Odluka o pripajanju trgovačkog društva „Pakrački list“ d. o. o. Pakrac trgovačkom društvu „Poduzetnički centar Pakrac“ d. o. o. Pakrac

Temeljem članka 536. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine” br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13), i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” 4/09, 1/13) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj četvrtoj sjednici održanoj 17. prosinca 2013. godine donosi

ODLUKU O PRIPAJANJU
TRGOVAČKOG DRUŠTVA „PAKRAČKI LIST” d. o. o.
PAKRAC TRGOVAČKOM DRUŠTVU
„PODUZETNIČKI CENTAR PAKRAC” d. o. o. PAKRAC

Članak 1.

Gradsko vijeće Grada Pakraca u svojstvu osnivača trgovačkog društva „Pakrački list” d. o. o. Pakrac, OIB: 69559092163 i trgovačkog društva „Poduzetnički centar Pakrac” d. o. o. Pakrac, OIB: 24926977965; u kojima je Grad Pakrac isključivi vlasnik vlasničkog udjela i jedini član u oba društva, donosi odluku o pripajanju društva „Pakrački list” d. o. o. Pakrac društvu „Poduzetnički centar Pakrac” d. o. o. Pakrac.

Članak 2.

Uvažavajući gospodarski položaj trgovačkih društava iz članka 1. ove odluke, broj zaposlenih, organizaciju i tržišni položaj društava, zaključuje se da je u gospodarskom interesu društava da se međusobno poslovno, organizacijski i pravno povežu, te se stoga daje suglasnost na nacrt Ugovora o pripajanju društava, a koji je prilog i sastavni dio ove odluke.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Pakraca da u svojstvu zakonskog zastupnika Grada Pakraca, odnosno kao skupština trgovačkih društava iz članka 1. ove odluke, provede sve zakonom i drugim propisima potrebne radnje i postupke, a pogotovo sačinjavanje i ovjeravanje odgovarajućih ugovora, isprava i javnobilježničkih akata kojima će se izvršiti pripajanje trgovačkog društva „Pakrački list” d. o. o. Pakrac trgovačkom društvu „Poduzetnički centar Pakrac” d. o. o. Pakrac.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 303-01/13-01/5
URBROJ: 2162-01/01-13-02
Pakrac, 17. prosinca 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.