Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2013. g.

Na temelju odredbi Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08 i 136/12) i odredbi članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba o dopuni zakona o komunalnom gospodarstvu, 178/04, 38/09 , 79/09, 153/09,49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13), te članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na četvrtoj sjednici održanoj dana 17. prosinca 2013. godine donosi,

IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE IZ ČLANKA 22. STAVAK 1.
ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU U 2013. GODINI

Članak 1.

Članak 2. Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2013. godini mijenja se i glasi:
„U 2013. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke u gradu Pakracu obuhvaća:

I – Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

I. 1 – redovita čišćenja javnih površina (pješačkih staza, prometnica i trgova):

strojno i ručno čišćenje (metenje i pranje) gradskih ulica, skupljanje otpadaka i pražnjenje koševa, održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina u zimskim uvjetima po planu rada Vlastitog pogona

391.548,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

sanacija divljih deponija i ostalih nelegalnih odlagališta sa javnih površina na području grada Pakraca (tokom godine)

31.000,00 kn POZ 509

I. 2 – redovito održavanje zelenih površina po planu rada Vlastitog pogona

mehaničko i ručno obrezivanje i potrebno uklanjanje stabala i ukrasnog grmlja

35.000,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

redovita košnja trave na javnim gradskim zelenim površinama tokom godine

165.000,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

redovito okopavanje, zalijevanje, prihrana i zamjena sadnica cvjetnih površina

85.350,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

redovito održavanje živica (orezivanje, kopanje i prihrana)

40.400,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

Sredstva za izvršenje radova u točkama I. 1. i 2. predviđaju se u ukupnom iznosu od 748.298,00 kn, a financirat će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih izvora.

II – Održavanje i uređivanje javnih zelenih površina

– Obnova i održavanje cvjetnih nasada, drvoreda i parkova (kupovina i sadnja novih sadnica)

25.000,00 kn POZ 491

– Naknada za uređenje voda za javne površine (po rješenju Hrvatskih voda)

21.000,00 kn POZ 492

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđaju se u iznosu od 46.000,00 kn, a financirat će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih izvora.

III – Održavanje cesta i drugih javnih površina

U radovima ove točke obuhvaćeni su radovi na održavanju odvodnje atmosferskih voda uz asfaltne kolnike(slivnici i jarci) i uz makadamske ulice i poljske putove (jarci)

Održavanje makadamskih ulica i poljskih putova na cijelom području Grada Pakraca s iskopaju potrebite dužine putnih kanala za odvod oborinske vode.

Materijal za nasipanje cesta

58.000,00 kn POZ 493

Prijevoz i razgrtanje materijala za nasipanje, čišćenje i iskop kanala, sanacija cijevnih propusta i drugi potrebni radovi

170.000,00 kn POZ 495

Radovi na uređenju i održavanju površina uz nerazvrstane ceste (bankine i cestovni pojas) prema programu rada Vlastitog pogona

183.000,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

Održavanje asfaltnih kolnika i nogostupa (295.000,00 kn) POZ 496

– izvođenje radova na održavanju vertikalne prometne signalizacije na području gradaPakraca (nabavka prometnih znakova).

32.400,00 kn dio POZ 496

– izvođenje radova na održavanju horizontalne prometne signalizacije u gradu Pakracu

102.359,80 kn dio POZ 496

– trošak el.energije semafora (sufinanciranje po ugovoru s Hrvatskim cestama)

800,00 kn dio POZ 496

– sanacija i održavanje nogostupa i nerazvrstanih cesta (asfaltiranih) u gradu Pakracu – tokom godine

151.040,66 kn dio POZ 496

– ostali troškovi održavanja cestovne infrastrukture

8.399,54 kn dio POZ 496

(sanacija, ugradnja, održavanje) dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

24.400,00 kn

– izdaci za zimsku službu u 2013. godini

nabavka soli i agregata za posipanje

50.000,00 kn POZ 494

ostali izdaci za aktivnosti zimske službe

100.000,00 kn POZ 498

Sredstva za izvršenje svih radova na održavanju nerazvrstanih cesta predviđaju se u ukupnom iznosu od 695.400,00 kn i financirat će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih sredstava.

IV – Održavanje groblja

Nabavka kontejnera za potrebe groblja po Mjesnim odborima

0,00 kn POZ 513

Izdatci za tekuće održavanje groblja (staze i ograde na grobljima i dr.)

10.000,00 kn POZ 497

Sredstva za izvršenje radova navedenih iz ove točke predviđaju se u iznosu od 10.000,00 kn, a financirat će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih sredstava.

V – Javna rasvjeta

Potrošak el. energije za javnu rasvjetu

680.000,00 kn POZ 500

Izdatci za tekuće održavanje objekata i opreme javne rasvjete (obuhvaća zamjenu dotrajalih rasvjetnih tijela, stupova, kablova i ostale opreme te sve potrebne radove za uredno funkcioniranje javne rasvjete na području Grada Pakraca tokom cijele godine)

84.000,00 kn POZ 501

Sredstva za izvršenje radova iz ove točke predviđaju se u navedenom iznosu od 764.000,00 kn, financirat će se iz
komunalne naknade i drugih proračunskih sredstava.

VI – Ostali poslovi

Izdaci za higijeničarsku službu (hvatanje i zbrinjavanje pasa lutalica i sakupljanje lešina)

87.500,00 kn POZ 510

Sredstva za izvršenje poslova iz ove točke predviđaju se u iznosu od 87.500,00 kn , a financirat će se iz redovitih sredstava proračuna.

Članak 2.

Ostali članci Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona okomunalnom gospodarstvu u 2013. godini ostaju nepromijenjeni.

Članak 3.

Ova Izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2013. godini stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-01/13-01/53
URBROJ: 2162-06/01-13-01
Pakrac, 17. prosinac 2013. godine

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.