>

Blogs

Odluka o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2014. godinu

Temeljem članaka 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 4/09, 1/13) Gradsko vijeće Grada Pakraca na četvrtoj sjednici održanoj 17. prosinca 2013. godine donosi ODLUKU O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA PAKRACA ZA 2014. GODINU I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovom se Odlukom uređuju prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna Grada […]

Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu

Na temelju odredbi članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba o dopuni zakona o komunalnom gospodarstvu, 178/04, 38/09 , 79/09, 153/09,49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13), te članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 4. sjednici održanoj […]

Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2013. g.

Na temelju odredbi Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08 i 136/12) i odredbi članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba o dopuni zakona o komunalnom gospodarstvu, 178/04, 38/09 , 79/09, 153/09,49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13), te članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca […]

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine

Na temelju članka 209. stavka 2. Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 153/09, 63/11, 130/11 i 56/13), i članka 36 Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“, broj 4/09; 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na četvrtoj sjednici održanoj 17. prosinca 2013. godine, donosi ODLUKU O PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovom se odlukom utvrđuje se: – […]

Odluka o pripajanju trgovačkog društva „Pakrački list“ d. o. o. Pakrac trgovačkom društvu „Poduzetnički centar Pakrac“ d. o. o. Pakrac

Temeljem članka 536. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine” br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13), i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” 4/09, 1/13) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj četvrtoj sjednici održanoj 17. prosinca 2013. godine donosi ODLUKU O PRIPAJANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA „PAKRAČKI LIST” d. o. o. PAKRAC TRGOVAČKOM […]

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Pakraca

Temeljem članka 19. i članka 24. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 4. sjednici, održanoj 17. prosinca 2013. g. donosi STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA PAKRACA Članak 1. […]

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Pakraca u 2014. godini

Temeljem odredbe članka 28. stavak 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine» br. 174/04 i 79/07) članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 36. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik grada Pakraca» broj 4/09, Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj četvrtoj sjednici održanoj dana 17. prosinca 2013. […]

Analiza o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Pakraca za 2013. godinu

Na temelju odredbi članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ br. 174/04 i dalje) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na četvrtoj sjednici održanoj dana 17. prosinca 2013. godine, usvojilo je ANALIZU O STANJU SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA ZA 2013. GODINU 1.Temeljem postojećeg […]

Odluka o imenovanju zapovjednika i člana Gradskog zapovjedništva civilne zaštite Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 9. stavak 3. Zakona o zaštiti i spašavanju ( „Narodne novine“ br. 174/94, 79/07, 38/09, 127/10), članka 17. stavak 1. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja ( „Narodne novine“ br. 40/08, 44/08 ) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09 ), Gradsko vijeće Grada Pakraca na četvrtoj sjednici […]

Odluka o razrješenju zapovjednika i člana Gradskog zapovjedništva civilne zaštite Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 9. stavak 3. Zakona o zaštiti i spašavanju ( „Narodne novine“ br. 174/94, 79/07, 38/09, 127/10), članka 17. stavak 1. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja ( „Narodne novine“ br. 40/08, 44/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na četvrtoj sjednici održanoj dana […]

Odluka o određivanju člana Povjerenstva za dodjelu zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Temeljem odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 4/09, 1/13) i članka 27. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine” broj 39/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 4. sjednici održanoj 17. prosinca 2013. godine donosi ODLUKU O […]

Zaključak o utvrđivanju prijedloga za razrješenje i imenovanje mrtvozornika za područje Grada Pakraca

Temeljem članka 190. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 82/13), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 4. sjednici, održanoj 17. prosinca 2013.g. donijelo je slijedeći Z A K L J U Č A K 1. Predlaže se Skupštini Požeško-slavonske županije razrješenje slijedećih mrtvozornika […]

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Gradske knjižnice Pakrac za 2012. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj četvrtoj sjednici, održanoj 17. prosinca 2013. g. donijelo je slijedeći Z A K L J U Č A K 1. Usvaja […]

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Muzeja Grada Pakraca za 2012. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj četvrtoj sjednici, održanoj 17. prosinca 2013. g. donijelo je slijedeći Z A K L J U Č A K 1. Usvaja […]

Zaključak o zadržavanju postojećeg statusa Opće županijske bolnice Pakrac do završetka sanacijskog postupka

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13), te medijskih napisa, Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj četvrtoj sjednici održanoj 17. prosinca 2013. godine jednoglasno donosi ZAKLJUČAK O ZADRŽAVANJU POSTOJEĆEG STATUSA OPĆE ŽUPANIJSKE BOLNICE PAKRAC DO ZAVRŠETKA SANACIJSKOG […]