obrtnik ako:

1. obavlja prijevoz pokojnika bez sklopljenog ugovora o koncesiji;

2. ne koristi se uslugama koncesionara Grada Pakraca kada obavljanje usluge započinje i završava na području Grada Pakraca;

3. ne obavlja prijevoz pokojnika na poziv korisnika usluge;

4. ne obavi prijevoz pokojnika s poštovanjem prema umrlom i na poziv, u najkraćem vremenu, ne dođe na mjesto s kojeg treba prevesti pokojnika;

5. obavlja prijevoz pokojnika vozilom koje nije pogrebno vozilo;

6. pogrebno vozilo ne ispunjava uvjete iz članka 19. stavaka 2. i 3. ove odluke;

7. pogrebno vozilo prije upućivanja u promet ne ispunjava uvjete određene člankom 20. ove odluke;

8. naplati uslugu prijevoza u iznosu koji nije utvrđen cjenikom usluga (članak 18. ove odluke).

Novčanom kaznom u iznosu od 900,00 do 1.500,00 kuna, kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠENE ODREDBE

Članak 23.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o koncesiji za prijevoz pokojnika („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 1/10)

Članak 24.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Pakrac, 11.03.2015. godine

Predsjednik Gradskog vijeća: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 363-02/15-01/1
URBROJ: 2162-04/04-15-